ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

บุคลิกภาพ

การประเมินชนิดฉายภาพตนเอง

 (Projective Test)

บุคลิกภาพอาจแสดงออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ส่วนมากแล้ว ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลจะแสดงออกมา ถ้าบุคคลรู้สึกอิสระ นักจิตวิทยาจึงหันมาใช้จินตนาการเป็นเครื่องมือวัดบุคลิกภาพ เรียกว่า Projective Test ลักษณะของแบบทดสอบนี้คือ เป็นรูปภาพแบบ Non Structure หรือภาพคลุมเครือไม่รู้ว่าเป็นภาพอะไรแน่ ผู้ถูกทดสอบจะตอบอย่างไรก็ได้ มีเสรีภาพในการตอบ แบบทดสอบชนิดนี้ ยึดถือความเชื่อที่ว่าสิ่งที่บุคคลพูดออกมา หรือจินตนาการออกมา เหมือนกับกล้องภาพยนตร์ฉายรูปภาพต่างๆออกมา Projective Test ที่มีชื่อเสียงมี 2 ชนิดคือ

1.Thematic Apperception Test

สร้างโดย Murray and Morgan ประกอบด้วยรูปภาพประมาณ 20 รูป ทุกรูปมีลักษณะคลุมเครือไม่แจ่มแจ้ง Subject ได้รับคำขอร้องให้สร้างเรื่องขึ้นมาโดยดูจากรูปภาพ ท้องเรื่อง (Themes) ที่ Subject เล่ามีรากฐานจากชีวิตจริงของเขา แล้วแต่ว่าขณะนี้เขามีความพร้อมที่จะรับรู้ไปในทางใด Subject จะตีความหมายของสิ่งเร้าตามความพร้อมในการดู

 

2.Rorschach Test Rorschach Ink Blot Test

เป็น Projective Test ประกอบด้วย Series of Card สร้างขึ้นโดยนักจิตวิทยาชาวสวิสชื่อ Rorschach ประกอบด้วยภาพ 10 ภาพ ทุกภาพมีหยดหมึกพับทับไว้เป็นรูปต่าง ๆ 5 ภาพ เป็นสีขาว-ดำ อีก 5 ภาพเป็นภาพสีต่างๆ ผู้รับการทดสอบดูภาพทีละภาพแล้วบอกว่าเห็นอะไร อาจจะเห็นเป็นหลายอย่างบอกได้หลายอย่าง ผู้ถูกทดสอบไม่รู้ว่าคำตอบของเขาสามารถนำไปตีความหมายได้

คำตอบของ Subject ต่อภาพหยดหมึก จะเปิดเผยลักษณะบุคลิกภาพที่แท้จริงของเขาออกมา เพราะผู้ถูกทดสอบจะไม่ค่อยระวังตัวเหมือนเมื่อตอบคำถาม การตีความหมายคะแนนใน Rorschach ผู้ตีความหมายจะต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษ แบบทดสอบชนิดนี้ถึงแม้การตีความหมายจะยุ่งยากและสลับซับซ้อน แต่ว่ายังเป็นที่นิยมใช้กัน

Projective Test สำหรับเด็กๆ ก็อาจจะมีประเภทที่ใช้ของเล่นเป็นพวกตุ๊กตา การวาดภาพ การเล่าเรื่องจากภาพ การปั้นดินน้ำมัน ให้แด็กได้แสดงออก

เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับกันว่า Projective Test จะให้รายละเอียดของบุคลิกภาพส่วนตัวได้ลึกซึ้ง จริงใจ และเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนเร้นไว้ในใจออกมาโดยไม่รู้สึกตัวมากกว่าแบบทดสอบประเภทอื่น แต่เนื่องจากผู้ที่จะใช้วิธีการนี้ต้องมีความชำนาญ ควรได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นพิเศษ ดังนั้น เครื่องมือนี้จึงยังมีประโยชน์จำกัด ในประเทศไทยใช้ตามโรงพยาบาลที่มีการบำบัดทางจิต เช่น โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านต่อ >>>

สิ่งที่กำหนดบุคลิกภาพ
ทฤษฏีบุคลิกภาพ
ทฤษฎีของกลุ่มฟรอยด์ใหม่
ทฤษฏีบุคลิกภาพของแอคเลอร์
ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ
ทฤษฏีบุคลิกภาพตามรูปร่างของบุคคล
ทฤษฏีบุคลิกภาพการเรียนรู้ทางสังคม
ทฤษฎีบุคลิกภาพ แบบมนุษยนิยม
ทฤษฏีพัฒนาการบุคลิกภาพของอีริคสัน
การวัดบุคลิกภาพ
เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ
การประเมินชนิดฉายภาพตนเอง
วิธีวัดบุคลิกภาพชนิดอื่น ๆ
การแสดงออกสำหรับบุคลิกภาพที่ดี
การพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพและความสำเร็จ
อิทธิพลของพฤติกรรมและท่าทีความรู้สึกของผู้อื่นกับบุคลิกภาพของเรา
บุคลิกภาพกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
การใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ
ประยุกต์ใช้กับตนเอง
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย