ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มิลาเรปะ

ข้อชี้นำยี่สิบเอ็ดประการ

 คืนวันหนึ่งที่ภูเขาหิมะลาชิ ในสมาธินิมิตของท่านมิลาเรปะ ได้ปรากฏหญิงสาวสวย ประดับตกแต่งเรือนกายของเธอด้วยอัญมณีและกระดูก เธอเข้ามานมัสการท่านและกล่าวว่า “พระคุณเจ้ามิลาเรปะ ท่านสมควรจะได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุรุ ที่ให้ไปบำเพ็ญสมาธิภาวนายังภูเขาหิมะดีซี บนเส้นทางสู่ดีซี พระคุณเจ้าจะได้พบผู้ที่มีธุลีในดวงตาแต่เพียงเล็กน้อย ขอให้ท่านช่วยโปรดเขาด้วย ท่านมิลาเรปะหยั่งทราบได้ด้วยญาณวิถีว่าหญิงสาวผู้นี้เป็นสาวกของพระพุทธองค์ผู้ถือกำเนิดเป็นเทพธิดา” เมื่อกล่าวอาราธนาจบ นางก็อันตรธานไป เมื่อท่านมิลาเรปะตื่นขึ้นมา ท่านดำริว่า “ข่าวสารนี้สื่อมาโดย สาวกของพระพุทธองค์ที่เป็นเทพธิดา ด้วยปรารถนาที่จะให้อาตมาได้ตอบแทนความเมตตากรุณาของคุรุ อาตมาต้องอนุโลมตาม”

ระหว่างการเดินทางจากลาชิสู่ภูเขาหิมะดีซี ท่านพบชายผู้หนึ่งนามว่า ธรรมบาจอปู เป็นชาว นะยานัน เขานิมนต์ท่านไปฉันท์อาหารที่บ้านและได้อาราธนาให้ท่านแสดงธรรม โดยกล่าวว่า “เพื่อสานุศิษย์ทุกคน ที่แวดล้อมท่านอาจารย์อยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ได้โปรดกรุณาแสดงธรรมที่แจ่มแจ้งในดวงจิตของท่าน ให้พวกเราได้มีโอกาสรับฟังด้วยเถิด” ท่านมิลาเรปะได้แสดงบทโศลกชื่อ “ข้อชี้นำยี่สิบเอ็ดประการ สำหรับดวงจิต”


ความยิ่งใหญ่ คือความเข้าใจแตกฉานต่อเส้นทางดำเนินตามวิถีทางแห่งลัทธิตันตระ
พร้อมทั้งแก่นคำสอนอันลึกซึ้งของท่านอาจารย์
ความยิ่งใหญ่ คือความวิริยะอุตสาหะ และ ความมีสัญชาติแห่งคนตรง
ทั้งสามประการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรม

กุญแจสำคัญที่จะไขเข้าไปสู่แก่นสารสาระแห่งปรากฏการณ์ทางจิตนั้น
ประกอบด้วยองค์สามอันได้แก่
การฝึกบำเพ็ญอานาปานสติภาวนา การพยายามดำรงจิตให้อยู่ตามสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของมัน
การหมั่นตรวจสอบความคิดและดวงจิตของตนเองอยู่เสมอด้วยสติที่สมบูรณ์

การประสบความสำเร็จย่อมเกิดจาก การดำเนินตามแนวทางของวิสุทธิบุคคล
การบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
และการเข้าถึงปรมัตถสภาวธรรม โดยไม่ต้องพากเพียรพยายามแต่อย่างใด
นี้คือองค์ประกอบทั้งสามสู่ความสำเร็จ

การรู้เท่าทันนิมิตลวงของภาพหลอนอันทำให้ปรากฏการณ์มายาอันตรธานไป
การสามารถขจัดตัณหาราคะที่บังเกิดขึ้นในภายใน
และการปราศจากข้อขัดข้องในเรือนกายอันเป็นมายา เหล่านี้คือองค์ประกอบสามประการ

ความช่ำชองและความมีสติพร้อมในการแสดงธรรมเทศนา
การขจัดข้อข้องใจทั้งปวงด้วยการตอบคำถามให้เหมาะกับจริตนิสัยของผู้ฟัง
การแสดงธรรมโดยสื่อความหมายด้วยถ้อยคำอย่างอิสรเสรี
ผ่านดวงใจที่ตระหนักชัดต่อธรรมชาติในภายใน
เหล่านี้คืออานิสงค์สามประการที่ท่านทั้งหลายได้รับจากอาตมาเสมอ

อาตมาเห็นอย่างชัดแจ้งว่า สภาพที่ยิ่งกว่าสุขนั้นย่อมปราศจากรูปธรรมใดๆ
รูปลักษณะสภาวะของปรากฏการณ์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมปราศจากตัวตนของมันเองโดยสิ้นเชิง
อาตมาเห็นอย่างชัดแจ้งว่า บรมธรรมสูงสุดอันเป็นโลกุตระนั้น
ย่อมอยู่เหนือขอบเขตของคำพูดอธิบาย
ทั้งสามประการนี้คือความหมายแท้จริงของทัศนียภาพ

ในมหาสมาคมที่เนืองแน่นไปด้วยสาธุชน บรรยากาศแห่งธรรมปราโมทย์ที่ดำเนินไป
และการมาร่วมอวยพรชัยของปวงเทพธิดา นี้เป็นองค์ประกอบร่วมอีกสามประการ

นี้คือบรรดาข้อชี้นำสำหรับดวงจิต ทั้งยี่สิบเอ็ดประการของอาตมา
มันเป็นผลไม้อันหอมหวานแห่งปฏิเวธธรรม ซึ่งเกิดมาแต่การบำเพ็ญสมาธิภาวนาของอาตมา
ผู้ที่แสวงหาสัจจธรรมของชีวิต ควรได้ตระหนักในคุณค่าของมัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดำเนินตามอาตมา

การชี้นำมากมายเกินไป ก็อาจบดบังหนทางสู่ความอิสระหลุดพ้นได้
จงมาเถิด และปฏิบัติตามถ้อยคำอันมีค่า ซึ่งอาตมาได้แสดงต่อพวกเธอ ณ ที่นี้
ธรรมบาจอปูได้ปรนนิบัติท่านมิลาเรปะ ผู้จุดประกายขึ้นในดวงใจของเขา พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นกุญแจสำคัญ เมื่อได้นำคำสอนมาปฏิบัติอยู่ระยะหนึ่ง เขาได้บรรลุถึงประสบการณ์และความตระหนักชัด และต่อมา เขากลายเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดท่านมิลาเรปะมากองค์หนึ่ง
นี้คือเรื่องราวที่ท่านมิลาเรปะ พบกับ ธรรมบาจอปู

เกี่ยวกับท่านมิลาเรปะ
ตำนานแห่งหุบเขาอัญมณีแดง
การจาริกธุดงค์สู่ ลาชิ
ธรรมลีลาแห่งเทศกาลหิมะโปรย
วิวาทะกับเจ้าแม่ผู้ชาญฉลาด
มณฑล รักม่า
วิหารเทียมฟ้า จันแพน
ธรรมปิติของสมณะ
ท่านมิลาเรปะ กับนกพิราบ
หุบเขา วัชชระ สีเทา
ภิกษุ เรชุงปะ
ข้อตักเตือนถึงโอกาสที่หาได้ยากในการปฏิบัติธรรม
การค้นหาธรรมชาติแห่งจิตของชายเลี้ยงแกะ
ธรรมคีตาแห่งความตระหนักชัด
การมุ่งสู่โพธิญาณของสตรีเพศ
ธรรมคีตา ณ ที่พักผู้เดินทาง
พาลชนที่กลายเป็นสาวก
การพบกันที่สายธารสีเงินยวง
นิมิตหมายแห่งพระธรรมจากไม้เท้า
ข้อชี้นำยี่สิบเอ็ดประการ
ภิกษุ กาชอนเรปะ
คำตักเตือนสำหรับท่าน ธัมมะวอนชู
การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ณ ภูเขาหิมะดีซี
การบรรลุธรรมจักษุของท่าน เรชุงปะ
การกลับใจของชาวลัทธิ บอน ผู้กำลังจะตาย
แสดงธรรมกับหญิงสาวผู้ชาญฉลาด
นายพรานกับกวาง
พระราชาแห่ง เนปาล
เผชิญเจ้าแม่ ทเซรินมา
การกลับใจของเจ้าแม่ ทะเซรินมา
ข้อแนะนำเกี่ยวกับภาวะ สัมภเวสี
ทะเซรินมา กับการปฏิบัติสุญญตาธรรม
ข้อตักเตือนสำหรับท่าน ดอจี วอนชู
การพบกับท่าน ธรรมโพธิ
เผชิญนักปริยัติ
เยือนอินเดียครั้งที่สามของท่าน เรชุงปะ
ความตระหนักชัดของท่าน เมกอมเรปะ
สาลีอุยกับพระธรรม
เขาของตัวจามรี
การสำนึกผิดของ เรชุงปะ
ความที่ยิ่งกว่าสุข
ศิษย์เอก กัมโบปะ
นักปริยัติผู้กลับใจ
ธรรมปราโมทย์
แสดงอภิญญาจูงใจคน
รวมโศลกธรรมสั้นๆ
ธรรมเทศนาที่ภูผา บอนโบ้
แรงบันดาลใจ
ชินดอโมและเลซีบุม
แกะที่กำลังจะตาย
ธรรมคีตาแห่งการดื่ม
แด่ เรชุงปะ ด้วยเมตตา
เรชุงปะ สู่เมือง วู
พบท่าน ธัมปาสันจี
มิติแห่งสวรรค์
คำพยากรณ์แห่งเทพธิดา
คำตักเตือนคุณหมอ ยางงี
การจากไปของ เรชุงปะ
เรื่องราวของ ดราชิเซ
กัลยาณมิตร
ประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรม
ปัจฉิมโอวาท
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ