ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธมงคล 38 ประการ

ผู้ใดปรารถนาจะมีชีวิตพร้อมไปด้วยมงคล 38 ประการ ท่านให้ปฎิบัติดังนี้

มงคลที่1
อเสวนา จ พาลานํ  - ไม่คบคนพาล

มงคลที่2
ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา - คบหาสมาคมแต่นักปราชญ์

มงคลที่3
ปูชา จ ปูชนียานํ - บูชาคนที่ควรบูชา

มงคลที่4
ปฎิรูปเทสวาโส จ - อยู่ในประเทศอันสมควร

มงคลที่5
ปุพฺเพ จ กตปุณฺญตา - เคยเป็นผู้ที่มีความดีสร้างไว้แต่ปางก่อน

มงคลที่6
อตฺตสมฺมาปณิธิ - ตั้งตนอยู่ในฐานะที่ชอบที่ควร

มงคลที่7
พาหุสจฺจญฺจ - เป็นได้ยินได้ฟังมามาก

มงคลที่8
สิปฺปญิจ - ศึกษาทางศิลปวิทยามาด้วย

มงคลที่9
วินโย จ สุสิกฺขิโต - เป็นคนเคารพระเบียบวินัย กฎหมายบ้านเมือง

มงคลที่10
สุภาสิตา จ ยา วาจา - กล่าวแต่คำที่เป็นสุภาษิต

มงคลที่11
มาตา ปิตุอุปฎฺบานํ - บำรุงเลี้ยงพ่อแม่ให้ดี

มงคลที่12,13
ปุตฺตทารสสฺส สงฺคโห - สงเคราะห์ลูกเมียตามหน้าที่

มงคลที่14
อนากุลา จ กมฺมนฺตา - ทำงานโดยไม่คั่งค้าง

มงคลที่15
ทานญฺจ - ให้ทานกับผู้ที่ควรให้

มงคลที่16
ธมฺมจริยา จ - ประพฤติตามหลักธรรม

มงคลที่17
ญาตกานญฺจ สงฺคโห - สงเคราะห์เครือญาติตามสมควร

มงคลที่18
อนวชฺชา กมฺมานิ - ทำงานสุจริตไม่ผิดศีลธรรม

มงคลที่19
อารตี วรตี ปาปา - ไม่กระทำความชั่วเลย

มงคลที่20
มชฺชปานา จ สญฺญโฒ - สำรวมในการดื่มเครื่องดองของเมา

มงคลที่21
อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ - ไม่ประมาทในหลักธรรมทั้งหลาย

มงคลที่22
คารโว จ - มีความเคารพ

มงคลที่23
นิวาโต จ - ความไม่จองหองใคร

มงคลที่24
สนฺตฎฐี จ - มีความยินดีในทรัพย์สินของตน

มงคลที่25
กตญฺญตา - รู้จักบุญคุณผู้เคยเกื้อกูล

มงคลที่26
กาเลน ธมฺมสฺสวนํ - ฟังธรรมตามกาลที่มีโอกาส

มงคลที่27
ขนฺติ จ - มีความอดทน

มงคลที่28
โสจสฺสตา - ทำตนเป็นคนว่านอนสอนง่าย

มงคลที่29
สมณานญฺจ ทสฺสนํ - พบปะสมณชีพราหมณ์เสมอ

มงคลที่30
กาเลน ธมฺมสากจฺฉา - หาเวลาเจรจาธรรมกับคนทั่วไป

มงคลที่31
ตโป จ - บำเพ็ญเพียรเพื่อให้กิเลสเบาบาง

มงคลที่32
พรหฺมจริยญฺจ - ประพฤติตนตามหลักธรรมอันประเสริฐ

มงคลที่33
อริยสจฺจาน ทสฺสนํ - เห็นหลักธรรมตามที่เป็นจริงอันสูง

มงคลที่34
นิพฺพานสจฉิกิริยา จ - มองเห็นทางดับกิเลสขั้นสุดยอดได้

มงคลที่35
ผุฎฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ - ไม่มีจิตหวั่นไหวไปตามโลกธรรม 8

มงคลที่36
อโสกํ - มีจิตไม่โศรกเศร้า

มงคลที่37
วริชํ - มีจิตใจปราศจากกิเลสธุลี

มงคลที่38
เขมํ - มีจิตเกษมสำราญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ