ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

บิดาแห่งกฎหมายไทย

2

จวบถึงปีพุทธศักราช 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า   " พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ " 
                          ตลอดระยะเวลา ที่ทรงดำรงต่ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เสด็จในกรมฯ ทรงสนพระทัยปรับปรุงแก้ไขจัดระเบียบศาล และการยุติธรรมทั่วประเทศให้เรียบร้อย ทรงพระดำริในเรื่องนี้ว่ามี 2 หนทางสำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การทำให้บ้านเมืองมีกฎหมายดี และการทำศาลให้มีผู้พิพากศาลที่ดี และมีคุณธรรม

                        ดังนั้นเสด็จในกรมฯ จึงทรงริเริ่มชำระรวบรวม พระราชกำหนดกฎหมาย นับแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงบัดนั้นให้เป็นระเบียบ ทรงรวบรวมจัดทำกฎหมายตราสามดวง โดยมีคำอธิบายและสารบัญอย่างละเอียด ทรงพระกรุณาโปรดให้ใช้ชื่อว่า   " กฎหมายราชบุรี "   ตามพระนามกรมที่ได้รับพระราชทานสถาปนา นอกจากนั้นยังทรงกราบบังคมทูล พระกรุณาสมเด็จพระบรมชนกนาถ ให้มีพระบรมราชวินิจฉัย แต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ชำนาญทางกฎหมาย ทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศ มีทั้งชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ญี่ปุ่น และลังกา โดยมีสมเด็จในกรมฯ ทรงเป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้มีหน้ามี่ตรวจชำระ พระราชกำหนดบทพระอัยการ จัดระเบียบกฎหมายเพื่อให้ประชาชน มีโอกาสศึกษากฎหมายได้ง่ายขึ้น ก่อให้เกิดความสะดวกแก่การพิจารณาคดีทั้งปวง โดยชำระพระราชกำหนดบทพระอัยการ อันควรที่จะใช้ต่อไป เรียบเรียงร่างขึ้นไว้ในการนี้ ทรงเป็นกำลังสำคัญ ของการชำระบทพระอัยการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายอาญา ร.ศ. 127 ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 11 ปี จึงแล้วเสร็จเป็นประมวลกฎหมายไทยฉบับแรก เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ประมวลกฎหมายลักษณะอาญาแล้ว ยังทรงพระอุตสาหะอธิบาย ตัวบทกฎหมายให้กระจ่างชัด เพื่อสะดวกแก่การศึกษา และตีความให้ตรงกับเจตนารมณ์ ของผู้ร่างเดิม หลังจากนั้นคณะกรรมการชุดนี้ ก็ได้มีการตรากฎหมายขึ้นบังคับ เป็นจำนวนอีกไม่น้อย ต่อมาได้ยกฐานะเป็นกรมร่างกฎหมาย และคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัจจุบัน
                          ในส่วนระเบียบราชการในกระทรวงยุติธรรม ทั้งแผนกธุรการและตุลาการนั้น เสด็จในกรมฯ ทรงพัฒนาให้เป็นระบบระเบียบ และสามารถตัดสินคดีความได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีพระดำริให้แบ่งหน้าที่ เพื่อข้าราชการประจำจะได้ดูแลกันเอง ตามที่ทรงมีอรรถาธิบายให้ว่า   " ในการวินิจฉัยบทกฎหมาย เป็นหน้าที่ผู้พิพากษา ไม่เกี่ยวข้องกับเสนาบดี แต่เสนาบดีต้องจัดให้ผู้พิพากษาตุลาการ ทำหน้าที่โดยสะดวกไม่ให้มีที่ติดขัด เป็นการจัดให้มีผู้ใหญ่ขึ้นนายหนึ่ง เป็นพี่เลี้ยงดูแล "
                          พระองค์ทรงแต่งตั้งเจ้าพระยามหิธร เป็นปลัดทูลฉลอง ช่วยงานด้านบริหารฝ่ายธุรการ อันได้แก่ กรมบัญชาการ (สำนักงานปลัดกระทรวงในปัจจุบัน) กรมอัยการ , กองลหุโทษ , กองมหันตโทษ และกองร่างกฎหมาย ปลัดทูลฉลองนี้ช่วยเข้าทำงานด้านธุรการ ของศาลทั้งหลายที่อยู่ในสังกัด รับผิดชอบในการอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา แต่งตั้งข้าราชการธุรการของศาล และมีหน้าที่พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย อันเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความของศาล ประสานงานระหว่างศาล กับหน่วยงานอื่นๆ ทำให้ทรงมีเวลาปฏิบัติพระภาระกิจ ด้านนโยบายมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ศาลสามารถวินิจฉัยคดี โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายปกครอง เป็นไปในแนวทางเดียวกับบรรดาอารยประเทศ ซึ่งในเรื่องนี้เคยมีรับสั่งให้ความว่า   " อำนาจพิจารณาพิพากษาคดี อยู่ใต้อุ้มมือฝ่ายธุรการนั้นใช้ไม่ได้ มีแต่จะเกิดภัยขึ้นเสมอ ดังที่รัฐบาลเองก็ได้ประกาศ แสดงความอันนั้นหลายครั้งแล้ว ฯลฯ "   กระทรวงยุติธรรมในปัจจุบัน ก็ยังคงยึดมั่นในหลักการสำคัญ อันเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ ดังที่เริ่มสถาปนาทุกประการ

 

                          นอกจากนั้น ในพุทธศักราช 2441 เสด็จในกรมฯ ยังทรงเป็นกรรมการตัดสินความฎีกา ในคณะกรรมการที่เรียกว่า  " คณะกรรมการฎีกา "   ทั้งนี้เนื่องจากว่า ในอดีตผู้ใดจะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในขณะที่คดี อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นใดก็ได้ แต่นับแต่พุทธศักราช 2435 จะสามารถฎีกาต่อเมื่อศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้ว โดยการฎีกาต่อกรรมการองคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นทำการต่างพระเนตร พระกรรณ แต่ไม่ถือเป็นศาลเพราะมิได้นั่งพิจารณา หากแต่อาศัยพระราชอำนาจบังคับความ ตามพระบรมเดชานุภาพ
                          เสด็จในกรมฯ ทรงเอาพระทัยใส่คุณสมบัติ ของบุคคลผู้จะมาเป็นผู้พิพากษาเป็นพิเศษ ดังที่พระองค์ได้เคยกราบบังคมทูล พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านรายงานที่ทูลเกล้าฯ ถวายในฐานะข้าหลวงพิเศษ ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 120 ตอนหนึ่งมีความว่า
                          " การจัดศาลจะดีจะเลวเพียงไรนั่น คือ ต้องจัดการให้คนรักหน้าที่ราชการทางพิจารณาคดี ข้าพระพุทธเจ้ามีความเสียใจว่า ในเมืองไทยราชการตุลาการ เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายถือว่าเป็นราชการอย่างต่ำ ไม่สมควรบุญวาสนา ของผู้ลากมากดีอย่างเก่า จึงมีแต่คนที่เลวๆ เข้ารับราชการ ในทางนี้ก็จำเป็นต้องเลวอยู่เอง ตามสุภาษิตอังกฤษมีอยู่บทหนึ่งว่า ตั้งชื่อด้วยศัพท์ที่เป็นอัปมงคล คงเป็นตามชื่อ ถ้าคิดว่าราชการฝ่ายตุลาการเป็นการเลว การนั้นคงจะเลวตามที่คิด จะเป็นประโยชน์แก่เมืองไทย จะเป็นประโยชน์แก่ ความสุขทุกข์ของราษฎรที่พึ่ง พระบรมเดชานุภาพหรือไม่ เห็นไม่ถนัด ฯลฯ "

อ่านหน้า3

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ