ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย พระราชบัญญัติ

5

พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477
พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติ ประถมศึกษา พ.ศ. 2523
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ ป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช 2464
พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ ปีประดิทิน พุทธศักราช 2483
พระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ เพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติ ไพ่ พ.ศ. 2486
พระราชบัญญัติ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์ พ.ศ. 2473
พระราชบัญญัติ ภาษีป้ายพ.ศ.2510
พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

พระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิด-พระราชบัญญัติ ลักษณะเกณฑ์ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติ ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิดกฎหมาย รับราชการทหาร กับขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2483
พระราชบัญญัติ ยกเว้นความผิดให้แก่ผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2476
พระราชบัญญัติ ยศตำรวจ พุทธศักราช 2480
พระราชบัญญัติ ยศตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2512
พระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติ ยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ เรือนจำทหาร พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ รถยนต์ทหาร พ.ศ. 2476
พระราชบัญญัติ รถลาก รัตนโกสินทรศก 120
พระราชบัญญัติ รักษาคลอง รัตนโกสินทรศก 121 (พ.ศ. 2445)
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2478
พระราชบัญญัติ ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศ ใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501 พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติ ระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2485
พระราชบัญญัติ ราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480
พระราชบัญญัติ รายได้สุขาภิบาล พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2523
พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติ โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483
พระราชบัญญัติ ล้อเลื่อน พ.ศ. 2478
พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. 2507

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2543

<< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >>

 แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ