ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญา

ปรัชญา  คือความพยายามในการคิดอย่างมีระบบเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเกี่ยวกับความจริงทั้งมวล (Kneller’s Introduction to the Philosophy of Education)

 ปรัชญา  หมายถึงความรัก ความเรืองปัญญา เพื่อจะได้ใช้ความเรืองปัญญาเป็นปัจจัยของการดำเนินชีวิต เป็นความพยายามที่จะเข้าใจเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับโลก เกี่ยวกับชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล (Brubacher’s Electric Philosophy of Education)

ปรัชญา  แสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ในการกำหนดความหมายและทิศทางของชีวิต (Neff’s Philosophy and American Education) 

ปรัชญา  คือ การศึกษาคุณค่าของชีวิตที่ขัดแย้งกัน  เพื่อที่จะแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินชีวิตในสภาพการขัดแย้งที่มีอยู่ (Kilpatrick’s Philosophy of Education)

ปรัชญา  คือการศึกษาคำถามมากกว่าการศึกษาคำตอบ (Morris” Philosophy and the American School)

            “ปรัชญา”  ในภาษาไทยเป็นคำบัญญัติที่พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ทรงบัญญัติขึ้นจากคำว่า  Philosophy    ปรัชญาเป็นคำในภาษาสันสกฤต  ซึ่งตรงกับปัญญาในภาษาบาลี คำนี้ประกอบด้วยรูปศัพท์ ๒ ศัพท์ คือ ปร และ ชญา   ปร  หมายถึง ประเสริฐ และ  ชญา  หมายถึงความรู้ คำปรัชญาจึงหมายถึงความรู้อันประเสริฐ

 แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย