ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มิลาเรปะ

คำพยากรณ์แห่งเทพธิดา

 ขอน้อมคารวะต่อคณาจารย์ทั้งปวง

ในสมัยหนึ่ง เมื่อท่านมิลาเรปะพำนักอยู่ที่หุบเขาตอนบนของซามา แห่งนะยานัน ญาติโยมของท่านกลุ่มหนึ่ง กำลังต่อสู้กันเรื่องสินสอดของเจ้าสาวคนใหม่ เมื่อพวกเขามาหาท่านเพื่อบำเพ็ญสมาธิภาวนา ท่านได้ขอร้องให้พวกเขาปรองดองกัน ท่านได้แนะนำอบรมสั่งสอนและแสดงธรรม จากนั้นท่านกล่าวบทโศลกว่า

จงฟัง ท่านสุภาพบุรุษผู้ทะนงตนทั้งหลาย ที่พากันแบกทูนก้อนหินอยู่บนหัว
นี้คือความลำบากยุ่งยากที่เกิดจากผู้หญิง
บุรุษที่ใคร่ในสตรี คือนักก่อความยุ่งยากทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้สั่งสมไว้แต่ความคิดอันชั่วร้ายในภายใน
ความเลวทรามคือผู้ยุแหย่ให้เกิดความไม่ปรองดองกันทุกแห่งหน
เจ้าสาวของหมู่บ้านที่ชั่วร้าย ในช่วงกาลที่หมองมัว กลายเป็นสิ่งมีค่าสำหรับคนตาบอด
ถุงใส่สิ่งปฏิกูลนี้ ได้เป็นสาเหตุแห่งการวิวาทกันของบรรดาโมฆะบุรุษ
โอ้อนิจจา สภาพการณ์ทั้งหลายทั้งปวงนี้ คือความไม่น่ายินดีแห่งโลกียกรรม
ผู้ที่อาวุโสกว่า จงอย่าได้ยุยงส่งเสริมพวกเขา พวกหนุ่มๆก็อย่าได้เสียสติบ้าคลั่งเลย
ทุกๆคนที่ชุมนุมกันอยู่ที่นี่ ควรพยายามปรับเปลี่ยนดวงจิตของพวกเธอ ตามพระธรรมคำสอน

อุบาสิกา แจมมี่ ยืนขึ้นท่ามกลางที่ประชุม และได้กล่าวถามว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ท่านบรรลุถึงความสำเร็จในการบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้อย่างไรเจ้าคะ? ท่านมีสานุศิษย์ทั้งหมดกี่คนเจ้าคะ? และมีสักกี่คนเจ้าคะ ที่บรรลุธรรม?” ท่านมิลาเรปะตอบว่า “น่าอัศจรรย์ที่คำถามพวกนี้อุบัติขึ้นในใจเธอ ด้วยการพยากรณ์ของเทพธิดา อาตมาได้ปฏิบัติภาระกิจเหล่านี้ เพื่อประโยชน์สุขของสรรพชีวิต”

อาตมาขอสวดภาวนาถึงบรรดาคุรุและเทพธิดาทั้งหลาย
จงเกื้อหนุนอาตมาให้สามารถยังประโยชน์สุขต่อผู้คนทั้งปวงได้โดยไม่ต้องพยายาม
ด้วยคำพยากรณ์แห่งเทพธิดา นิรมานกายแห่งทังโป จักรุ่งเรืองดังแสงตะวัน
นิรมานกายแห่ง เรชุงปะ จักสุกสว่างดังแสงจันทร์
ชิวาอุย จักเป็นผู้เลอเลิศดุจดังพยัคฆ์แห่งพงไพร ในการบำเพ็ญสมาธิจิต
เมื่อนับรวม ดริกอม และ สานุศิษย์ชั้นนำคนอื่นๆอีก ก็ครบยี่สิบห้าองค์ ตามคำทำนาย

ท่ามกลางสานุศิษย์ของอาตมา จะมียี่สิบห้าองค์เข้าถึงบรมธรรมสูงสุด
สานุศิษย์อีกหนึ่งร้อยรูปจักเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า
จักมีผู้เข้าสู่กระแสแห่งธรรมธาราโดยไม่กลับคืนสู่โลกียวิสัยอีกหนึ่งร้อยแปดรูป
จักมีผู้บังเกิดธรรมจักษุและผูกพันอยู่กับพระธรรมตลอดไปอีกหนึ่งพันราย
และมีมากกว่าหนึ่งแสนราย ที่ก้าวพ้นโลกต่ำแห่งอบายภูมิมาได้
สานุศิษย์สองสามองค์ได้เรียนรู้ศิลปะอย่างอื่นๆกับอาตมา
คำถามของเธอดีจริงๆ

สานุศิษย์ที่ร่วมชุมนุมอยู่ด้วย อุทานว่า “ช่างน่าอัศจรรย์จริงหนอ ที่จะมีผู้บรรลุถึงบรมธรรมมาเพิ่มอีก” ท่านมิลาเรปะได้แสดงบทโศลก ให้สานุศิษย์ร่วมกันสวดภาวนา ว่า

อาตมาขอสวดภาวนาถึง คุรุของอาตมา, เทพผู้พิทักษ์ซึ่งเป็นพุทธสาวก, และเทพเจ้าทั้งปวง
ขอจงได้ยังความปรารถนาอันดีงามของอาตมา ให้บรรลุถึงสัมฤทธิ์ผลด้วยเถิด
ขอให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่นี้ จงร่วมกันสวดภาวนาตามอาตมา
เพราะอาตมาเป็นผู้หยั่งรู้เส้นทางสู่พุทธภาวะ
จงได้สวดระลึกถึงอาตมา พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

ตั้งแต่ช่วงกาลที่ไม่มีจุดเริ่มต้นแห่งสังสารวัฏอันยิ่งใหญ่นี้
ข้าพเจ้าทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งปวง ได้บำเพ็ญ ทาน ศีล และกุศลบารมีอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อระลึกถึงกุศลบารมีทั้งปวงที่ได้บำเพ็ญมา ดวงใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย ก็เต็มไปด้วยความผาสุก
แด่บุพการีและบรรดาคณาจารย์
ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศ กุศลบารมีทั้งปวง ให้กับการบรรลุสู่พุทธภาวะ
ก่อนที่ชีวิตจะสิ้นสุดลง ขอให้อานุภาพแห่งกุศลบารมีทั้งปวงของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงดลบันดาลให้ได้พบคุรุ และได้ศึกษาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
ขอให้ความปรารถนาที่ดีงามของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงบรรลุถึงสัมฤทธิ์ผล
ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย อย่าได้ก่อบาปกรรมใดๆขึ้นมาเลย

ขอให้อานุภาพแห่งกุศลบารมีทั้งปวงของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีอายุขัยยืนยาว และมีความรุ่งเรืองไพบูลย์
ได้พบกับกัลยาณมิตรและสภาพแวดล้อมที่ดีงาม
ขอให้อุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงต่อความอิสระหลุดพ้น จงได้ปลาสนาการไปด้วยเทอญ

ขณะที่ร่วมกันสวดภาวนา เสียงสะท้อนจากสรวงสวรรค์ ดังขึ้นให้ได้ยินโดยทั่วหน้ากัน
หลังจากนั้นไม่นาน ผู้คนที่นะยานันก็ได้ยินถึงการปรารภที่จะจากไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ของท่านมิลาเรปะ พวกเขาพากันมาอ้อนวอนไม่ให้ท่านไป ท่านมิลาเรปะกล่าวตอบว่า “อาตมาพำนักอยู่ที่นี่นานแล้ว ถ้าอาตมาไม่ตายเสียก่อน ย่อมมีโอกาสที่จะได้พบกันอีกเสมอ ระหว่างที่จากกันขอให้พวกเธอได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้”

ขอน้อมคาระวะต่อท่านอาจารย์ผู้สูงส่งสมบูรณ์

โลกียทรัพย์และการครอบครองนั้น เปรียบดังหยาดน้ำบนแก้ว
จงสละคืนไปโดยปราศจากโลภะ

เรือนกายของมนุษย์ที่สามารถรองรับพระสัทธรรม ย่อมมีค่าดุจอัญมณี
จงปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเช่นเดียวกับการระวังรักษาดวงตาของเธอทีเดียว

ความโกรธย่อมจูงดึงผู้คนสู่โลกอบาย ดังนั้นจงอย่าได้สูญเสียดวงจิตของเธอ
แม้ว่าจำต้องเสี่ยงชีวิตก็ตาม

ความเกียจคร้านไม่เคยนำมาซึ่งสัมฤทธิ์ผลใดๆ จงได้พากเพียรสละอุทิศตนเถิด

มหายาน ไม่สามารถถูกเข้าใจได้โดยอาศัยสิ่งรบกวน เพราะฉะนั้นจงบำเพ็ญสมาธิภาวนาเถิด

พุทธภาวะย่อมไม่อาจเข้าถึงได้โดยปราศจากการรู้แจ้งต่อธรรมชาติแห่งดวงจิตภายใน

เมื่อความศรัทธาที่ยังไม่มั่นคงเหมือนกลุ่มหมอก เริ่มจะรางเลือน
เธอจงทำให้มันกล้าแข็งขึ้นมาใหม่ เธอจงทำให้มันตั้งมั่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ญาติโยมพากันกล่าวว่า “ท่านจะพูดอย่างไรก็ตาม พวกเราไม่ยอมให้ท่านจากไป ได้โปรดกรุณาอยู่ที่นี่ตลอดไปเถิด” ท่านมิลาเรปะกล่าวว่า “ถ้าอาตมาไม่ตายเสียก่อน อาตมาจะพยายามกลับมาที่หมู่บ้านนี้อีก ขณะที่เราไม่ได้พบเจอกัน ขอให้พวกเธอจดจำและปฏิบัติตามคำแนะนำของอาตมาดังต่อไปนี้”

โอ้อนิจจา ช่างน่าสลดสังเวชใจยิ่งนักกับความเป็นไปบนโลกภพนี้
บุคคลพากันเฝ้าทะนุถนอมเรือนกายของตนดังหยกราคาแพง
ทั้งที่มันได้ถูกกำหนดให้แตกทำลายลงในไม่ช้า เหมือนต้นไม้เก่าแก่ที่รอเวลาโค่นล้มลง
จงโปรดระงับความเห็นที่ผิดพลาดและใส่ใจในพระธรรมเถิด

การสั่งสมให้เกิดความมั่งคั่ง เป็นดังหมู่ผึ้งที่เก็บออมน้ำหวานไว้โดยที่ตัวมันเองไม่มีโอกาสจะได้กิน
ความเจ็บป่วยย่อมอาจมาเยือนโดยไม่บอกล่วงหน้า
จงโปรดระงับความเห็นที่ผิดพลาดและใส่ใจในพระธรรมเถิด

บุคคลอาจถวายทานให้ลามะด้วยผ้าไหม ติดต่อกันยาวนานหลายปี
แต่เมื่อเคราะห์ร้ายหยั่งลง ศรัทธาของบุคคลก็มอดมลายลง เหมือนสายรุ้งที่เลือนหายไป
จงโปรดระงับความเห็นที่ผิดพลาดและใส่ใจในพระธรรมเถิด

คนรักอยู่ร่วมกัน เหมือนคู่ของสัตว์ทั้งหลาย
แต่ความหายนะอาจมาเยือนโดยการจู่โจมของฝูงสุนัขจิ้งจอกเมื่อใดก็ได้
จงโปรดระงับความเห็นที่ผิดพลาดและใส่ใจในพระธรรมเถิด

ท่านหวงแหนบุตรชายดังแม่ไก่หวงไข่ แต่ก้อนหินอาจล่วงหล่นลงมาทำให้ไข่แตกเมื่อใดก็ได้
จงโปรดระงับความเห็นที่ผิดพลาดและใส่ใจในพระธรรมเถิด

ใบหน้าอันสวยสดงดงามจนมีผู้เปรียบกับดอกไม้บาน ย่อมย่อยยับไม่มีชิ้นดี ด้วยพายุลูกเห็บ
จงคิดดูให้ดีเถิด ถึงความน่าสลดสังเวช ความผันแปร และความไร้สาระ แห่งโลกภพนี้

ความรักใคร่ปรองดองกัน ของมารดากับบุตร ยังอาจผันแปรกลับกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันได้
จงได้รู้สึกเมตตากรุณาต่อสรรพชีวิตทั้งปวงเถิด

แสงแดดอุ่นที่ให้ความผาสุก อาจผันแปรไปเพราะถูกกระหน่ำด้วยพายุฝนจนท่านสำลัก เมื่อใดก็ได้
พึงระลึกถึงช่วงเวลาที่มัจจุราชฉุดคร่าเอาไป จงได้บริจาคทานให้แก่ผู้ที่ยากไร้เถิด

โอ้สานุศิษย์ของอาตมา บุคคลที่ไม่สามารถปฏิบัติธรรมนั้น ชีวิตทั้งชีวิตของเขาย่อมไร้ความหมาย
การกระทำทั้งปวงของเขาย่อมเต็มไปด้วยความผิดพลาด
ญาติโยมพากันกล่าวว่า “พวกเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่าน แต่พวกเราทนไม่ได้ที่จะเห็นท่านจากไป จงพำนักอยู่ที่นี่เถิด” ต่อมาอีกไม่นาน ท่านมิลาเรปะได้จากไปโดยไม่บอกให้ชาวบ้านรู้ล่วงหน้า

นี้คือตำนานเรื่องราวที่ท่านมิลาเรปะ ตักเตือนชาวบ้านนะยานันเป็นครั้งสุดท้าย

เกี่ยวกับท่านมิลาเรปะ
ตำนานแห่งหุบเขาอัญมณีแดง
การจาริกธุดงค์สู่ ลาชิ
ธรรมลีลาแห่งเทศกาลหิมะโปรย
วิวาทะกับเจ้าแม่ผู้ชาญฉลาด
มณฑล รักม่า
วิหารเทียมฟ้า จันแพน
ธรรมปิติของสมณะ
ท่านมิลาเรปะ กับนกพิราบ
หุบเขา วัชชระ สีเทา
ภิกษุ เรชุงปะ
ข้อตักเตือนถึงโอกาสที่หาได้ยากในการปฏิบัติธรรม
การค้นหาธรรมชาติแห่งจิตของชายเลี้ยงแกะ
ธรรมคีตาแห่งความตระหนักชัด
การมุ่งสู่โพธิญาณของสตรีเพศ
ธรรมคีตา ณ ที่พักผู้เดินทาง
พาลชนที่กลายเป็นสาวก
การพบกันที่สายธารสีเงินยวง
นิมิตหมายแห่งพระธรรมจากไม้เท้า
ข้อชี้นำยี่สิบเอ็ดประการ
ภิกษุ กาชอนเรปะ
คำตักเตือนสำหรับท่าน ธัมมะวอนชู
การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ณ ภูเขาหิมะดีซี
การบรรลุธรรมจักษุของท่าน เรชุงปะ
การกลับใจของชาวลัทธิ บอน ผู้กำลังจะตาย
แสดงธรรมกับหญิงสาวผู้ชาญฉลาด
นายพรานกับกวาง
พระราชาแห่ง เนปาล
เผชิญเจ้าแม่ ทเซรินมา
การกลับใจของเจ้าแม่ ทะเซรินมา
ข้อแนะนำเกี่ยวกับภาวะ สัมภเวสี
ทะเซรินมา กับการปฏิบัติสุญญตาธรรม
ข้อตักเตือนสำหรับท่าน ดอจี วอนชู
การพบกับท่าน ธรรมโพธิ
เผชิญนักปริยัติ
เยือนอินเดียครั้งที่สามของท่าน เรชุงปะ
ความตระหนักชัดของท่าน เมกอมเรปะ
สาลีอุยกับพระธรรม
เขาของตัวจามรี
การสำนึกผิดของ เรชุงปะ
ความที่ยิ่งกว่าสุข
ศิษย์เอก กัมโบปะ
นักปริยัติผู้กลับใจ
ธรรมปราโมทย์
แสดงอภิญญาจูงใจคน
รวมโศลกธรรมสั้นๆ
ธรรมเทศนาที่ภูผา บอนโบ้
แรงบันดาลใจ
ชินดอโมและเลซีบุม
แกะที่กำลังจะตาย
ธรรมคีตาแห่งการดื่ม
แด่ เรชุงปะ ด้วยเมตตา
เรชุงปะ สู่เมือง วู
พบท่าน ธัมปาสันจี
มิติแห่งสวรรค์
คำพยากรณ์แห่งเทพธิดา
คำตักเตือนคุณหมอ ยางงี
การจากไปของ เรชุงปะ
เรื่องราวของ ดราชิเซ
กัลยาณมิตร
ประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรม
ปัจฉิมโอวาท
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ