ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

พระมหาธาตุ

หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน พระบรมสารีริกธาตุ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ให้กษัตริย์ 8 เมือง ที่ทรงเสื่อมใสในพุทธศาสนา ณ ประเทศอินเดีย เพื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้สักการะบูชา เป็นจุดเริ่มต้นที่มาของคติในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้น และแพร่หลายไปสู่ลังกาทวีป
              ในราว พ.ศ. 1700 คณะสงฆ์ไทยที่เดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรมจากลังกา ได้นำพระบรมสารีริกธาตุ และคตินิยมการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ประจำเมืองกลับมาเผยแพร่ วัดมหาธาตุจึงเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางพระพุทธศาสนา และเป็นหลักเมืองของเมืองสำคัญ นับตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทย จวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีกรรมในพุทธศาสนา

วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
พระธาตุองค์เดิมมีอายุเก่าแก่ที่สุดในสมัยศิลปะไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ครอบไว้ ใน พ.ศ.2396-2413

วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
ปูชนียสถานแห่งความสมานฉันท์ ของพี่น้องชาวไทย-ลาว สถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14

 

ดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์กลางความศรัทธาพุทธศาสนาของชาวภาคใต้ จัดอยู่ในศิลปะสมัยอยุธยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ