ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย พระราชบัญญัติ

4

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช 2482
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. 2523
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2516
พระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531
พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
พระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
พระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485

พระราชบัญญัติ เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ เงินคงคลัง พ.ศ. 2491
พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการ และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

พระราชบัญญัติ จราจรทางบกพ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478
พระราชบัญญัติ จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พ.ศ. 2479
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ 2479
พระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517
พระราชบัญญัติ จัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464
พระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ จำกัดสิทธิคนไทยผู้กระทำการอันเป็นภัยแก่ชาติ พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527

พระราชบัญญัติ ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
พระราชบัญญัติ ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติ ใช้ตราแผ่นดิน ร.ศ. 108

พระราชบัญญัติ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523

พระราชบัญญัติ ตามช้างรัตนโกสินท รศก 127

พระราชบัญญัติ ทนายความ พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ โทรเลขและโทรศัพท์ พ.ศ. 2477
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496

พระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ธง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
พระราชบัญญัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485

พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติ นิรโทษกรรมในการจัดการให้คณะรัฐมนตรีลาออก เพื่อให้มีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2476
พระราชบัญญัติ น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ นายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติ เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507

พระราชบัญญัติ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ บังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติ บำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ บำรุงพืช พ.ศ. 2483
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
 พระราชบัญญัติ ประกันชีวิต พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471
พระราชบัญญัติ ป้องกันการกระทำบางอย่าง ในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติ ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2483
พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

<< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >>

 แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย