ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพิฆเณศ

คเณศ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในคณะ เป็นเครื่องหมายแห่งปัญญาแห่งโมกษะ อันหมายถึงปรพรหม ด้วย ดังนั้นพระคเณศจึงถูกกว่าว่าเป็นปฐมเหตุของจักรวาลเป็นปรมาตมันพรหมอันแท้จริง เป็นการเริ่มต้นอันไม่มีวันตาย เป็นตัวแทนแห่งอักษร " โอม "คณปติ , คณบดี , คณกรีฑา , คณนาถ , คณนายก , คณปตเย อันมีความหมายเดียวกับคำว่า คเณศ

 • สิทธิธาดา หมายถึง ผู้มีสิทธิโดยสมบูรณ์ อันอำนวยความสำเร็จให้ตั้งแต่เริ่ม
 • สิทธิบดี หมายถึง ผู้มีสิทธิอันยิ่งใหญ่อยู่เหนือความขัดข้องอุปสรรคทั้งปวง
 • คณปุคว หมายถึง ผู้นำแห่งราชาปศุสัตว์ ( โค ) เพราะครั้งหนึ่งในรามายณะพระคเณศเคยถูกราวณะ ( ทศกัณฑ์ ) จับไปใช้ให้เลี้ยงโควินายก , วิฆนหารี , วิฆนนาศน์ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่อันอยู่เหนือความวินาสน์ และ เป็นผู้ขจัดความข้องขัดทั้งปวง
 • วักรตุณฑ หมายถึง ผู้มีงวงอันคดงอน
 • รักตตุนท หมายถึง ผู้มีงวงอันแดงสวย
 • เหรัมพ หมายถึง ผู้ปกป้องรักษา
 • ทวิเทหก หมายถึง ผู้มีร่างกายเป็นสองลอน
 • ลัมโพทร หมายถึง ผู้มีพุงอันใหญ่ย้อย
 • ลัมพกรรณ หมายถึง ผู้มีหูอันใหญ่ยาน
 • มโหทร หมายถึง ผู้มีท้องขนาดใหญ่
 • วิกัฎ หมายถึง ผู้พิการ ( เนื่องจากเอาเศียรช้างมาต่อเป็นเศียร )
 • ธูมราภ หมายถึง ผู้มีผิวดำแดง
 • อาขุรถ หมายถึง ผู้ทรงหนูเป็นพาหนะ
 • เอกทันต์ หมายถึง ผู้มีงาเดียว
 • คชานน , กรีมุข , คชวัทน หมายถึง ผู้มีหน้าเป็นช้าง

แล้วยังมีนามอีกมากมายกว่าพันนาม อาทิ พิฆเนศวร , วิฆเนศวร , วิฆเนศ , วิฆนายก , วิฆนบดี , วิฆนราช ฯลฯปางต่างๆ ของพระคเณศมีมากกว่า51 ปาง แต่มีอยู่ 4 ปางหลักอันแบ่งตามยุคทั้ง 4 คือในกฤดายุค จะมี 10 กร ทรงสิงโตเป็นพาหนะในไตรดายุค จะทรงนกยูงเป็นพาหนะในทวาปรยุค จะมี 4 กร ผิวสีแดงในกลียุค จะมี 2 กร ทรงหนูเป็นพาหนะ

พระพิฆเนศวร์ หรือ พระคเณศ เทพเจ้าซึ่งมีเศียรเป็นช้าง มีกำเนิดจากตำนานเทพพื้นเมืองอินเดีย ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญใน ศาสนาฮินดูและได้แผ่ขยายความเชื่อถือศรัทธามาสู่แผ่นดินสยามตั้งแต่ครั้งโบราณ จึงปรากฏรูปประติมากรรมพระพิฆเนศวร์ ณ โบราณสถาน และสักการะสถานหลายแห่ง หลายอายุสมัยทั่วประเทศแนวคิดหลักประการสำคัญกล่าวว่า พระพิฆเนศวร์เป็นเทพผู้ประทานความสำเร็จ เป็นเทพที่สามารถขจัดอุปสรรคกีดขวางทั้งปวงได้ บุคคลผู้บูชาจะเกิดความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านกิจการงานใด ๆจึงยกย่องว่า พระพิฆเนศวร์ เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ เทพเจ้าแห่งความฉลาด รอบรู้ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เทพประจำเรือน เทพผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ เทพผู้คุ้มครองป้องกันขัดขวงสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงหรือกล่าวได้ว่าเป็น ‘ เทพเจ้าแห่งจักรวาล’

หน้าถัดไป >>>>>

ตำนานพระพิฆเณศวร์
ความหมายของส่วนต่างๆ ของพระพิฆเณศวร์
การอวตารและพระนามของพระพิฆเณศวร์
ลักษณะทางประติมากรรมของพระพิฆเณศวร์
การอธิษฐาน
การขอพรต่อพระพิฆเณศวร์
พิธีกรรม การบูชาต่อพระพิฆเณศวร์
ฤทธิ์แห่งปัญญาของพระพิฆเณศ
การอภิเษกสมรสของพระพิฆเณศวร์
บทบาทความสำคัญของพระพิฆเณศ
พระพิฆเนศ 32 ปางที่นับถือมากที่สุดในลัทธิตันตะอินเดียใต้
พระพิฆเณศและการสักการะเป็นเทพประจำวันเกิด
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ