ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ จำกัดสิทธิคนไทยผู้กระทำการอันเป็นภัยแก่ชาติ พุทธศักราช 2484

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480)
อาทิตย์ทิพอาภา
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน

ตราไว้ ณ วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2484
เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า เพื่อความผาสุกและความเจริญของ ปวงชนชาวไทย สมควรจำกัดสิทธิคนไทยผู้กระทำการอันเป็นภัยแก่ชาติ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติจำกัดสิทธิ คนไทยผู้กระทำการอันเป็นภัยแก่ชาติ พุทธศักราช 2484"

มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

*[รก.2484/-/1147/11 กันยายน 2484]

มาตรา 3 คนไทยผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ อาจถูกจำกัดสิทธิตาม บทแห่งพระราชบัญญัตินี้

1. กระทำความผิดฐานขบถภายในหรือฐานขบถภายนอกราชอาณาจักร และศาลได้พิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุกไม่ต่ำกว่าห้าปี

2. ยอมให้คนต่างด้าวใช้ชื่อตนกระทำ หรือตนเองกระทำเพื่อประโยชน์ แก่คนต่างด้าว ซึ่งกิจการใดอันกฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวกระทำได้ หรือ

3. การกระทำใดอันเป็นการแสดงตนเข้าข้างต่างชาติในขณะที่มีการรบ ระหว่างชาติไทยกับชาตินั้น

มาตรา 4 เมื่อปรากฏการกระทำดังกล่าวในมาตราก่อน ให้กระทรวง มหาดไทยพิจารณา ถ้าเห็นสมควรก็อาจร้องต่อคณะกรรมการตามความในพระราช บัญญัตินี้ให้วินิจฉัยมีคำสั่งจำกัดสิทธิผู้กระทำได้ การร้องต่อคณะกรรมการตามความในวรรคก่อน ให้ร้องได้ภายใน กำหนดเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาคดีถึงที่สุด หรือนับแต่วันกระทำ แล้วแต่กรณี

มาตรา 5 คณะกรรมการมีอำนาจทำการไต่สวนและวินิจฉัยมีคำสั่ง ให้ยกคำร้องของกระทรวงมหาดไทย หรือให้จำกัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหามีกำหนด เวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสิบปี คำสั่งจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ให้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ในการไต่สวนนั้น ให้คณะกรรมการให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ข้อหา และยื่นคำให้การกับให้ฟังพยานหลักฐานของกระทรวงมหาดไทย และ ของผู้ถูกกล่าวหาถ้าประสงค์จะนำสืบ ในการนี้ให้คณะกรรมการมีอำนาจออกหมายเรียกพยานหลักฐาน และบังคับให้พยานสาบานหรือปฏิญาณได้ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีพิจารณาความ กระทรวงมหาดไทย และผู้ถูกกล่าวหาจะตั้งผู้แทนให้เป็นผู้ซักถาม พยานและกระทำการอื่น ในการไต่สวนของคณะกรรมการก็ได้ ผู้แทนของ กระทรวงมหาดไทยจะต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตาม ความในประมวลกฎมายวิธีพิจารณาความอาญา ผู้แทนของผู้ถูกกล่าวหาจะต้อง เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ

มาตรา 6 เมื่อได้มีคำสั่งของคณะกรรมการให้จำกัดสิทธิผู้ใด ผู้นั้น ย่อมเสียไปซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ทั้งปวงอันมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นสิทธิ หรือประโยชน์ที่เฉพาะคนไทยพึงมีพึงได้เท่านั้น ตลอดเวลาที่ถูกจำกัดสิทธิ

มาตรา 7 คณะกรรมการมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งจำกัดสิทธิที่ได้สั่ง ไปแล้วเสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อคณะกรรมการเห็นมีเหตุอันสมควร คำสั่งเพิกถอน คำสั่งจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 8 ให้มีคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามความในมาตรา 5

คณะหนึ่งมีจำนวนเจ็ดนาย ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งห้านาย คือ ประธานศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา และอธิบดีกรมอัยการ กับกรรมการอื่นอีกสองนาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะได้ตั้งขึ้นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ

มาตรา 9 การประชุมของคณะกรรมการนั้น ต้องมีกรรมการ อย่างน้อยห้านายจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นไป ตามเสียงข้างมาก

มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ ให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

__________________

หมายเหตุ:- การตราพระราชบัญญัติฉะบับนี้ เพื่อมิให้คนไทยผู้กระทำการอัน เป็นภัยแก่ชาติใช้สิทธิหรือได้รับประโยชน์ ในฐานะที่เป็นคนไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย