Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพิฆเณศ

คเณศ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในคณะ เป็นเครื่องหมายแห่งปัญญาแห่งโมกษะ อันหมายถึงปรพรหม ด้วย ดังนั้นพระคเณศจึงถูกกว่าว่าเป็นปฐมเหตุของจักรวาลเป็นปรมาตมันพรหมอันแท้จริง เป็นการเริ่มต้นอันไม่มีวันตาย เป็นตัวแทนแห่งอักษร " โอม "คณปติ , คณบดี , คณกรีฑา , คณนาถ , คณนายก , คณปตเย อันมีความหมายเดียวกับคำว่า คเณศ

แล้วยังมีนามอีกมากมายกว่าพันนาม อาทิ พิฆเนศวร , วิฆเนศวร , วิฆเนศ , วิฆนายก , วิฆนบดี , วิฆนราช ฯลฯปางต่างๆ ของพระคเณศมีมากกว่า51 ปาง แต่มีอยู่ 4 ปางหลักอันแบ่งตามยุคทั้ง 4 คือในกฤดายุค จะมี 10 กร ทรงสิงโตเป็นพาหนะในไตรดายุค จะทรงนกยูงเป็นพาหนะในทวาปรยุค จะมี 4 กร ผิวสีแดงในกลียุค จะมี 2 กร ทรงหนูเป็นพาหนะ

พระพิฆเนศวร์ หรือ พระคเณศ เทพเจ้าซึ่งมีเศียรเป็นช้าง มีกำเนิดจากตำนานเทพพื้นเมืองอินเดีย ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญใน ศาสนาฮินดูและได้แผ่ขยายความเชื่อถือศรัทธามาสู่แผ่นดินสยามตั้งแต่ครั้งโบราณ จึงปรากฏรูปประติมากรรมพระพิฆเนศวร์ ณ โบราณสถาน และสักการะสถานหลายแห่ง หลายอายุสมัยทั่วประเทศแนวคิดหลักประการสำคัญกล่าวว่า พระพิฆเนศวร์เป็นเทพผู้ประทานความสำเร็จ เป็นเทพที่สามารถขจัดอุปสรรคกีดขวางทั้งปวงได้ บุคคลผู้บูชาจะเกิดความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านกิจการงานใด ๆจึงยกย่องว่า พระพิฆเนศวร์ เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ เทพเจ้าแห่งความฉลาด รอบรู้ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เทพประจำเรือน เทพผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ เทพผู้คุ้มครองป้องกันขัดขวงสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงหรือกล่าวได้ว่าเป็น ‘ เทพเจ้าแห่งจักรวาล’

หน้าถัดไป >>>>>

ตำนานพระพิฆเณศวร์
ความหมายของส่วนต่างๆ ของพระพิฆเณศวร์
การอวตารและพระนามของพระพิฆเณศวร์
ลักษณะทางประติมากรรมของพระพิฆเณศวร์
การอธิษฐาน
การขอพรต่อพระพิฆเณศวร์
พิธีกรรม การบูชาต่อพระพิฆเณศวร์
ฤทธิ์แห่งปัญญาของพระพิฆเณศ
การอภิเษกสมรสของพระพิฆเณศวร์
บทบาทความสำคัญของพระพิฆเณศ
พระพิฆเนศ 32 ปางที่นับถือมากที่สุดในลัทธิตันตะอินเดียใต้
พระพิฆเณศและการสักการะเป็นเทพประจำวันเกิด
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com