ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สัญลักษณ์ธรรม ใน พระมหาชนก

2


ว่ายน้ำในมหาสมุทร สัญลักษณ์แห่งการปฎิบัติความเพียรอันบริสุทธิ์

พระมหาสัตว์เมื่อจะทำนางมณีเมขลาให้จำนนต่อถ้อยคำ จึงได้ตรัสคาถาต่อไปว่า "ดูก่อนเทวดา ผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทำ จะไม่บรรลุไปได้จริงๆ ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตตน ถ้าผู้นั้นละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสีย ก็พึงจะรู้ผลแห่งความเกียจคร้าน ดูก่อนเทวดา คนบางพวกในโลกนี้เห็นผลแห่งความประสงค์ของตน จึงประกอบการงานทั้งหลาย การงานเหล่านั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ดูก่อนเทวดา ท่านก็เห็นผลกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือ คนอื่นๆจมในมหาสมุทรหมด เราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่ และได้เห็นท่าน มาสถิตอยู่ใกล้ๆเรา เรานั้นพยายามตามสติกำลัง จักทำความเพียรที่บุรุษควรทำ ไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทร"


ต้นมะม่วงสองต้น สัญลักษณ์แห่งการบังเกิดธรรมสังเวช

พระราชาสดับดังนั้น ได้ความสังเวช ทรงดำริว่า "ต้นนี้มีวรรณะสดเขียวตั้งอยู่ก่อนแล้ว เพราะไม่มีผล แต่ต้นนี้ถูกหักโค่นลง เพราะมีผล แม้ราชสมบัตินี้ก็เช่นกันกับต้นไม้มีผล บรรพชาเท่ากับต้นไม้หาผลมิได้ ภัยย่อมมีแก่ผู้มีความกังวล ย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีความกังวล ก็เราจักไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผล จักเป็นเหมือนต้นไม้หาผลมิได้"

 


ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย สัญลักษณ์ของการให้การศึกษา โดยใช้ความรู้คู่ปัญญาเพื่อการอนุรักษ์พัฒนา

พระราชาตรัสว่า "เป็นพระคุณของท่านอาจารย์ เราแน่ใจว่าถึงกาลที่จะตั้งสถาบันแล้ว เป็นสัจจะว่าควรตั้งมานานแล้ว เหตุการณ์ในวันนี้แสดงความจำเป็น นับแต่อุปราช จนถึงคนรักษาช้างรักษาม้า และนับจากคนรักษาม้าจนถึงอุปราช และโดยเฉพาะเหล่าอำมาตย์ ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น พวกนี้ขาดทั้งความรู้ทางวิชาการ ทั้งความรู้ทั่วไป คือความสำนึกธรรดา พวกนี้ไม่รู้แม้แต่ประโยชน์ส่วนตน พวกนี้ชอบผลมะม่วง แต่ก็ทำลายต้นมะม่วง"

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย