ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มิลาเรปะ

ธรรมคีตาแห่งความตระหนักชัด

ท่านมิลาเรปะ จากเมืองแมงยูลอันผาสุขกลับมาเยือนนะยานันอีกครั้งหนึ่งสานุศิษย์ของท่านได้อาราธนาให้ท่านพำนักอยู่ที่นะยานันตลอดไป พระชาจากูนา และสานุศิษย์อีกหลายคนได้นมัสการเรียนถามถึงความรู้แจ้งตระหนักชัดซึ่งได้เพิ่มพูนขึ้นในระหว่างที่ท่านมิลาเรปะออกจาริกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆท่านชาจากูนาขอให้ท่านมิลาเรปะช่วยแนะนำเพิ่มติมเพื่อก่อแรงบันดาลใจในการพากเพียรปฏิบัติธรรม ท่านมิลาเรปะได้กล่าวย้ำเตือนถึงการหยุดข้องเกี่ยวกับโลกียสุข ชื่อเสียงเกียรติคุณ และการเป็นอยู่แบบโลกๆโดยเด็ดขาด แต่ให้อุทิศชีวิตทั้งมวลเพื่อการปฏิบัติธรรมและคอยชักชวนผู้อื่นให้ดำเนินตามด้วย…

อาตมาขอกราบคารวะท่านอาจารย์มาระปะผู้ถ่ายทอดพระปริยัติธรรม
ประสบการณ์ในการจาริกธุดงค์ไปในสถานที่ต่างๆนั้น ได้เพิ่มพูนความตระหนักชัดที่ว่า
ไม่มีอะไรสักอย่างในบรรดารูปลักษณะสภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่ดำรงอยู่จริง
อาตมาจึงสามารถปลดปล่อยตนเองออกจากความยึดมั่นต่ออดีตและอนาคตลงโดยสิ้นเชิง
อาตมาได้เข้าใจชัดถึงความเป็นมายาของภพภูมิทั้งหก อาตมาได้ล่วงพ้นความเกิดและตายแล้วด้วยความเข้าใจถึงความเป็นเอกสภาวะเดียวของบรรดาสรรพสิ่งซึ่งมิได้มีธรรมชาติอันแตกต่างกัน
อาตมาย่อมหมดความยึดมั่นต่อโลกธรรมทั้งแปดประการโดยสิ้นเชิง
ด้วยความแจ่มกระจ่างในความเป็นมายาของสรรพสิ่ง
อาตมาจึงสามารถปลดปล่อยตนเองออกจากการครอบครองหรือการสูญเสียสิ่งใดๆ
อาตมาไม่ยึดมั่นทั้งสังสารวัฏและพระนิพพาน
อาตมาหมดความกังวลในกฎระเบียบและข้อวัตรปฏิบัติอันเป็นเพียงมายา
ดวงใจของอาตมาจึงหลุดพ้นจากความหวังและความหวั่นไหวใดๆ
บิดามารดาย่อมเป็นผู้ถ่ายทอดเหตุปัจจัยอันเป็นไปได้ภายนอกให้กับบุคคล
เมล็ดพันธุ์แห่งสติและปัญญาย่อมดำรงอยู่ในภายใน
สรีระกายของมนุษย์ประกอบอยู่ด้วยสิ่งทั้งสองนี้
เมื่อรวมทั้งสามองค์ประชุมนี้เข้าด้วยกัน
ย่อมหล่อหลอมให้เกิดลักษณะเฉพาะอันเป็นปัจเจกภาพของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกัน
เขาทั้งหลายพากันท่องเที่ยวเวียนวนอยู่ใน กามภพ รูปภพ และอรูปภพ
ด้วยการเฝ้าพิจารณาถึงการก่อกำเนิดอันน่าเบื่อหน่ายซึ่งเป็นไปในโลกภายนอก
แรงบันดาลใจที่จะดำเนินไปสู่การสละปล่อยวางและความมีศรัทธาต่อพระธรรม
ย่อมเจริญงอกงามขึ้นในภายใน
บุคคลควรได้ระลึกถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป
ครูอาจารย์ย่อมคอยช่วยเหลือแนะนำจากภายนอก
ธรรมวิจัยย่อมเกิดแต่ความพากเพียรในภายใน
การประชุมพร้อมแห่งสิ่งทั้งสองนี้
ย่อมปลดปล่อยบุคคลให้เป็นอิสระจากความลังเลสงสัยใดๆ
การระลึกถึงสรรพสัตว์ทั้งปวงอันเป็นไปในภายนอก
ความเมตตากรุณาอันไม่มีประมาณเจิดจ้าอยู่ภายใน
ด้วยการประชุมพร้อมของสองสิ่งนี้ ประสบการณ์แห่งการบำเพ็ญเพียรจึงขยายตัวออก
ความเมตตาสงสารอันคับแคบแบบโลกๆจึงถูกปล่อยวางลง
ภพทั้งสามแห่งสังสารวัฏจางคลายลงไปในภายนอก
ปรีชาญาณอันสว่างไสวดำรงอยู่ในภายใน
การประชุมพร้อมแห่งสิ่งทั้งสองนี้ ทำให้ความตระหนักชัดหยั่งรากมั่นคง
ความเร่าร้อนและความหวาดกลัวย่อมสูญสลายไป
กิเลสนิวรณ์ทั้งห้าประการปรากฎให้เห็นได้จากภายนอก
ปรีชาญาณแห่งความสิ้นอุปาทานเจิดจ้าอยู่ภายใน
การตระหนักชัดถึงความเป็นเอกสภาวะเดียว คือประสบการณ์ในท่างกลาง
บุคคลย่อมหลุดพ้นจากอิทธิพลของความได้มาหรือสูญเสียไป
การอยู่เหนือกรรมและวิบากดำเนินไปในภายนอก
การดับไม่เหลือของความหวังและความหวั่นไหวถูกพบในภายใน
ระหว่างทั้งสองสิ่งนี้ บุคคลย่อมพ้นจากความท้อแท้ อันเกิดแต่ความเพียรที่จัดจ้านจนเกินไป
เขาย่อมเป็นอิสระจากการกำหนดหมายต่อสิ่งดีและชั่ว
ปรากฎการณ์ทั้งปวงนั้นมิได้ดำรงอยู่จริง
การรู้สึกถึงความบังเกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงอุปาทานถือมั่นในบุคคล
ธรรมชาติของสังสารวัฏ คือความว่างเปล่าจากอัตตา
ครูอาจารย์ผู้รู้แจ้งย่อมสืบทอดพระธรรมอันบริสุทธิ์
ธรรมชาติของดวงจิตโปร่งวางเหมือนท้องฟ้า
บางเวลาก็มืดทะมึนไปด้วยเมฆหมอกของความคิดที่หลั่งไหล
พายุแห่งความรู้แจ้งในภายใน ย่อมพัดพาหมู่เมฆให้อันตรธานไปจนหมดสิ้น
ที่พึ่งอันเกษมแท้จริงย่อมเจริญงอกงามขึ้นในดวงใจของบุคคล
เหมือนกับที่หมู่ดาวพากันเปล่งรัศมี
เมื่อใดก็ตามที่มันสุกสกาว สภาพที่ยิ่งกว่าสุขก็งอกงามไพบูลย์
อยู่เหนือขอบเขตของภาษาพูดอธิบาย เมื่อกรรมทั้งหลายแห่งอายตนะหกได้ขาดสิ้นลง
มันอยู่เหนือโลกและไม่ต้องมีความพากเพียรใดๆ
นี้คือสภาพอมตะที่มีปรีชาญาณแห่งความสิ้นอุปาทานดำรงอยู่
มหัศจรรย์ยิ่งคือกายแห่งพุทธะ

เกี่ยวกับท่านมิลาเรปะ
ตำนานแห่งหุบเขาอัญมณีแดง
การจาริกธุดงค์สู่ ลาชิ
ธรรมลีลาแห่งเทศกาลหิมะโปรย
วิวาทะกับเจ้าแม่ผู้ชาญฉลาด
มณฑล รักม่า
วิหารเทียมฟ้า จันแพน
ธรรมปิติของสมณะ
ท่านมิลาเรปะ กับนกพิราบ
หุบเขา วัชชระ สีเทา
ภิกษุ เรชุงปะ
ข้อตักเตือนถึงโอกาสที่หาได้ยากในการปฏิบัติธรรม
การค้นหาธรรมชาติแห่งจิตของชายเลี้ยงแกะ
ธรรมคีตาแห่งความตระหนักชัด
การมุ่งสู่โพธิญาณของสตรีเพศ
ธรรมคีตา ณ ที่พักผู้เดินทาง
พาลชนที่กลายเป็นสาวก
การพบกันที่สายธารสีเงินยวง
นิมิตหมายแห่งพระธรรมจากไม้เท้า
ข้อชี้นำยี่สิบเอ็ดประการ
ภิกษุ กาชอนเรปะ
คำตักเตือนสำหรับท่าน ธัมมะวอนชู
การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ณ ภูเขาหิมะดีซี
การบรรลุธรรมจักษุของท่าน เรชุงปะ
การกลับใจของชาวลัทธิ บอน ผู้กำลังจะตาย
แสดงธรรมกับหญิงสาวผู้ชาญฉลาด
นายพรานกับกวาง
พระราชาแห่ง เนปาล
เผชิญเจ้าแม่ ทเซรินมา
การกลับใจของเจ้าแม่ ทะเซรินมา
ข้อแนะนำเกี่ยวกับภาวะ สัมภเวสี
ทะเซรินมา กับการปฏิบัติสุญญตาธรรม
ข้อตักเตือนสำหรับท่าน ดอจี วอนชู
การพบกับท่าน ธรรมโพธิ
เผชิญนักปริยัติ
เยือนอินเดียครั้งที่สามของท่าน เรชุงปะ
ความตระหนักชัดของท่าน เมกอมเรปะ
สาลีอุยกับพระธรรม
เขาของตัวจามรี
การสำนึกผิดของ เรชุงปะ
ความที่ยิ่งกว่าสุข
ศิษย์เอก กัมโบปะ
นักปริยัติผู้กลับใจ
ธรรมปราโมทย์
แสดงอภิญญาจูงใจคน
รวมโศลกธรรมสั้นๆ
ธรรมเทศนาที่ภูผา บอนโบ้
แรงบันดาลใจ
ชินดอโมและเลซีบุม
แกะที่กำลังจะตาย
ธรรมคีตาแห่งการดื่ม
แด่ เรชุงปะ ด้วยเมตตา
เรชุงปะ สู่เมือง วู
พบท่าน ธัมปาสันจี
มิติแห่งสวรรค์
คำพยากรณ์แห่งเทพธิดา
คำตักเตือนคุณหมอ ยางงี
การจากไปของ เรชุงปะ
เรื่องราวของ ดราชิเซ
กัลยาณมิตร
ประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรม
ปัจฉิมโอวาท
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ