ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มิลาเรปะ

ข้อตักเตือนถึงโอกาสที่หาได้ยากในการปฏิบัติธรรม

 จากท้องถ้ำแห่งชาอู ท่านมิลาเรปะ ได้เดินทางต่อไปยังถ้ำแสงสว่างแห่งเมือง รุนปู และได้พำนักอยู่ ณ ที่นั้นชั่วระยะเวลาหนึ่ง มีชายฉกรรจ์จากหมู่บ้านหลายคนมากราบนมัสการท่าน ชายผู้หนึ่งได้แสดงความในใจของตนว่า “ในอดีตพระคุณเจ้าได้ทำลายล้างพวกศัตรูจนพินาศ ด้วยความอาฆาตแค้น มาบัดนี้ พระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมได้อย่างโดดเด่น ปรากฏการณ์เช่นนี้นับว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆ ในยามที่ได้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดท่าน พวกเราดูเหมือนว่าจะเต็มแน่นไปด้วยศรัทธาในบรรยากาศแห่งการสละปล่อยวาง แต่เมื่อกลับไปเผชิญหน้ากับโลกียกรรมที่บ้าน จิตใจก็ถูกครอบงำจนหมดสิ้น จึงขอให้ท่านช่วยแนะนำในเรื่องนี้ด้วย” ท่านมิลาเรปะได้ให้ข้อชี้แนะว่า “ถ้าบุคคลมีธรรมวิจัยอย่างจริงจังต่อการหลุดพ้นจากสังสารวัฏอันทุกข์ทรมาน อาทิเช่น ธรรมวิจัยในความ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และอื่นๆ เขาจักสลดสังเวชและมีดวงจิตที่สงบสันติอยู่ตลอดเวลา และไม่ต้องปรารภความเพียรแต่อย่างใด ถ้าไม่เช่นนั้น เขาพึงระลึกไว้ในใจเสมอว่า ความทุกข์ทรมานในชีวิตข้างหน้านั้น น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าชีวิตในปัจจุบัน ดังนั้นการเตรียมตัวสำหรับอนาคตจึงเป็นสิ่งจำเป็น” จากนั้นท่านมิลาเรปะ ได้แสดงบทโศลกว่า

ท่านสาธุชนทั้งหลาย จงได้โปรดตั้งใจรับฟังอาตมา

เราผู้มีธรรมชาติกำหนดรู้ต่อสัมผัสในทวารทั้งห้า กำลังดำเนินไปในโลกภพนี้
เราลอยล่องไปตามกระแสของความทุกข์ทรมานแห่งการ เกิด แก่ เจ็บ และตาย
ความน่าสะพรึงกลัวมากมายในชีวิตย่อมปรากฎให้เห็นอยู่เสมอในสังสารวัฏอันยืดยาวหาที่สุดมิได้
เมื่อตระหนักอยู่ดังนี้ ไฉนจึงไม่คิดตระเตรียมพ่วงแพที่จะข้ามให้พ้นไปเล่า

อนาคตอันยาวนานแห่งความทุกข์ยากที่จักต้องเผชิญ
ย่อมน่ากลัวกว่าบรรดาภูตผีปีศาจที่อาจพบได้ในปัจจุบัน
เมื่อตระหนักอยู่ดังนี้ ไฉนจึงไม่คิดตระเตรียมผู้ชี้นำสำหรับตนเอง

กิเลสอันเร่าร้อนซึ่งเกิดมาจากความโง่งม
ก็ยังไม่น่าหวาดหวั่นเท่าอนาคตอันเร้นลับที่ไม่อาจพยากรณ์ได้
เมื่อตระหนักอยู่ดังนี้ ไฉนจึงไม่คิดตระเตรียมโอสถสำหรับถ่ายถอนพิษร้าย

ยิ่งใหญ่หนักหนาคือภพทั้งสามแห่งสังสารวัฏ
แต่ยิ่งใหญ่กว่าคือเส้นทางดำเนินอันไม่มีวันสิ้นสุดแห่งความเกิดและความตาย
เมื่อตระหนักอยู่ดังนี้ ไฉนจึงไม่เริ่มต้นประพฤติธรรม
ถ้าท่านทั้งหลายปราศจากหลักประกันใดๆ

ชายหนุ่มกล่าวว่า “คำตักเตือนของพระคุณเจ้า เต็มไปด้วยสารประโยชน์ พวกเราจักพากันมาปฏิบัติธรรมกับท่าน แต่อย่างไรก็ตาม ดูไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย ที่พวกเราจะทำโทษตัวเองด้วยการบำเพ็ญอย่างอุกฤษในวิถีทางดำเนินชีวิตของพวกเรา พวกเราขอนิมนต์พระคุณเจ้าได้โปรดปกป้องญาติโยมและบรรดาสานุศิษย์ ด้วยการรับจตุปัจจัยเล็กๆน้อยๆเป็นของกำนัลสำหรับตัวท่าน พวกเราไม่ค่อยเข้าใจบทโศลกของท่านเท่าใดนัก โปรดอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนด้วยเถิด” ท่านมิลาเรปะสนองตอบด้วยการแสดงบทโศลกว่า

การดำเนินตามวิสุทธิบุคคล ย่อมนำพาไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องในสังสารวัฏและพระนิพพาน
แต่การไม่สั่งสมบุญกุศลเพื่อเป็นเสบียงในการเดินทาง
ย่อมเปรียบได้กับดวงจันทร์ที่ทอแสงอย่างโดดเดี่ยว
โดยปราศจากหมู่ดาวในท่ามกลางราตรีกาลอันมืดมิด
สภาวธรรมที่ได้ตระหนักชัดในขณะบำเพ็ญเพียร
คือประสบการณ์ที่นับได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรอันแสนประเสริฐ
บุคคลจำเป็นต้องแสวงหามันเพื่อเป็นประทีปส่องทางดำเนิน

เพื่อสั่งสมบ่มเพาะอริยทรัพย์แห่งความเจริญในธรรม
จงได้ตระเตรียมพ่วงแพของตนเพื่อจะใช้ข้ามสายธารเชี่ยวกรากแห่งสังสารวัฏไว้ให้จงดี
การสมาทานในข้อวัตรปฏิบัติโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นนิกายใด
ย่อมขจัดข้อขัดข้องที่ไม่จำเป็นลงได้
แนวทางตามคำสอนในพระพุทธศาสนา ย่อมคงทนต่อการพิสูจน์ท้าทายทุกรูปแบบ
อันนำความมั่นใจมาให้
อีกทั้งยังอบอุ่นอยู่เสมอ เพราะแวดล้อมไปด้วยความเมตตากรุณาของบรรดาคณาจารย์
ของกำนัลอันมีค่าที่จักได้รับในอนาคต
คือการที่สามารถเผชิญหน้ากับความตายได้โดยไม่หวั่นไหว

วงศาคณาญาติ โยมอุปปัฏฐาก และบรรดาสานุศิษย์
ไม่มีความหมายใดๆสำหรับสมณะเช่นอาตมา
มีแต่พวกท่านทั้งหลายที่เป็นอยู่แบบโลกๆเท่านั้น ที่ปรารถนามัน
ชื่อเสียงเกียรติ์คุณ ความโอ่อ่าอัครฐาน และยศถาบรรดาศักดิ์
ไม่มีความหมายใดๆสำหรับสมณะเช่นอาตมา
มีแต่พวกที่แสวงหาโลกธรรมเท่านั้น ที่ต้องการมัน

การครอบครอง การเก็บตุนสินค้า และการใช้ชีวิตในสังคม
ไม่มีความหมายใดๆสำหรับสมณะเช่นอาตมา
มีแต่พวกที่อยากมีหน้ามีตาเท่านั้น จึงต้องการมัน

การประดับตกแต่ง การขัดถูฉาบทา และการประคบประหงมเรือนกาย
ไม่มีความหมายใดๆสำหรับสมณะเช่นอาตมา
อาตมาไม่เคยต้องการมันเลยแม้น้อยหนึ่ง
มันเป็นสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายพากันปรารถนา
โลกียทรัพย์ทั้งสิบสองประการข้างต้นนี้
ไม่ได้ร้อยรัดผูกพันอาตมาไว้แต่อย่างใดเลย

ไม่ใช่ทุกคนดอก ที่สามารถปฏิบัติตามอาตมาได้
แต่พวกท่านทั้งหลายที่ล้อมรอบอาตมาอยู่ ณ บัดนี้
จงได้พากันจดจำถึงการบันลือสีหนาทของชายชราผู้นี้ไว้ด้วย
ถ้าพวกเธอปรารถนาสันติสุข ก็จงได้พากันประพฤติธรรมเถิด
จงได้สละคืนสิ่งรบกวนออกไปให้หมด
จงพำนักอยู่ในสถานที่อันสงบสงัดด้วยความทรหดอดทน
จงมีฉันทะต่อวิถีแห่งพุทธะ อินทรีย์พละของเธอจักเติบโตกล้าแกร่ง
และแล้วในที่สุด เธอจักมีชัยชนะเหนือ ความ เกิด แก่ เจ็บ และตาย

ท่ามกลางหมู่ผู้ฟังธรรม ชายหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ ชาญฉลาด ขยันขันแข็ง และเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา ได้กล่าวต่อท่านมิลาเรปะว่า “ท่านอาจารย์ พวกเรามัวแต่สาละวนอยู่กับภารกิจต่างๆในชีวิตนี้ จนละเลยกับจุดหมายในอนาคต ได้โปรดรับพวกเราไว้เป็นข้าทาสด้วยเถิด พวกเราจะอุทิศตนเพื่อตระเตรียมสำหรับชีวิตในภายภาคหน้า ขอท่านอาจารย์ได้โปรดแนะนำพวกเราเพิ่มเติมด้วย”
ท่านมิลาเรปะกล่าวตอบว่า “สรีระของมนุษย์ ความอิสรเสรีและโอกาสอันงาม เป็นสิ่งที่มีค่าดุจอัญมณี และโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องยากหนักหนา การจะได้พบเจอพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงเพียงหนึ่งในร้อย ก็เป็นเรื่องยาก เมื่อพิจารณาให้ดีจะรู้ว่ายากนักหนาที่จะได้พบคุรุผู้ประเสริฐ และยากนักหนาที่จะได้พบเงื่อนไขอันเหมาะสมในการปฏิบัติพุทธธรรม พวกเธอทั้งหลายจงได้ตระหนักเถิดว่าตนเองนั้นโชคดีเพียงใด ที่มีพร้อมทุกอย่างในกาลบัดนี้ ดังนั้นจงอย่าได้เสียเวลารั้งรออยู่อีกเลย จงปฏิบัติธรรมเถิด” จากนั้นท่านมิลาเรปะได้แสดงบทโศลกให้ฟังว่า

การที่จะอิสระหลุดพ้นจากโลกธรรมทั้งแปดประการไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้โดยง่าย
การได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์ที่มีอิสรเสรี และมีโอกาสอันงามในการประพฤติธรรมเป็นเรื่องยาก

การตระหนักชัดถึงความทุกข์ทรมานในสังสารวัฏและพากเพียรแสวงหาพระนิพพานเป็นเรื่องยาก

หมู่ชนผู้มุ่งสู่โพธิญาณแม้เพียงจำนวนร้อยก็หาได้ยาก
ผู้บรรลุสู่ความวิมุติหลุดพ้นแม้เพียงหนึ่งเดียวก็หาได้ยาก

การสละโลกียสุขแห่งชีวิตเป็นเรื่องยาก
การใช้ประโยชน์จากสรีระของมนุษย์ดุจอัญมณี เป็นเรื่องยาก

โอกาสที่จะได้พบครูอาจารย์ที่บรรลุธรรมและเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาก็เป็นเรื่องหาได้ยาก
คุรุที่สามารถสั่งสอนเรื่องภายในได้ทั้งตามธรรมเนียมนิยมและทั้งเหมาะกับจริตนิสัย หาได้ยาก

ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสัญชาติแห่งความเป็นคนตรงและเต็มไปด้วยความชาญฉลาดก็เป็นเรื่องหาได้ยาก
การที่จะหาพบโบสถ์วิหารที่ปราศจากความหวั่นกลัวและปราศจากความโกลาหล เป็นเรื่องยาก
การได้พบกับญาติธรรมที่เข้ากันได้อย่างสนิทเป็นเรื่องยาก

เรือนกายที่ปราศจากโรคและแข็งแกร่งเพียงพอต่อการบำเพ็ญตบะธรรมเป็นสิ่งหาได้ยาก

ถึงแม้ว่าท่านจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในสิ่งที่หาได้ยากตามที่กล่าวมาแล้วก็ตาม
มันก็ยังมีความยากเย็นอยู่ดีที่ท่านจะเป็นผู้แน่วแน่ต่อการปฏิบัติธรรม

ความยากลำบากทั้งหลายทั้งปวงนี้
บุคคลย่อมอาจสามารถฟันฝ่าไปได้ด้วยธรรมวิจยสัมโพชฌงค์และวิริยะสัมโพชฌงค์
อันเป็นองค์คุณสำคัญต่อการตรัสรู้

การได้สดับข้อเตือนใจ ทำให้ชายหนุ่มเพิ่มพูนความศรัทธาในท่านมิลาเรปะมากยิ่งขึ้นไปอีก เขาได้อุทิศตนในการศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านมิลาเรปะ จนบรรลุธรรมในที่สุด เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเขาเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดท่านมิลาเรปะมาก มีฉายานามว่า ชาปู เรปะ
นี้คือตำนานที่ท่าน ชาปู เรปะ พบท่านมิลาเรปะ ณ ถ้ำแสงสว่าง

เกี่ยวกับท่านมิลาเรปะ
ตำนานแห่งหุบเขาอัญมณีแดง
การจาริกธุดงค์สู่ ลาชิ
ธรรมลีลาแห่งเทศกาลหิมะโปรย
วิวาทะกับเจ้าแม่ผู้ชาญฉลาด
มณฑล รักม่า
วิหารเทียมฟ้า จันแพน
ธรรมปิติของสมณะ
ท่านมิลาเรปะ กับนกพิราบ
หุบเขา วัชชระ สีเทา
ภิกษุ เรชุงปะ
ข้อตักเตือนถึงโอกาสที่หาได้ยากในการปฏิบัติธรรม
การค้นหาธรรมชาติแห่งจิตของชายเลี้ยงแกะ
ธรรมคีตาแห่งความตระหนักชัด
การมุ่งสู่โพธิญาณของสตรีเพศ
ธรรมคีตา ณ ที่พักผู้เดินทาง
พาลชนที่กลายเป็นสาวก
การพบกันที่สายธารสีเงินยวง
นิมิตหมายแห่งพระธรรมจากไม้เท้า
ข้อชี้นำยี่สิบเอ็ดประการ
ภิกษุ กาชอนเรปะ
คำตักเตือนสำหรับท่าน ธัมมะวอนชู
การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ณ ภูเขาหิมะดีซี
การบรรลุธรรมจักษุของท่าน เรชุงปะ
การกลับใจของชาวลัทธิ บอน ผู้กำลังจะตาย
แสดงธรรมกับหญิงสาวผู้ชาญฉลาด
นายพรานกับกวาง
พระราชาแห่ง เนปาล
เผชิญเจ้าแม่ ทเซรินมา
การกลับใจของเจ้าแม่ ทะเซรินมา
ข้อแนะนำเกี่ยวกับภาวะ สัมภเวสี
ทะเซรินมา กับการปฏิบัติสุญญตาธรรม
ข้อตักเตือนสำหรับท่าน ดอจี วอนชู
การพบกับท่าน ธรรมโพธิ
เผชิญนักปริยัติ
เยือนอินเดียครั้งที่สามของท่าน เรชุงปะ
ความตระหนักชัดของท่าน เมกอมเรปะ
สาลีอุยกับพระธรรม
เขาของตัวจามรี
การสำนึกผิดของ เรชุงปะ
ความที่ยิ่งกว่าสุข
ศิษย์เอก กัมโบปะ
นักปริยัติผู้กลับใจ
ธรรมปราโมทย์
แสดงอภิญญาจูงใจคน
รวมโศลกธรรมสั้นๆ
ธรรมเทศนาที่ภูผา บอนโบ้
แรงบันดาลใจ
ชินดอโมและเลซีบุม
แกะที่กำลังจะตาย
ธรรมคีตาแห่งการดื่ม
แด่ เรชุงปะ ด้วยเมตตา
เรชุงปะ สู่เมือง วู
พบท่าน ธัมปาสันจี
มิติแห่งสวรรค์
คำพยากรณ์แห่งเทพธิดา
คำตักเตือนคุณหมอ ยางงี
การจากไปของ เรชุงปะ
เรื่องราวของ ดราชิเซ
กัลยาณมิตร
ประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรม
ปัจฉิมโอวาท
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ