ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มิลาเรปะ

เยือนอินเดียครั้งที่สามของท่าน เรชุงปะ

การได้รับชัยชนะต่อนักปริยัติธรรมตามแบบฉบับของท่านมิลาเรปะ ทำให้ท่านเรชุงปะ ศิษย์เอก เกิดมีความเห็นส่วนตนว่า การเรียนรู้ปริยัติธรรมเพื่อเอาไว้ตอบโต้กับนักบวชคงแก่เรียน เป็นสิ่งสมควรกระทำ เพื่อความสมบูรณ์ครบทั้งปริยัติและปฏิบัติ อีกอย่างหนึ่ง การที่ท่านจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เช่นท่านมิลาเรปะนั้น ก็เป็นไปไม่ได้ และท่านมิลาเรปะก็คงไม่สอนด้วย ท่านเรชุงปะ ได้นำความตั้งใจของตนที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมทางด้านปริยัติต่อในประเทศอินเดีย เสนอขออนุญาตต่อท่าน มิลาเรปะ ท่านมิลาเรปะได้กล่าวคัดค้าน และตักเตือนว่า ถึงจะเรียนรู้ถ้อยคำมากมายปานใดก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับชัยชนะในการโต้เถียงเสมอไป เหมือนที่ท่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่านักบวชผู้คงแก่เรียนก็ยังยอมแพ้ท่านด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ จะมีก็เพียงแต่พระพุทธองค์เท่านั้นที่ไม่มีผู้ใดสามารถทำให้จำนนด้วยถ้อยคำได้ ดังนั้นจึงควรสนใจต่อการปฏิบัติบำเพ็ญให้มากจะเป็นการไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ การสละอุทิศตนและละเลิกความมุ่งหวังแบบโลกๆ เป็นสิ่งดีที่สุดที่สมควรกระทำ การใช้เวทมนต์คาถานั้น ทำให้แม้แต่ตัวท่านเองก็ยังเคยได้รับวิบากผลที่เลวร้ายมาแล้ว จนต้องอยู่ภายใต้การอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์มาระปะ ชีวิตนี้สั้นนัก จึงไม่ควรสูญเสียโอกาสสำหรับการปฏิบัติธรรมอีกต่อไป.. .
ท่าน เรชุงปะ มิได้ละความพยายามที่จะรบเร้าเพื่อจะไปให้ได้ ท่าน มิลาเรปะ เห็นว่าจะทัดทานไว้ไม่สำเร็จ ท่านจึงอนุญาต โดยมีข้อแม้ว่าให้ศึกษาเฉพาะพระธรรมชนิดไม่มีรูปแบบห้านัยจากทั้งหมดเก้านัย ซึ่งอาจารย์มาระปะ ได้ถ่ายทอดให้ท่านไว้แล้วสี่นัย สำหรับอีกห้านัยที่เหลือนั้น ยังมีการศึกษาอยู่ในประเทศอินเดีย ท่านได้กำชับมิให้ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ และปรัชญาซึ่งถึงแม้จะดูคล้ายกับว่า เต็มไปด้วยเหตุผลต่อเนื่องกันอย่างชนิดที่ยากจะโต้แย้งได้ก็ตาม แต่ก็อาจไม่ตรงกับปรมัตถสภาวะธรรมจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจตระหนักชัดได้ด้วยตรรกศาสตร์ และปรัชญาหรือถ้อยคำใดๆ ท่านมิลาเรปะ ได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากอุทิศตนต่อการปฏิบัติธรรมจนบรรลุถึงสภาพอมตะแล้ว ประกอบกับความชรา ท่านจึงไม่สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมอีกต่อไป อุบาสิกาชินดอโมและเลซีบุม พร้อมด้วยสานุศิษย์คนอื่นๆ ได้ช่วยกันตระเตรียมสัมภาระที่จำเป็นในการเดินทางให้แก่ท่าน เรชุงปะ จากนั้นท่านมิลาเรปะ ได้อบรมสั่งสอนเน้นถึงแนวทางที่ควรจะสนใจศึกษาเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในอินเดีย มีภิกษุร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ถึงสิบห้ารูป มีลามะ นิงมาบา เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อผ่านเข้าสู่ประเทศเนปาล ได้มีการเผยแพร่พุทธธรรมอย่างได้ผลดีมาก พระราชาแห่งเนปาลก็ทรงให้การต้อนรับด้วยความยินดี เมื่อทราบว่าศิษย์เอกของท่านมิลาเรปะ ร่วมเดินทางมาด้วย อาจารย์ ดีโปปา แห่งอินเดียได้ถ่ายทอดคำสอนแก่ท่าน เรชุงปะ และคณะตามความปรารถนาทุกประการ ท่าน เรชุงปะ ได้มีโอกาสพบ แม่ชี มาจี ซึ่งเป็นผู้บรรลุบรมธรรมสูงสุดด้วย นางได้ถ่ายทอดคำสอนเกี่ยวการเจริญอิทธิบาทสี่ เพื่อให้สามารถดำรงสังขารไว้ได้ยาวนานแก่ท่านเรชุงปะ นอกจากนี้ท่านเรชุงปะ ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ไสยศาสตร์เร้นลับบางอย่างเพิ่มเติมมาด้วย ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ทิเบต

อาตมาขอน้อมคารวะต่อท่านอาจารย์ มาระปะ ผู้ถ่ายทอดพระธรรม
ขอได้โปรดอวยพรชัยให้พวกเราดำเนินอยู่ในแนวทางแห่งคำสอนของท่าน

ศิษย์เอกผู้นอกคอกของอาตมา
ได้ฉงนฉงายกับแบบฉบับการโต้เถียงของนักปริยัติธรรม และกำลังละเลิกการปฏิบัติบำเพ็ญ
แต่กลับมุ่งมั่นที่จะศึกษาปริยัติเพิ่มเติม นี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรเอาแบบอย่าง

เรชุงปะ เมื่อเธอใช้ชีวิตอยู่ในอินเดีย
จงได้เน้นศึกษาแต่พระธรรมของเทพธิดาที่ไม่มีรูปแบบ
ซึ่งถ่ายทอดมาจากท่านวิสุทธิบุคคล นาโรปะ
และจงอย่าได้ศึกษาพระธรรมอย่างผิวเผิน โดยมีเพียงแต่การจดจำถ้อยคำ

เมื่อแรกเริ่มชีวิตพรหมจรรย์ อาตมาได้พบบุคคลที่ถูกต้อง
อาตมาอุทิศตนภายในอุ้งหัตถ์ของท่านอาจารย์ มาระปะ
ในท่ามกลาง อาตมาได้ปฏิบัติตามคำสอนที่ถูกต้อง
ด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาที่ ภูเขาศิลาขาว ฟันอาชา
และในบั้นปลายอาตมาได้ออกบิณฑบาตโดยปราศจากการข้องแวะกับญาติมิตรแต่อย่างไร
ตั้งแต่อาตมาหมดความยึดมั่นทั้งพระนิพพานและสังสารวัฏ
อาตมาย่อมปราศจากความหวังและความวิตกกังวลใดๆในดวงใจ
อาตมาย่อมไม่เคยที่จะละเลยต่อการปฏิบัติบำเพ็ญ

ครั้งหนึ่งเมื่ออยู่กับคุรุมาระปะของอาตมาบนภูผาที่สูงชัน
ท่านอาจารย์ได้กล่าวกับอาตมาว่า

“พระราชาแห่งจักรราศีของโภคะอันยิ่งใหญ่ ย่อมครอบครองอัญมณี
และวิหคที่มีห้าสายพันธ์ ย่อมโผบินไปในแก่นสารสาระของพระธรรม อันกว้างใหญ่ไพศาล
คำสอนอันวิเศษห้าอย่างในอินเดีย ยังอยู่รอดปลอดภัย
ประทีปแห่งปรีชาญาณ เป็นอันดับแรก
การบำรุงรักษาระบบประสาทและการเดินลมปราณ เป็นอันดับที่สอง
สำหรับอันดับที่สามได้แก่ ปริศนาธรรมแห่งความปราโมทย์
อันดับที่สี่ ได้แก่นิมิตหมายแห่งเอกสภาวะเดียวของสกลจักรวาล
และอย่างที่ห้า ความอิสระหลุดพ้นจากอัตตาตัวตนแห่งมหามุทราหรือสุญตาธรรม
คำสอนทั้งห้าอย่างนี้ ยังมีสอนอยู่ในอินเดีย”

อาตมาแก่ชราเกินกว่าที่จะไปอินเดีย
แต่พวกเธอซึ่งเป็นธรรมทายาทของท่านอาจารย์ มาระปะ
สมควรที่จะไปอินเดีย เพื่อศึกษามัน!

เรชุงปะมีความยินดีมาก ได้หยิบแท่งทองคำชิ้นที่ดีที่สุด โยนไปให้อาจารย์ของตน และกล่าวว่า

อวยพรให้กระผมด้วยครับ ท่านอาจารย์
ขอให้ผมได้เสี่ยงชีวิตของผม เพื่อทำให้ความตั้งใจของท่านอาจารย์เต็มเปี่ยมสมบูรณ์
โปรดสวดภาวนาช่วยให้ผมได้คำสอนของเทพธิดาตามคำพยากรณ์
ด้วยเมตตาธรรมและปรีชาญาณอันยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์ จงปกปักษ์รักษาผมไว้ตลอดเวลาด้วย
จงดูแลบุตรของท่าน ผู้ไร้ญาติขาดมิตร ตลอดเวลา นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จงได้สวดภาวนาเพื่อขจัดอุปสรรคทั้งมวลของเขา และเหนี่ยวรั้งเขาไว้ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง
จงได้สวดภาวนาปกป้องเขาในอินเดีย ทุกกาลสถานที่เขาไปเยือน
อินเดียซึ่งเป็นดินแดนที่อันตรายและเต็มไปด้วยโจรผู้ร้าย
โปรดสวดภาวนาชักนำให้เขาได้พานพบครูที่ถูกต้อง ขณะที่ผจญภัยอย่างโดดเดี่ยวในต่างแดน

ท่านมิลาเรปะได้กล่าวตอบว่า

เรชุงปะ ลูกเอ๋ย จงได้จดจำองค์ประชุมทั้งสามแห่งข้อเตือนใจเจ็ดประการของอาตมาไว้
ตลอดเวลาในการเดินทางสู่อินเดีย

วสีแคล่วคล่องต่อมรรคาแห่งลัทธิตันตระ คำสอนลึกซึ้งของคุรุ ธัมมวิจัยของตนเอง
ทั้งสามองค์ประชุมนี้มีความสำคัญยิ่ง

ฉันทะในการเรียนรู้ ความซื่อตรงต่อคุรุ ขันติธรรม
ทั้งสามองค์ประชุมนี้ เป็นสิ่งที่จักต้องสมาทานไว้เสมอ

อานาปานสติภาวนา การเข้าถึงแก่นธรรม การช่ำชองในคำสอน
เป็นเทคนิคสามอย่างที่เธอจะลืมเลือนไม่ได้

ทัศนียภาพแห่งสุญตาธรรม ทัศนียภาพแห่งมายา ทัศนียภาพแห่งเหตุผลในพระคัมภีร์
เป็นแก่นสารสาระสามประการที่ต้องจดจำ

กัลยาณมิตรที่ช่ำชองสุญตา ประสบการณ์สงบเย็นในภายใน และการบำเพ็ญตบะธรรม
ทั้งสามองค์ประชุมนี้เป็นสิ่งที่เธอจักต้องใส่ใจ

การแนะนำคนเกียจคร้านเป็นอัปมงคล
การอวดโอ่ต่อประสบการณ์ย่อมนำไปสู่ความตกต่ำ
การเที่ยววนเวียนในหมู่บ้านย่อมทำลายชีวิตพรหมจรรย์
นี้เป็นอันตรายสามประการที่พึงต้องสังวร

การเข้าร่วมประชุมกับบรรดาญาติธรรม การพบกับเทพธิดา งานประกอบพิธีกรรม
ทั้งสามโอกาสนี้เธอไม่ควรจะละเลย

จงได้ระลึกถึงข้อเตือนใจทั้งหมดของอาตมา และปฏิบัติบำเพ็ญตาม

เรชุงปะได้ก้มลงกราบท่านอาจารย์หลายครั้ง และเตรียมตัวเดินทางไปอินเดีย มีพระภิกษุสิบห้าองค์ ร่วมเดินทางไปกับท่านด้วย หัวหน้าของหมู่พระภิกษุ คือท่าน นิงมาบา ลามะ ซึ่งเรียกกันว่า จิดอัน ท่านเรชุงปะ และท่านจิดอัน ประสบความสำเร็จงดงาม ในการเผยแพร่ธรรมที่เนปาล เขาได้พากันไปพบ ภาริม่า ศิษย์ของท่าน ดีปูปา ด้วย
พระราชาแห่งโกกอมในเนปาล ตรัสถึงท่านเรชุงปะในคณะนักบวชว่า “น่าอัศจรรย์ที่ศิษย์รักของ นักบวชผู้ยิ่งใหญ่ ที่ปฏิเสธการนิมนต์ของเราก่อนหน้านี้ เดินทางมาเนปาล” เมื่อไปถึงอินเดีย เรชุงปะได้พบท่านดีปูปา และได้รับคำสอนทั้งหมดที่ต้องการ ท่านดีปูปา มีศรัทธาต่อท่านมิลาเรปะมาก ท่านฝากไม้เท้ากฤษณา มอบให้ท่านเรชุงปะนำมาถวายท่านมิลาเรปะ เมื่อกลับคืนสู่ทิเบต
เรชุงปะได้มีโอกาสพบอรหันต์เถรี มาจิ เธอได้สอนท่านเรชุงปะ ถึงพุทธวิธีแห่งการมีชีวิตยืนยาว
ท่านเรชุงปะได้เรียนมนต์ดำเป็นอันมาก จากนักบวชนอกศาสนาในอินเดีย
บนเส้นทางขากลับสู่ทิเบต เรชุงปะได้พบท่าน ภาริม่า ในเนปาลอีกครั้งหนึ่ง
ท่านมิลาเรปะเห็นการเดินทางกลับมาของเรชุงปะในนิมิต ท่านจึงไปดักรอต้อนรับที่ทุ่งบัลคู ดังนั้น บิดากับบุตร ก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่ง
นี้คือตำนานเรื่องราวของ เรชุงปะ และ ดีปูปา

เกี่ยวกับท่านมิลาเรปะ
ตำนานแห่งหุบเขาอัญมณีแดง
การจาริกธุดงค์สู่ ลาชิ
ธรรมลีลาแห่งเทศกาลหิมะโปรย
วิวาทะกับเจ้าแม่ผู้ชาญฉลาด
มณฑล รักม่า
วิหารเทียมฟ้า จันแพน
ธรรมปิติของสมณะ
ท่านมิลาเรปะ กับนกพิราบ
หุบเขา วัชชระ สีเทา
ภิกษุ เรชุงปะ
ข้อตักเตือนถึงโอกาสที่หาได้ยากในการปฏิบัติธรรม
การค้นหาธรรมชาติแห่งจิตของชายเลี้ยงแกะ
ธรรมคีตาแห่งความตระหนักชัด
การมุ่งสู่โพธิญาณของสตรีเพศ
ธรรมคีตา ณ ที่พักผู้เดินทาง
พาลชนที่กลายเป็นสาวก
การพบกันที่สายธารสีเงินยวง
นิมิตหมายแห่งพระธรรมจากไม้เท้า
ข้อชี้นำยี่สิบเอ็ดประการ
ภิกษุ กาชอนเรปะ
คำตักเตือนสำหรับท่าน ธัมมะวอนชู
การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ณ ภูเขาหิมะดีซี
การบรรลุธรรมจักษุของท่าน เรชุงปะ
การกลับใจของชาวลัทธิ บอน ผู้กำลังจะตาย
แสดงธรรมกับหญิงสาวผู้ชาญฉลาด
นายพรานกับกวาง
พระราชาแห่ง เนปาล
เผชิญเจ้าแม่ ทเซรินมา
การกลับใจของเจ้าแม่ ทะเซรินมา
ข้อแนะนำเกี่ยวกับภาวะ สัมภเวสี
ทะเซรินมา กับการปฏิบัติสุญญตาธรรม
ข้อตักเตือนสำหรับท่าน ดอจี วอนชู
การพบกับท่าน ธรรมโพธิ
เผชิญนักปริยัติ
เยือนอินเดียครั้งที่สามของท่าน เรชุงปะ
ความตระหนักชัดของท่าน เมกอมเรปะ
สาลีอุยกับพระธรรม
เขาของตัวจามรี
การสำนึกผิดของ เรชุงปะ
ความที่ยิ่งกว่าสุข
ศิษย์เอก กัมโบปะ
นักปริยัติผู้กลับใจ
ธรรมปราโมทย์
แสดงอภิญญาจูงใจคน
รวมโศลกธรรมสั้นๆ
ธรรมเทศนาที่ภูผา บอนโบ้
แรงบันดาลใจ
ชินดอโมและเลซีบุม
แกะที่กำลังจะตาย
ธรรมคีตาแห่งการดื่ม
แด่ เรชุงปะ ด้วยเมตตา
เรชุงปะ สู่เมือง วู
พบท่าน ธัมปาสันจี
มิติแห่งสวรรค์
คำพยากรณ์แห่งเทพธิดา
คำตักเตือนคุณหมอ ยางงี
การจากไปของ เรชุงปะ
เรื่องราวของ ดราชิเซ
กัลยาณมิตร
ประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรม
ปัจฉิมโอวาท
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ