ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ นายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2495
เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยนายตำรวจราชสำนัก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัตินายตำรวจ ราชสำนัก พ.ศ. 2495"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2495/62/1226/7 ตุลาคม 2495]

มาตรา 3 ให้มีนายตำรวจราชสำนักแห่งพระมหากษัตริย์ทำหน้าที่ พิทักษ์รักษาให้ความปลอดภัยในราชสำนัก และปฏิบัติตามพระราชประสงค์ นอกจากหน้าที่อื่นที่มีอยู่แล้วตามกฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความในวรรคก่อน นายตำรวจราชสำนัก ต้องฟังคำสั่งของสมุหราชองครักษ์

มาตรา 4 นายตำรวจราชสำนัก มี 3 ประเภท

(1) นายตำรวจราชสำนักพิเศษ
(2) นายตำรวจราชสำนักเวร
(3) นายตำรวจราชสำนักประจำ

มาตรา 5 การแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักทุกประเภท ให้เป็นไป โดยพระบรมราชโองการ

มาตรา 6 นายตำรวจราชสำนักพิเศษ เป็นตำแหน่งที่พระราชทาน เกียรติให้เป็นพิเศษ แต่งตั้งจากนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ทำหน้าที่นายตำรวจ ราชสำนักบางโอกาส

มาตรา 7 นายตำรวจราชสำนักเวร แต่งตั้งจากนายตำรวจชั้น สัญญาบัตรประจำการ ทำหน้าที่นายตำรวจเวรประจำราชสำนัก และคงรับ ราชการตามตำแหน่งเดิม

มาตรา 8 นายตำรวจราชสำนักประจำ แต่งตั้งจากนายตำรวจชั้น สัญญาบัตรประจำการ ทำหน้าที่นายตำรวจประจำราชสำนักเป็นประจำ

มาตรา 9 นายตำรวจราชสำนักพิเศษ และนายตำรวจราชสำนัก ประจำพ้นจากตำแหน่งโดยพระบรมราชโองการ

มาตรา 10 นายตำรวจราชสำนักเวร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(1) พ้นจากตำแหน่งในกรมตำรวจ หรือ
(2) เป็นนายตำรวจราชสำนักเวรครบ 3 ปีบริบูรณ์

มาตรา 11 นายตำรวจราชสำนักทุกประเภท เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับพระราชทานเข็มอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ประกอบด้วยแพรแถบสี ตาม วันพระราชสมภพในรัชกาลนั้น ๆ เป็นเกียรติยศ

มาตรา 12 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป.พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย