ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2501
เป็นปีที่ 13 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเงินตรา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2501/65/409/26 สิงหาคม 2501]

มาตรา 3 ให้ยกเลิก

(1) พระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2471
(2) พระราชบัญญัติเงินตราแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2473
(3) พระราชบัญญัติเงินตราแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475
(4) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2479
(5) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2482
(6) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2483
(7) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2484
(8) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2485
(9) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2485
(10) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2487
(11) พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2501

มาตรา 4* ในพระราชบัญญัตินี้

"กองทุนการเงิน"* หมายความว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก

*[นิยาม กองทุนการเงิน เพิ่มเติมโดย พรก.แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.เงินตรา พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2521]

"ใบสำคัญสิทธิซื้อส่วนสำรอง"* หมายความว่า ใบสำคัญสิทธิซื้อส่วน สำรองที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงิน และธนาคารระหว่างประเทศ

*[นิยาม ใบสำคัญสิทธิซื้อส่วนสำรอง เพิ่มเติมโดย พรก.แก้ไข เพิ่มเติม พรบ.เงินตรา พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2521]

"ซื้อหรือขายทันที" หมายความว่า ซื้อหรือขายโดยโอนตามคำสั่งทาง โทรเลข

"หลักทรัพย์ต่างประเทศ" หมายความว่า

(1) หลักทรัพย์ของรัฐบาลต่างประเทศหรือของสถาบันการเงินระหว่าง ประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก

(2) หลักทรัพย์ที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกค้ำประกันการชำระหนี้ตามหลักทรัพย์นั้น

(3) ตราสารที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น สมาชิกออกให้เป็นหลักฐานว่า ผู้ถือตราสารได้มีส่วนร่วมกับสถาบันการเงินระหว่าง ประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกในการให้กู้ยืมเงินแก่รัฐบาลสมาชิก หรือองค์การ ของรัฐบาลสมาชิกของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ตามจำนวนดังระบุไว้ในตราสารนั้น

"อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด" หมายความว่า ความยิ่งหย่อนแห่งน้ำหนัก และเนื้อโลหะของเหรียญกษาปณ์จากอัตราที่กำหนด

"เงินตราที่พึงเปลี่ยนได้" หมายความว่า เงินตราของประเทศที่รับ ปฏิบัติแล้วตามพันธะที่ตั้งไว้ตามหมวด 8 แห่งข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ

"ใบสำคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน" หมายความว่า ใบสำคัญสิทธิพิเศษ ถอนเงินที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจและกำหนดการปฏิบัติบางประการ เกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

"พนักงานเจ้าหน้าที่"* หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้

*[นิยาม พนักงานเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2536]

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

*[มาตรา 4 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516]

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 | หน้าถัดไป »

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย