ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

ปรัชญาสู่ความยิ่งใหญ่

นายจารุพงศ์  พลเดช

การดำรงชีวิตของคนเรานั้น มีคนกล่าวว่า “ เป็นไปตามกรรมนั้น ” ย่อมหมายถึงการกระทำของคนเรา นั้นเอง การกระทำของคนเรานั้นจะทำให้ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว นั้นย่อมขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมของแต่ละคน แต่ก็มีคนกล่าวว่า การก้าวไปสู่ความสำเร็จในการดำรงชีวิต มีหลักปฏิบัติที่สามารถนำทางไปสู่ความสำเร็จได้โดยใช้ ปรัชญาง่าย ๆ แต่ปฏิบัติยากอยู่เพียง 6 ข้อ ก็คือ

1.  จดจำไม่ลืมเลือน การจดจำเรื่องดีๆ นั้นเป็นการเก็บเกี่ยวให้เป็นความทรงจำอันประทับใจ เพื่อสร้างความสุข และกำลังใจในการทำงานของคนเราหากเราจำในเรื่องดี ก่อให้เกิดความมุมานะ พยายาม มีความมั่นใจในการดำเนินการต่อไปอย่างมีความหวัง มีความสุข ตลอดจนการจดจำเรื่องร้าย หรือเรื่องที่ล้มเหลวในการทำงาน ก็ควรจดจำปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไว้ในความทรงจำเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในการทำงาน เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น เดิมอีกต่อไปในอนาคต

2.  เข้าใจคนอื่นก่อน การเข้าใจคนอื่นก่อนนั้นเป็นปรัชญาที่สำคัญในการดำรงชีวิต เพราะคนเราในปัจจุบันนั้น มักยึดความเห็นของตนเอง ตัวตนของตนเป็นหลัก หากสามารถทำความเข้าใจกับตนเองให้มีความเข้าใจคนอื่นก่อน จะให้คนอื่นเข้าใจ เรานั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ฟังคนอื่นรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้ ยอมรับ และหากเห็นว่าดีก็ยินดีปฏิบัติตามหากความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็สามารถอธิบาย ชี้แจง แถลงไปความคิดของตนเองได้อย่างมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นคนอื่นตลอดเวลา

3.  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับผู้ประสบความสำเร็จทั้งหลาย การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ที่ประสบได้อย่างเหมาะสม ไม่คล้อยตามคนอื่นอย่างไร้เหตุผล ไม่ทำตนเย่อหยิ่งมีความมั่นคงในจิตใจ แต่บุคลิกนั้นอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนลักษณะอ่อนนอกแข็งในในการทำงาน มีความมุ่งมั่นทำงานให้ประสบความสำเร็จ และพร้อมแสวงหาความร่วมมือกับทุกฝ่าย

4.  การให้มากกว่ารับ นั้นเป็นปรัชญาที่สำคัญ คนเราหากยึดถือความเมตตาในการให้กับบุคคลอื่น ๆ ย่อมสร้างความประทับใจแก่ผู้พบปะเห็นอยู่เสมอและจะได้รับความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดี

5.  มีความรับผิดชอบ ปรัชญาของความรับผิดชอบนั้นเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะความรับผิดชอบกับตนเองมากกว่าอย่างอื่น คนใดที่ยึดถือปรัชญาทางด้านความรับผิดชอบเป็นหลักในการดำรงชีวิตแล้วย่อมมีแต่ความสำเร็จในการดำรงชีวิตตลอดเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน เรื่องของตนเอง เรื่องของครอบครัว เรื่องของชุมชน ของตำบล หมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัด ความรับผิดชอบเหล่านี้ หากได้รับความเอาใจใส่และน้อมนำมาสู่การปฏิบัติ จะนำทางให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

6.  มีความมุ่งมั่นในเป้าหมาย การดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมายนั้นมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จในการดำรงชีวิต เป็นอย่างยิ่ง การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และกระจ่างแจ่มแจ้งในการทำงานให้ทุกคนในทีมนั้น ย่อมทำให้งานที่รับผิดชอบ มีความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายอย่างตรงจุด คนจะนำปรัชญานี้มาใช้ต้องมีความอดทน อดกลั้น มีความเพียร และมีสติ ในการดำรงชีวิต และมีความพร้อมซึ่งความรอบรู้ รอบคอบ มีความระมัดระวัง ตลอดจนมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ตั้งในการทำงาน การดำรงชีวิตดังว่านั้น ย่อมประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตแน่นอน

ปรัชญาสู่ความยิ่งใหญ่ทั้งหกประการนั้น หากเราจดจำไม่ลืมเลือนเข้าใจคนอื่นก่อน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีพฤติกรรมที่มีแต่ให้มากกว่ารับ มีความรับผิดชอบ และมีความมุ่งมั่น   ในเป้าหมาย จะสามารถทำให้คนเรามีความสำเร็จไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริง...ลองทำดูนะครับท่าน...

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย