ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย พระราชบัญญัติ

2

พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
พระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติ การกักเรือ พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พ.ศ. 2489
พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
พระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การเนรเทศ พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการ ตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ การประมง พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติ การเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ. 2481
พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
พระราชบัญญัติ การพิมพ์ พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติ การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
พระราชบัญญัติ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติ กำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. 2491
พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ การชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482
พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
พระราชบัญญัติ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ การสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อประโยชน์แห่งครัวเรือน พ.ศ. 2482
พระราชบัญญัติ กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พ.ศ. 2488
พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พ.ศ.2457
พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482
พระราชบัญญัติ กาชาด พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517
พระราชบัญญัติ การดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522

<< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >>

 แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ