ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

พระมหาธาตุ

4

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระธาตุสำคัญของชาวเมืองสุพรรณบุรี มีอายุเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา รูปแบบสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนต้น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20

วัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระธาตุเมืองสองแคว ที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกขนชาวไทย ภาคเหนือตอนล่าง พุทธสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น สร้างราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20

 

วัดพระศรีมหาธาตุ (เชลียง) จ.สุโขทัย
ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวสุโขทัยในปัจจุบัน รูปแบบศิลปกรรมอยุธยาตอนต้น ในพุทธศตวรรษที่ 20

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย