ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

บุคลิกภาพ

เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ

แบบสำรวจบุคลิกภาพ (Personality Inventory) คือ เครื่องมือวัดบุคลิกภาพที่สำคัญที่สุด เป็นวิธีที่ให้บุคคลประมาณตนเอง ปกติแล้วประกอบด้วยคำถามหลายข้อ มีตั้งแต่ 100-500 ข้อ แต่ละคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ให้ผู้ถูกทดสอบอธิบายถึงความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ และบุคคล

แบบทดสอบบุคลิกภาพพัฒนามาจากแบบทดสอบเชาวน์ พยายามปรับปรุงให้มีความแม่นยำ และน่าเชื่อถือที่สุด แบบทดสอบบุคลิกภาพอาจจะวัดลักษณะรวมของบุคลิกภาพหรือวัดเพียงลักษณะหนึ่งลักษณะใดของบุคลิกภาพก็ได้ แบบทดสอบบุคลิกภาพที่สำคัญ ได้แก่

1. Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)

สร้างขึ้นโดย Hathaway และ McKinley เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่มีชื่อเสียงมาก ใช้เพื่อวินิจฉัยพฤติกรรมแปรปรวน ใช้วิธี Self-rating ประกอบด้วยคำถามแบบประโยคบอกเล่า 495 ข้อ พิมพ์อยู่ในบัตร ผู้ถูกถามต้องแยกบัตรเองโดยแบ่งออกเป็น 3 พวก คือ จริงไม่จริง และบอกไม่ได้

ทำเสร็จแล้วจะให้คะแนน คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบนี้ จะต้องเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 บุคคลได้คะแนนเกิน 70 ถือว่ามีอาการน่าสงสัย สำหรับทางแพทย์เราดูคะแนนจากทุก scale ผู้สร้างได้แบ่ง scale ออกเป็น 10 scale ตามประเภทของคนไข้ที่มีอาการผิดปกติ (Pathological Trends) ในโรงพยาบาลมินนิโซตา คือ hypochondriasis, depression, hysteria, psychopath, interest, introvert, extrovert, paranoid, psychasthenia, schizophrenia, hopomania

ต่อมาแบบทดสอบนี้ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ เนื่องจากแบบทดสอบเก่าเสียเวลานาน เพราะต้องทำทีละคน จึงเปลี่ยนใหม่โดยจัดพิมพ์ข้อความทั้งหมดไว้ในสมุดเล็กๆมีการสร้างคำถามเพิ่มขึ้น 566 ข้อ ใน พ.ศ. 2506

การให้คะแนนมี Control key นับดูว่าไม่ตอบเท่าไร ถ้ามากคัดออก นอกจากนั้นยังมี Validity Scale ที่สำหรับใช้วัดว่าผู้ตอบตอบอย่างจริงใจ หรือไม่ตรงกับความจริง มี 3 scale ด้วยกัน คือ

L.Scale ผู้ที่ได้คะแนนสูงใน scale นี้ แสดงว่าแกล้งตอบให้ “ดี” ประทับใจคนอื่น
F.Scale ผู้ที่ได้คะแนนสูงใน scale นี้ แสดงว่าแกล้งตอบให้ดูว่าเป็นคนมีอาการ “ผิดปกติ”
K.Scale ผู้ที่ได้คะแนนสูงใน scale นี้ แสดงว่าแกล้งแสดงอาการปิดบังความเป็นจริงในเรื่องความบกพร่อง และข้อเสียต่างๆ

 

2.Edwards Personal Preference Schedule (EPPS)

 เป็นการวัดความสนใจหรือทัศนคติของบุคคล แทนที่จะวัดโดยดูจากอาการผิดปกติทางจิตเหมือน MMPI สร้างคำถามโดยแบ่งเป็นชุดความต้องการทางจิตใจของตน 15 ข้อ และใช้ Motivational Disposition of Murray อีก 28 ข้อ คำถามเป็นแบบ Forced Choice Method ผู้ทำจะต้องตอบตามคำตอบที่ให้ไว้ซึ่งเป็นข้อบกพร่อง บางครั้งบุคคลไม่มีลักษณะเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่มีสิทธิจะเลือก เพราะต้องเลือกข้อความใดข้อความหนึ่งใน 2 ตัวเลือกเท่านั้น

อ่านต่อ >>>

สิ่งที่กำหนดบุคลิกภาพ
ทฤษฏีบุคลิกภาพ
ทฤษฎีของกลุ่มฟรอยด์ใหม่
ทฤษฏีบุคลิกภาพของแอคเลอร์
ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ
ทฤษฏีบุคลิกภาพตามรูปร่างของบุคคล
ทฤษฏีบุคลิกภาพการเรียนรู้ทางสังคม
ทฤษฎีบุคลิกภาพ แบบมนุษยนิยม
ทฤษฏีพัฒนาการบุคลิกภาพของอีริคสัน
การวัดบุคลิกภาพ
เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ
การประเมินชนิดฉายภาพตนเอง
วิธีวัดบุคลิกภาพชนิดอื่น ๆ
การแสดงออกสำหรับบุคลิกภาพที่ดี
การพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพและความสำเร็จ
อิทธิพลของพฤติกรรมและท่าทีความรู้สึกของผู้อื่นกับบุคลิกภาพของเรา
บุคลิกภาพกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
การใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ
ประยุกต์ใช้กับตนเอง
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ