Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

รู้ค่า รู้ชีวิต


อยู่แบบพอเพียง ใช้จ่ายแบบพออยู่

" การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง"
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540

ที่ผ่านมาคนไทยดำเนินชีวิตด้วยความฟุ้งเฟ้อ จนประเทศชาติประสบปัญหา หากเรานำพระราชดำรัสมายึดถือปฎิบัติ ทำกินทำใช้ในขอบเขตปัจจัย 4 ให้พออยู่พอกิน ก็จะทำให้เกิดความอยู่ดีกินดีในภายหน้าได้

อยู่แบบพอเพียง ใช้จ่ายแบบพออยู่
จัดสรรที่ดินทำกิน ใช้เป็นทุนของชีวิต
แบ่งกิน แบ่งใช้ จำหน่ายออก
สร้างประโยชน์จากเงินกู้ให้คุ้มค่า
ทำตามอัตภาพ รอบคอบ อย่าตาโต
มานะ อดทน อดออม
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com