ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย พระราชบัญญัติ

6

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ.2496
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติ วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2485
พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช 2478
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช 2461
พระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482
พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยตำรวจ พ.ศ. 2477
พระราชบัญญัติ วินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติ เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช 2472
พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ สภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ สมาคมการค้า พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติ สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482
พระราชบัญญัติ สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ สำรวจและห้ามกักกันข้าว พ.ศ. 2489
พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
พระราชบัญญัติ สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พ.ศ. 2485
พระราชบัญญัติ สงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

<< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >>

 แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ