ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

พระมหาธาตุ

หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน พระบรมสารีริกธาตุ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ให้กษัตริย์ 8 เมือง ที่ทรงเสื่อมใสในพุทธศาสนา ณ ประเทศอินเดีย เพื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้สักการะบูชา เป็นจุดเริ่มต้นที่มาของคติในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้น และแพร่หลายไปสู่ลังกาทวีป
              ในราว พ.ศ. 1700 คณะสงฆ์ไทยที่เดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรมจากลังกา ได้นำพระบรมสารีริกธาตุ และคตินิยมการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ประจำเมืองกลับมาเผยแพร่ วัดมหาธาตุจึงเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางพระพุทธศาสนา และเป็นหลักเมืองของเมืองสำคัญ นับตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทย จวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีกรรมในพุทธศาสนา

วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
พระธาตุองค์เดิมมีอายุเก่าแก่ที่สุดในสมัยศิลปะไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ครอบไว้ ใน พ.ศ.2396-2413

วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
ปูชนียสถานแห่งความสมานฉันท์ ของพี่น้องชาวไทย-ลาว สถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14

 

ดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์กลางความศรัทธาพุทธศาสนาของชาวภาคใต้ จัดอยู่ในศิลปะสมัยอยุธยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย