ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย พระราชบัญญัติ

3

พระราชบัญญัติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 253
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ กำหนดอำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ กีฬามวย พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2519
พระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการตำรวจ พ.ศ. 2517
พระราชบัญญัติ กำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติ ขนาดเกวียน พระพ.ศ. 2459
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528

พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474
พระราชบัญญัติ ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
พระราชบัญญัติ ควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติ ควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติ ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
พระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติ ควบคุมยางพ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจสากลสำหรับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญา การป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2536
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญา การป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมง แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2524
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของประชาคมยุโรป และสำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและ ทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ คุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พ.ศ. 2478
พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติ คันและคูน้ำ พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติ คืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตำรวจ ซึ่งกระทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น พ.ศ. 2489
พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคม แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. 2523
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. 2523
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติ ครู พุทธศักราช 2488
พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2488
พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจำพวกในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ คืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัดบำเหน็จและบำนาญ พุทธศักราช 2489
พระราชบัญญัติ คุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2483
พระราชบัญญัติ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ คุ้มครองสิ่งที่ใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2486
พระราชบัญญัติ คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2486
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2512

<< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >>

 แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย