ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

รู้ค่า รู้ชีวิต


มานะ อดทน อดออม

" การที่จะร่วมมือกันทำให้งานราบรื่น สำเร็จ และดำเนินก้าวหน้าต่อเนื่องกันไปได้นั้น นักปฎิบัติงานทุกคนจะต้องมีวินัยสำหรับใช้กับตนเอง คือ ต้องไม่ประมาทปัญญา ต้องรักษาความจริงใจ ต้องสลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ำทรามอ่อนแอ และต้องตระหนักในความสำรวจ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ซึ่งเป็นข้อปฎิบัติที่จะช่วยให้งานเป็นงาน และให้ชีวิตมั่นคงเป็นสุข "

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่บัณฑิต มศว. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2521

หากคนไทยทุกคนยึดหลักตามพระราชดำรัส และดำเนินชีวิตด้วยความมานะ อดทน สร้างหลักสร้างฐานให้กับครอบครัว อดทนต่อสู้กับปัญหา รู้จักอดออม และรู้จักใช้ทรัพย์สินที่หามาได้ ก็จะถึงซึ่งความเจริญก้าวหน้าได้ในอนาคต

อยู่แบบพอเพียง ใช้จ่ายแบบพออยู่
จัดสรรที่ดินทำกิน ใช้เป็นทุนของชีวิต
แบ่งกิน แบ่งใช้ จำหน่ายออก
สร้างประโยชน์จากเงินกู้ให้คุ้มค่า
ทำตามอัตภาพ รอบคอบ อย่าตาโต
มานะ อดทน อดออม
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย