สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีปราสาทพระวิหาร

ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร และการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร
สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

 

กระทรวงการต่างประเทศ

ความเห็นแย้งที่ว่า ปราสาทพระวิหารเป็นของไทย

นอกจากคำพิพากษาหลักแล้ว ได้มีความเห็นแย้งของผู้พิพากษา ที่เห็นว่า ปราสาทพระวิหารเป็นของไทย คือ

(***หมายเหตุ : ความเห็นแย้ง ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย มี ประโยชน์ในเชิงการโต้แย้งทางวิชาการเท่านั้น***)

1. ความเห็นแย้งของผู้พิพากษา Moreno Quintana (มอเรโน กินตานา)

เชื่อว่าพระวิหารเป็นของไทย งานปักปันเขตแดนตามสนธิสัญญา และเส้นบนแผนที่ เป็นเพียงการปฏิบัติให้เป็นไปตามสนธิสัญญาและอาจมี ข้อผิดพลาดได้ อีกทั้งไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการรับรองโดย ปริยายของไทย

2. ความเห็นแย้งของผู้พิพากษา Wellington Koo (เวลลิงตัน คู)

หลักกฎหมายโรมันที่ว่า “ใครที่นิ่งเฉยถือว่ายินยอม ถ้าเขาต้องพูด และสามารถพูดได้” นั้น เห็นว่านำมาใช้ในคดีนี้ไม่ได้ และจุดมุ่งหมายปกติ ของสนธิสัญญาเขตแดน คือ เพื่อให้เขตแดนบรรลุความแน่นอนตามหลัก ของเสถียรภาพและวิธีการที่ได้รับรองกันแล้ว โดยให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายนี้ โดยการปักปันเขตแดนร่วมกันบนพื้นดินซึ่งวิธีการนี้ได้กำหนดไว้ในข้อ 3 ของอนุสัญญาปี ค.ศ. 1904 ฉะนั้น การไม่คำนึงถึงเจตนาอันชัดแจ้งของ คู่ความ เป็นการฝืนธรรมชาติและไม่เป็นธรรม

3. ความเห็นแย้งของผู้พิพากษา Sir Percy Spender (เซอร์เพอร์ซี สเปนเดอร์)

เห็นว่า การกำหนดเขตแดนจะต้องดำเนินการโดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1 แห่งอนุสัญญา ค.ศ. 1904 ที่ระบุว่า บริเวณเทือกเขาดงรักให้เส้นเขตแดนเป็นไปตามแนวสันปันน้ำ หากมี การกำหนดเขตแดนแตกต่างจากหลักเกณฑ์นี้ ต้องถือว่าไม่มีผลตามกฎหมาย อีกทั้งเส้นเขตแดนตามที่ปรากฏในแผนที่ระวางดงรัก 1 : 200,000 นั้น ไม่เคยได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมการปักปันผสมสยาม - ฝรั่งเศส และ ศาลยังผิดพลาดในการนำหลักกฎหมายเรื่องการยอมรับโดยวิถีปฏิบัติ (acquiescence) มาใช้กับคดีนี้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดแต่อย่างใดว่า ไทยได้ยอมรับข้อผิดพลาดบนแผนที่แล้ว

เป็นที่ชัดแจ้งว่า ถ้าหากมีการปักปันเขตแดนบนเขาดงรักจริง เขตแดนนั้นต้องเป็นเขตแดนที่เป็นไปตามสันปันน้ำ เส้นเขตแดนตามที่ ปรากฏในภาคผนวก 1 ท้ายคำฟ้องของกัมพูชานั้นไม่เคยได้รับการยอมรับ โดยคณะกรรมการผสม ซึ่งประเทศไทยย่อมจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ในการที่จะ กล่าวอ้างว่าเส้นเขตแดนตามที่ปรากฏในภาคผนวก 1 นั้นไม่ถือเป็นเส้น เขตแดน 

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ