ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

พระมหาธาตุ

2

วัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย
พระมหาธาตุ อันเป็นประจักษ์พยานความรุ่งเรือง ของพุทธศาสนาของอาณาจักรสุโขทัย เป็นรูปแบบพุทธสถาปัตยกรรมสุโขทัย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
จุดร่วมแห่งศรัทธา ของพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา บนยอดสุเทพ พระธาตุศิลปะล้านนา สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1912

 

ดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน
รูปทรงองค์พระธาตุ คือต้นแบบให้กับพุทธสถาปัตยกรรมล้านนา สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของวัฒนธรรมล้านนา บูรณะปฎิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษที่ 21

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย