ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย พระราชบัญญัติ

7

พระราชบัญญัติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ สำหรับกำจัดผักตบชวา พระพุทธศักราช 2456
พระราชบัญญัติ สำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะ รัตนโกสินทรศก 119
พระราชบัญญัติ สำหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช 2464
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
พระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติ สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ สมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก 129
พระราชบัญญัติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517
พระราชบัญญัติ สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ เสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ เสื้อครุยเนติบัณฑิต พ.ศ. 2479

พระราชบัญญัติ หอการค้า พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติ ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิด บางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477
พระราชบัญญัติ ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อจัดซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหาร พ.ศ. 2524
พระราชบัญญัติ ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. 2519
พระราชบัญญัติ ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. 2489
พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522

<< ย้อนกลับ ||

 แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ