วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ฝนกรด

ฝนกรด คือ น้ำฝนที่รวมตัวกันกับแก๊สออกไซด์ของvโลหะบางชนิดในอากาศ เกิดเป็นสารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด และมีความเป็นกรดอยู่ในช่วง pH = 3-5

แก๊สออกไซด์ของอโลหะที่ทำให้เกิดฝนกรด ได้แก่
               - แก๊สออกไซด์ของกำมะถัน เช่น แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์   แก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์
               - แก๊สออกไซด์ของไนโตรเจน เช่น แก๊สไดไนโตรเจนไตรออกไซด์   แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์   และแก๊สไดไนโตรเจนเพนตะออกไซค์
               - แก๊สออกไซด์ของคาร์บอน เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

แหล่งที่ปล่อยแก๊สทำให้เกิดฝนกรด
                - แก๊สออกไซด์ของกำมะถัน เกิดจากการปล่อยควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน หรือน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ รวมทั้งไอเสียรถยนต์ ในธรรมชาติจากปล่องภูเขาไฟ การย่อยสลายพืช
                - แก๊สออกไซด์ ของไนโตรเจน เกิดจากเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ควันเสียรถยนต์ ควันเสียจากโรงงานแบตเตอรี่ รวมทั้งควันจากไฟไหม้ป่า

01.jpg (14858 bytes) 02.jpg (14823 bytes)

ผลกระทบของฝนกรด
- สร้างความเสียหายต่อแหล่งน้ำ พืช สัตว์ป่า และคน
ถ้า pH ของน้ำในทะเลสาบลดลงต่ำกว่า 5 จะทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนั้นตาย ปัจจุบันพบว่าปลาแซลมอนที่เคยมีอยู่จำนวนมาก ในประเทศนอร์เวย์ ลดจำนวนลงมากจนใกล้สูญพันธุ์

 

นอกจากนี้ฝนกรดจะทำลายคลอโรฟิลล์ในพืช ทำให้พืชสังเคราะห์แสงไม่ได้ ผลสุดท้ายก็จะตายในที่สุด ในมณฑลเสฉวนประเทศจีนพบว่ามีต้นข้าวในนากลายเป็นสีเหลือง และตันสนในพื้นที่ 6000 ไร่ เหี่ยวเฉา และความเป็นกรดของฝนยังมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนและสัตว์ เช่น แหล่งน้ำที่เคยดื่มเคยใช้เปลี่ยนสภาพเป็นกรด ทำให้มีผลกระทบต่อทางเดินอาหาร และยังมีผลต่อผิวหนังทำให้ระคายเคือง

- สร้างความเสียหายแก่สิ่งมีชีวิต
ฝนกรดสามารถกัดกร่อนอาคารที่สร้างด้วยหิน โดยเฉพาะหินปูนและหินอ่อนและวัสดุที่เป็นเหล็ก ทำให้ผุกร่อนเร็วกว่าปกติ

03.jpg (11275 bytes) 04.jpg (13727 bytes)

ปฎิกิริยาเคมีของการเกิดฝนกรด

  • น้ำฝน + แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์      --------> กรดซัลฟิวรัส

  • น้ำฝน + แก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์    ---------> กรดซัลฟิวริก

  • น้ำฝน + แก๊สไดไนโตรเจนออกไซด์  -------> กรดไนตรัส

  • น้ำฝน + แก๊สไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์   ------> กรดไนตริก

  • น้ำฝน + แก๊สไนโตรเจนออกไซด์  ---------> กรดไนตรัส + กรดไนตริก

  • น้ำฝน + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  -------> กรดคาร์บอนนิก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย