ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507
เป็นปีที่ 19 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเนติบัณฑิตยสภา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2507/15/3พ./6 กุมภาพันธ์ 2507]

มาตรา 3 ให้เนติบัณฑิตยสภาซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งขึ้น และซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความด้วยนั้น เป็นนิติบุคคล

มาตรา 4 เนติบัณฑิตยสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) ส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์และการประกอบวิชาชีพกฎหมาย รวมทั้งจัดให้มีทุนเพื่อการนั้น
(2) ควบคุมมรรยาททนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ
(3) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก

มาตรา 5 เนติบัณฑิตยสภาอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

(1) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(2) ค่าจดทะเบียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(3) ผลประโยชน์จากการลงทุนและกิจกรรมอื่น
(4) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(5) รายได้ตามกฎหมายอื่น

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดำรงตำแหน่ง สภานายกพิเศษแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีอำนาจหน้าที่กำกับกิจการของ เนติบัณฑิตยสภาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการ เนติบัณฑิตยสภาประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นนายก อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์และอธิบดีกรมอัยการเป็นอุปนายก และกรรมการอื่นอีกมีจำนวน ไม่ต่ำกว่าสิบหกคน ซึ่งจะได้เลือกตั้งจากสามัญสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของเนติบัณฑิตยสภาให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา

มาตรา 8 ให้คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามีอำนาจตราข้อบังคับ เนติบัณฑิตยสภาเกี่ยวกับ

(1) ประเภทสมาชิก คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก การเข้าเป็น สมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(2) ค่าจดทะเบียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(3) การกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติและประเภทบุคคลที่จะ เป็นกรรมการ วิธีการเลือกตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
(4) การประชุมคณะกรรมการและการประชุมอื่น ๆ
(5) เรื่องอื่นที่อยู่ภายในวัตถุประสงค์ของเนติบัณฑิตยสภาหรือที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ของเนติบัณฑิตยสภาตามกฎหมายอื่น ภายใต้บังคับมาตรา 11 ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภานั้น เมื่อได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

มาตรา 9 ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้นายกหรืออุปนายก ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา

มาตรา 10 สภานายกพิเศษจะเข้าฟังการประชุมและชี้แจงแสดง ความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา หรือจะส่งความเห็น เป็นหนังสือไปยังเนติบัณฑิตยสภาในเรื่องใด ๆ ก็ได้

มาตรา 11 มติของคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาต้องได้รับความ เห็นชอบของสภานายกพิเศษก่อน จึงจะดำเนินการตามมตินั้นได้ เว้นแต่จะเป็น มติซึ่งมีบทกฎหมายอื่นบัญญัติให้อำนาจไว้ มติของคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบ ของสภานายกพิเศษนั้น ให้นายกเสนอสภานายกพิเศษโดยไม่ชักช้า สภานายกพิเศษอาจยับยั้งมตินั้นได้ ในกรณีที่มิได้มีการยับยั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ได้รับมติที่นายกเสนอ ให้ถือว่าสภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบด้วยมตินั้น ถ้าสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ให้คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมนั้นถ้ามีเสียงยืนยันมติถึงสามในสี่ ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ก็ให้ดำเนินการตามมตินั้นได้

มาตรา 12 ในระหว่างที่ยังมิได้ตราข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาขึ้นใหม่ ตามมาตรา 8 ให้คงใช้ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาที่กล่าว ในวรรคหนึ่งคงอยู่รักษาการในตำแหน่งต่อไป และให้มีหน้าที่ตราข้อบังคับ เนติบัณฑิตยสภาขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กับจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาตามข้อบังคับใหม่ภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนั้นใช้บังคับ เมื่อได้เลือกตั้งคณะกรรมการคณะใหม่เสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการ ที่รักษาการในตำแหน่งตามวรรคสองพ้นหน้าที่ไป

มาตรา 13 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยเนติบัณฑิตยสภาโดยเฉพาะ จึงสมควรตรากฎหมายขึ้น เพื่อความประสงค์นี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย