สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีปราสาทพระวิหาร

ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร และการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร
สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

 • พ.ศ.2442 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ทรงค้นพบปราสาทพระวิหาร
 • พ.ศ.2447 สยามและฝรั่งเศสจัดทำอนุสัญญากำหนดเขตแดนระหว่างสยาม - อินโดจีน (รวมถึงพื้นที่ที่ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่)
 • พ.ศ.2447 - 2450 คณะกรรมการปักปันผสมสยาม -ฝรั่งเศส ชุดที่ 1 ทำการปักปันเขตแดนระหว่างสยาม -อินโดจีน ตามอนุสัญญา
 • พ.ศ. 2447พ.ศ.2451 ฝรั่งเศสจัดทำแผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000 (จำนวน 11 ระวาง) และจัดส่งให้ประเทศไทย แต่ไม่ได้มีการรับรองโดยคณะกรรมการปักปันผสม
 • พ.ศ.2473 การเสด็จเยือนปราสาทพระวิหารของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยมีข้าหลวงฝรั่งเศสให้การต้อนรับ
 • พ.ศ.2496 กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสพฤศจิกายน
 • พ.ศ.2501 กัมพูชาตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย
 • กุมภาพันธ์ พ.ศ.2502 ไทยและกัมพูชาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกลับคืน
 • 6 ตุลาคม พ.ศ.2502 กัมพูชาฟ้องไทยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีปราสาทพระวิหาร
 • 26 พฤษภาคม พ.ศ.2504 ศาลโลกมีคำพิพากษา(ชั้นการคัดค้านเบื้องต้น)ตัดสินว่าศาลโลกมีอำนาจพิจารณาคดี
 • 15 มิถุนายน พ.ศ.2505 ศาลโลกมีคำพิพากษา (ชั้นเนื้อหา) ตัดสินให้อธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา ให้ไทยถอนทหารและตำรวจออกจากปราสาท และบริเวณใกล้เคียงปราสาท และคืนวัตถุโบราณที่อาจได้นำออกมาจากปราสาท
 • 3 กรกฎาคม พ.ศ.2505 รัฐบาลไทยออกแถลงการณ์แสดงความไม่เห็นด้วยต่อผลคำพิพากษาของศาลโลก แต่ในฐานะสมาชิกสหประชาชาติไทยจะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลก
 • 6 กรกฎาคม พ.ศ.2505 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือถึงรักษาการเลขาธิการสหประชาชาติ แจ้งว่าไทยไม่เห็นด้วยต่อผลคำพิพากษาของศาลโลก แต่ก็จะปฏิบัติตามในฐานะสมาชิกสหประชาชาติ พร้อมสงวนสิทธิในการทวงคืนปราสาทพระวิหารโดยวิธีทางกฎหมาย
 • 10 กรกฎาคม พ.ศ.2505 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาพร้อมกำหนดขอบเขตบริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิ​หาร และให้สร้างป้ายแสดงเขตดังกล่าว และสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบ
 • 15 กรกฎาคม พ.ศ.2505 ประเทศไทยถอนทหารและตำรวจออกจากปราสาทพระวิหาร และเคลื่อนย้ายเสาธงออกจากพื้นที่โดยไม่ได้เชิญธงชาติไทยลงจากยอดเสา
 • 5 มกราคม พ.ศ.2506 สมเด็จพระนโรดม สีหนุ เสด็จฯ เยือนปราสาทพระวิหาร ในพิธีเข้าครอบครองปราสาทพระวิหารอย่างเป็นทางการ
 • 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ.2546 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย - กัมพูชา ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันที่จะร่วมมือพัฒนาเขาพระวิหารและบูรณปฏิสังขรณ์ปราสาทพระวิหาร​
 • 30 มกราคม พ.ศ.2549 กัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก
 • 7 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่32 มีมติให้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก
 • กรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ.2551 เหตุการณ์ความตึงเครียดและการปะทะตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชาในพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร
 • 3 เมษายน พ.ศ.2552 เหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชาในพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร
 • 4 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชาในพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร
 • 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประชุมเกี่ยวกับกรณีเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย​ -กัมพูชา โดยประธานการประชุมได้ออกแถลงข่าวเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและยุติ​การปะทะอย่างถาวรโดยเร็ว และให้มีการเจรจาโดยให้อาเซียนมีบทบาทสนับสนุน
 • 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการโดยอินโดนีเซียในฐานะประธานอา​เซียนในขณะนั้น ได้ออกแถลง-การณ์เรียกร้องให้ไทยและกัมพูชากลับมาเจรจาทวิภาคีกันต่อไปตามกลไกที่มีอยู่โดยให้อิ​นโดนีเซียมีบทบาทสนับสนุนตามความเหมาะสม
 • 7 - 8 เมษายน พ.ศ.2554 การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย -กัมพูชา ที่เมืองโบกอร์ อินโดนีเซีย โดยมีการหารือเกี่ยวกับการเชิญผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระ​ทบจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา

 

 • 28 เมษายน พ.ศ.2554 กัมพูชายื่นขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 และขอให้ศาลโลกออกคำสั่งมาตรการชั่วคราว
 • 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ไทยและกัมพูชาร่วมการนั่งพิจารณาคำขอให้ศาลโลกออกคำสั่ง มาตรการชั่วคราวที่ศาลโลก ณ กรุงเฮก
 • 18 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ศาลโลกมีคำสั่งออกมาตรการชั่วคราว 4 ประการ รวมถึงการกำหนดเขตปลอดทหารชั่วคราวรอบปราสาทพระวิหาร เนื้อที่ประมาณ 17.3 ตารางกิโลเมตร
 • 18 ตุลาคม พ.ศ.2554 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปฏิบัติตามคำสั่งฯ ของศาลโลก
 • 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ไทยยื่นข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร
 • 21 ธันวาคม พ.ศ.2554 การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย -กัมพูชา ครั้งที่ 8 ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลโลกอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และตรวจสอบได้
 • 8 มีนาคม พ.ศ.2555 กัมพูชายื่นคำตอบต่อข้อสังเกตของไทย
 • 3 - 5 เมษายน พ.ศ.2555 การประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพมหานคร
 • 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไทยยื่นคำอธิบายเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร
 • 26 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2555 การประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 2 ที่กรุงพนมเปญ
 • 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ไทยและกัมพูชาได้ปรับกำลังทางทหารบางส่วนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามคำสั่งฯ ของศาลโลก17 -
 • 19 ธันวาคม พ.ศ.2555 การประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพมหานคร
 • 15 - 19 เมษายน พ.ศ.2556 ศาลโลกกำหนดให้มีการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติม ที่ศาลโลก ณ กรุงเฮก
 • ปลายปี 2556 ศาลโลกจะมีคำพิพากษาคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505

ข้อบทปฏิบัติการของคำพิพากษา ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505

ศาล
โดยคะแนนเสียงเก้าต่อสาม
ลงความเห็นว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้ อธิปไตยของกัมพูชา
โดยเหตุนี้ จึงพิพากษา

โดยคะแนนเสียงเก้าต่อสาม

ว่าประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องถอนกำลังทหาร หรือตำรวจผู้เฝ้ารักษา หรือผู้ดูแลซึ่งประเทศไทยส่งไปประจำ อยู่ที่ปราสาทพระวิหารหรือในบริเวณใกล้เคียงปราสาท ในดินแดนของกัมพูชา

โดยคะแนนเสียงเจ็ดต่อห้า

ว่าประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องคืนให้แก่กัมพูชา บรรดาวัตถุชนิดที่ได้ระบุไว้ในคำแถลงสรุปข้อห้าของกัมพูชา ซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยอาจจะได้โยกย้ายออกไปจากปราสาทหรือ พื้นที่ปราสาทนับแต่วันที่ประเทศไทยเข้าครอบครองปราสาท เมื่อ ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497)
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ