สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีปราสาทพระวิหาร

ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร และการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร
สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

 

กระทรวงการต่างประเทศ

เงื่อนไขในการมีคำสั่งออกมาตรการชั่วคราว

ในการพิจารณาคำขอให้ศาลโลกมีคำสั่งออกมาตรการชั่วคราว ศาลโลกจะพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

1. ศาลโลกมีเขตอำนาจเบื้องต้น (prima facie jurisdiction)

2. หากศาลโลกเห็นว่า ศาลฯ มีเขตอำนาจเบื้องต้นใน การพิจารณาคำขอให้ศาลฯ ออกมาตรการชั่วคราว ศาลฯ จะพิจารณา เงื่อนไขสองประการ ดังนี้

- หากศาลฯ ไม่มีคำสั่งออกมาตรการชั่วคราว จะเกิด ความเสียหายต่อสิทธิของภาคีคู่พิพาทอย่างไม่สามารถเยียวยาได้ (irreparable prejudice หรือ irreparable harm)

- มีความจำเป็นเร่งด่วน (urgency)

3. มาตรการชั่วคราวที่ศาลโลกออกต้องไม่เป็นการไปตัดสิน ในแง่สาระของคดีหลัก (ในกรณีของไทยกับกัมพูชาคือคดีตีความคำพิพากษา ของศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505 ตามข้อ 60 ของธรรมนูญศาลฯ)

การนั่งพิจารณา (Oral hearings) ของศาลโลก เพื่อพิจารณาคำขอของกัมพูชาให้ศาลโลกมีคำสั่ง ออกมาตรการชั่วคราว

กำหนดการนั่งพิจารณาของศาลโลก

ศาลโลกได้กำหนดนั่งพิจารณา (oral hearings) สำหรับคำขอ มาตรการชั่วคราว ดังนี้

30 พฤษภาคม 2554
- 10.00 - 12.00 น. (กัมพูชา)
- 16.00 - 18.00 น. (ไทย)

31 พฤษภาคม 2554
- 10.30 - 11.30 น. (กัมพูชา)
- 17.00 - 18.00 น. (ไทย)

สำหรับคดีตีความ ศาลฯ ได้กำหนดให้ไทยยื่นความเห็นต่อศาลฯ เป็นลายลักษณ์อักษร (written observations) ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ทั้งนี้ ศาลฯ น่าจะใช้เวลาดำเนินคดีทั้งสิ้นประมาณ 1 - 2 ปี

คำสั่งศาลโลกเรื่องคำสั่งออกมาตรการชั่วคราว

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ศาลโลกได้มีคำสั่งกรณีคำขอ มาตรการชั่วคราวของกัมพูชา ดังนี้ “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

(เอ) โดยมติเอกฉันท์ ปฏิเสธคำขอของไทยที่ให้ศาลฯ จำหน่ายคดี ดังกล่าว

(บี) กำหนดมาตรการชั่วคราว ดังนี้

(1) โดย 11 ต่อ 5 เสียง ให้ทั้งสองฝ่ายถอนบุคลากรทหารซึ่งอยู่ ในเขตปลอดทหารชั่วคราว (Provisional Demilitarized Zone) ตามที่ กำหนดในย่อหน้า 62 ของคำสั่ง และงดเว้นการมีทหารอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว หรือการดำเนินการกิจกรรมที่ใช้อาวุธไปยังพื้นที่ดังกล่าว

(2) โดย 15 ต่อ 1 เสียง ไม่ให้ไทยขัดขวางการเข้าออกปราสาท พระวิหารโดยอิสระของกัมพูชา หรือการส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปยัง บุคลากรที่ไม่ใช่ทหารของกัมพูชาที่อยู่ในปราสาทพระวิหาร

(3) โดย 15 ต่อ 1 เสียง ให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการตาม ความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในกรอบอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้อนุญาตผู้สังเกตการณ์ที่ตั้งขึ้นโดยองค์การดังกล่าวเข้าไปยังเขต ปลอดทหารชั่วคราว

(4) โดย 15 ต่อ 1 เสียง ให้ทั้งสองฝ่ายงดเว้นการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ข้อพิพาทในศาลฯ ทวีความร้ายแรงหรือแก้ไขยากขึ้น

(ซี) โดย 15 ต่อ 1 เสียง ให้ทั้งสองฝ่ายแจ้งศาลฯ เกี่ยวกับ การปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวดังกล่าว

(ดี) โดย 15 ต่อ 1 เสียง ให้ศาลฯ ยังคงอำนาจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยว กับคำสั่งนี้ได้ต่อไป จนกว่าศาลฯ จะมีคำตัดสินเกี่ยวกับคำขอตีความ”

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย