ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

เพียงพระบรมฉายาลักษณ์พาดผ่าน

3

ปลอกซิการ์จากต่างประเทศ พิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ใบเสร็จรับเงินการก่อสร้างพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงค์พระยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ พ.ศ. 2450

 

หีบพระโอสถ มวนด้วยทองคำ ที่ระลึกในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้ง ร.ศ.116 ด้านหนึ่งหัวมุมด้านบนมีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้อมเพชรจารึกลายพระหัตถ์ และลายมือชื่อผู้ตามเสด็จฯ อีกด้านหนึ่งเป็นภาพเรือพระที่นั่งมหาจักรี

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในกรอบโลหะ มีลวดลายเครือเถาและรูปวัว จารึกอักษร "ปีฉลูเบญจศก จ.ศ.1215" ซึ่งหมายถึงปีที่เสด็จพระราชสมภพ และอักษร "รัตนโกสินทร์ศก 122 " ซึ่งเป็นปีที่พระองค์มีพระชนมายุ 50 พรรษา บนกรอบประดับจุลมงกุฎ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย