สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ผู้นำ (Leader)

วิเคราะห์และสรุป

ภาวะผู้นำ เป็นกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลหนึ่งพยายามใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น ให้มี พฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการกล่าวถึงภาวะผู้นำ จะต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 3 ประการ คือ

(1) ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการ
(2) ภาวะผู้นำอยู่ที่ระดับความถูกต้องที่ผู้ตามจะปฏิบัติตาม และ
(3) การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้นำ คือบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่ม จะมาจากการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือยกย่องจากกลุ่มให้เป็นผู้ชี้แนะ ช่วยเหลือให้กลุ่มปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คำว่า ผู้นำ ผู้จัดการ และผู้บริหาร มีความแตกต่างกัน แต่ก็ยังนิยมใช้แทนกันเพื่อให้เข้าใจ ถึงลักษณะขององค์การที่ผู้นำเกี่ยวข้องอยู่ สำหรับประสิทธิภาพของภาวะผู้นำนั้น ได้มีการสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ ผู้นำไว้ 3 เกณฑ์ คือ

(1) ผลที่เกิดขึ้นของกลุ่ม
(2) ทัศนคติของผู้ตามและ
(3) คุณภาพของกระบวนการกลุ่มการศึกษาภาวะผู้นำได้ทำกันมานาน และมีงานวิจัยจำนวนมากมาย อย่างไรก็ตามก็พอจะ แบ่งประเภทของการศึกษาภาวะผู้นำได้เป็น 4 แนวทาง คือ

(1) การศึกษาภาวะผู้นำจากอำนาจ- อิทธิพล
(2) การศึกษาภาวะผู้นำจากพฤติกรรมของผู้นำ
(3) การศึกษาภาวะผู้นำจากคุณลักษณะ ของผู้นำ และ
(4) การศึกษาภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาหาความสามารถพิเศษของผู้นำ ซึ่งเริ่มมีการศึกษาจริงจังประมาณต้นปี ค.ศ. 1980 แต่ก็ยังมีงานวิจัยในด้านนี้ไม่มากนัก รวมทั้งยังคงศึกษาทุกภาวะผู้นำที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่แคบเล็ก เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว แต่ทวีคูณด้านการแข่งขันและช่วงชิงโอกาสในทุก ๆ ด้าน

อ้างอิง :
สถาบันราชภัฎนครราชสีมา.2545.ความหมายของผู้นำ. Available URL ; http://www.rin.ac.th/article/leadership/page1.1.html

ผู้นำ
ความแตกต่างระหว่างผู้นำและผู้จัดการ
ความหมายของภาวะผู้นำ
ลักษณะภาวะผู้นำ
ประสิทธิภาพของภาวะผู้นำ
วิธีการการศึกษาภาวะผู้นำ
วิเคราะห์และสรุป
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย