ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2527
เป็นปีที่ 39 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2527"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2527/127/84พ./20 กันยายน 2527]

มาตรา 3 ให้ยกเลิก

(1) พระราชกำหนดจัดสรรเงินภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำใน ราชอาณาจักร พ.ศ.2522
(2) พระราชกำหนดจัดสรรเงินภาษีซีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต พ.ศ.2524

มาตรา 4 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษี สรรพสามิตเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกิน ร้อยละสิบของภาษี ภาษีสรรพสามิตที่จะต้องเสียเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเศษของ หนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง

มาตรา 5 ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิตตาม กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ส่งมอบเงินภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรา 4 ให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยหักค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละห้าของเงินภาษีที่เก็บได้

มาตรา 6 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินที่ได้รับตามมาตรา 5 ให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้มีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อให้กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับ เงินค่าภาษีสรรพสามิตที่เก็บเพิ่มขึ้น

มาตรา 7 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินภาษีน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันตามกฎหมายว่าด้วยภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำใน ราชอาณาจักร ที่เก็บเพิ่มขึ้นตามพระราชกำหนดจัดสรรเงินภาษีน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ.2522 และเงินภาษีซีเมนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีซีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต ที่เก็บเพิ่มขึ้น ตามพระราชกำหนดจัดสรรเงินภาษีซีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต พ.ศ.2524 และยังไม่ได้จัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการ ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในมาตรา 6 ด้วย

มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

_______________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก กฎหมายว่าด้วยภาษีซีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต กฎหมายว่าด้วยการ เก็บภาษีเครื่องขีดไฟซึ่งทำในพระราชอาณาเขต กฎหมายว่าด้วยยานัดถุ์ กฎหมายว่าด้วยภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำในราชอาณาจักร กฎหมาย ว่าด้วยภาษีไม้ขีดไฟซึ่งทำในราชอาณาจักร และกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่ม ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซึ่งมีหลักการ ยกเว้นภาษีการค้าให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าซึ่งสินค้าดังกล่าว ด้วย เป็นเหตุให้รายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจากภาษีซึ่งผู้มีหน้าที่ เสียภาษีต้องเสียเพิ่มขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษี เครื่องดื่ม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ซึ่งทำในราชอาณาจักร และตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีซีเมนต์ ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต หรือจากภาษีการค้าตามกฎหมายว่าด้วยรายได้ ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังกล่าวต้องหมดไป สมควรจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตให้แก่ราชการส่วน ท้องถิ่นเป็นการทดแทน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย