ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาการเมือง

6

Edmund Husserl: Phenomenology

Edmund Husserl ในงานเรื่อง The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology (1954) มองว่าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติพยายามทำให้เราออกห่างจากชีวิตของเรา อย่างเช่น หากเราต้องสร้างตึก สิ่งที่เราทำคือการคำนวณส่วนต่างๆ ของตึก ดูวัสดุในการก่อสร้าง หรือแม้แต่ในการรักษาชีวิตคนไข้ เรามีแนวโน้มที่จะแยกส่วนต่างๆ ของร่างกายออกจากกันเพื่อหาการทำงานร่วมกันของของส่วนที่แยกจากกันนั้น ความรู้ที่ได้ทั้งหมดนี้มิได้หมายความว่าไม่มีประโยชน์หรือใช้การไม่ได้ หากแต่ความรู้เหล่านี้มีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์ที่ใช้คณิตศาสตร์อธิบายทุกสิ่งจนทำให้เราออกห่างจากโลกแห่งชีวิตที่มีอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการเป็นตัวห่อหุ้มชีวิต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การอธิบายทุกสิ่งด้วยคณิตศาสตร์ทำลายความหมายของโลก หรือทำลายโลกแห่งชีวิตนั่นเอง

ตัวอย่างที่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องดนตรี การอธิบายดนตรีด้วยตัวโน้ตคือการแยกประสบการณ์ที่มีความหมายแล้วทิ้งส่วนนั้นไป แล้วอธิบายดนตรีด้วยการทำงานร่วมกันของตัวโน้ตต่างๆ ในแง่นี้ คนหูหนวกสามารถแต่งเพลงได้อย่างประสานสอดคล้อง โดยมองการทำงานร่วมกันของตัวโน้ต แต่คนหูหนวกไม่สามารบอกได้ว่าเพลงเพราะหรือไม่ ไม่สามารถบอกได้ว่าเพลงๆ นั้นสามารถให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไร รวมถึงไม่สามารถบอกได้ว่าเพลงนั้นสามารถให้จินตนาการในรูปแบบใดได้บ้างต่อผู้ฟัง

 

กล่าวโดยย่อคือ สำหรับฮุสเซิร์ล การอธิบายโลกด้วยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่มีคณิตศาสตร์เป็นฐาน มีส่วนทำลายโลกแห่งชีวิต อันเป็นโลกที่มีความหมาย จินตนาการ อารมณ์ความรู้สึก ห่อหุ้มชีวิตของมนุษย์

การฟื้นฟูโลกแห่งชีวิตในอีกแง่หนึ่งคือ การเรียกร้องปรัชญาให้กลับมาอธิบายโลกอย่างมีนัยยะสำคัญ กล่าวคือกระแสปรัชญาสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาของเดส์การ์ตส์ใน Discours de la Method (1637) ได้เสนอว่า การเริ่มต้นอธิบายโลกจำเป็นต้องจำแนกโลกออกเป็นส่วนย่อย จากนั้นจึงหาการทำงานร่วมแล้วพึงตรวจสอบด้วยคณิตศาสตร์

แม้ว่าความพยายามดังกล่าวเป็นการตัดความสัมพันธ์กับความจริงสูงสุด แล้วเริ่มต้นคิดปรัชญาด้วยความคิดบริสุทธิ์ของมนุษย์ แต่บ่อยครั้งที่ความคิดดังกล่าวมิได้ให้ความชอบธรรมต่อสิ่งที่เป็น “ปรากฏการณ์” อันเชื่อมโยงความซับซ้อนของสิ่งล้อมรอบและห่อหุ้มมนุษย์อยู่ ในแง่นี้ การคิดปรัชญาแบบที่ฮุสเซิร์ลเสนอคือการเรียกร้องเอา “ชีวิต” กลับคืนมาสู่ปรัชญาโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงสิ่งสูงสุด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย