ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาการเมือง

3

สรุป Kant, Smith และ Malthus

ในขณะที่ Kant บอกว่า มนุษย์ต้องมีเสรีภาพ ถึงจะกล้าคิดได้ ถ้ามีเสรีภาพ เราก็สามารถนำความสามารถตามธรรมชาติของมนุษย์มาใช้ได้ ปัญญาก็เกิดขึ้นได้ สำหรับ Smith และ Malthus เสรีภาพตรงนี้ คือสิ่งที่เราเข้าใจได้จาก ระบบตลาด ซึ่งมีกลไกของการแข่งขัน, demand/supply ซึ่งกระตุ้นความรักตัวเองของมนุษย์

จุดร่วมของ Kant และ Smith ในเรื่องปัญญา เหตุผล และเสรีภาพ นั้น ถูก Weber กล่าวไว้เช่นกัน แต่ในอีกแง่หนึ่ง

Weber

Weber ได้แบ่งการกระทำของมนุษย์ในแง่ต่างๆ เกณฑ์ในการแบ่งประเภทนั้น อยู่ที่ว่า การกระทำของมนุษย์ถูกกำหนดด้วยอะไร ถ้าการกระทำของมนุษย์ถูกกำหนดโดยอารมณ์/ความรู้สึก ของผู้กระทำ การกระทำในลักษณะนี้ ถือเป็นการกระทำที่ไม่ได้มีการใช้ปัญญาและเหตุผล แต่เป็นการกระทำแบบที่ตอบรับ ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ที่มากระตุ้นบุคคลนั้น ซึ่งเป็นบุคคลประเภทที่หนึ่ง

ถ้าการกระทำอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า Value – rational การกระทำในลักษณะนี้ เป็นการกระทำที่เกิดจากการที่บุคคลนั้น มีความเชื่อในคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลนั้นยึดถือ จึงกระทำไปตามความเชื่อ/คุณค่าที่บุคคลนั้นเชื่อ ความเชื่อที่ว่า สำหรับ Weber เป็นความเชื่อทางศาสนา / ค่านิยม / สุนทรียภาพ ของบางอย่าง เช่น ถ้าเชื่อในรสชาติของอาหารบางอย่าง ก็จะนิยมกินอาหารนั้น ถ้าเชื่อในสถาปัตยกรรมเส้นโค้ง ก็จะสร้างบ้านให้เป็นเส้นโค้ง คนเราถ้ามีค่านิยม / ความเชื่อ และมีการกระทำที่กระตุ้นจากค่านิยมหรือความเชื่อนั้น ก็จะอธิบายโดยแนวคิดของ Weber ได้

 

โดย Weber ไม่ได้มองที่ผลของการกระทำ เพราะถ้ามองที่ผลการกระทำ (เน้นการคำนวณถึงผลลัพธ์ของการกระทำโดยดูที่เงื่อนไขต่างๆ ณ เวลานั้น (instrumental – rational) ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องมือว่า ณ ขณะนั้น ผลต้องการอะไร) จะไม่นำความเชื่อ / รสนิยม มาใช้

จุดร่วมของ Weber, Kant, Smith ที่มีก็คือการใช้ปัญญาและเหตุผล ซึ่งสำหรับ Weber ถ้าการกระทำใดไม่มี instrumental แต่ถูกจูงไปโดย Value – rational การกระทำนั้น irrational การกระทำที่ rational คือการกระทำที่ถูกจูงโดยความคิดและเหตุผล หรือ instrumental – rational นั่นเอง

อ่านต่อ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ