เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

สบู่ดำพลังงานทดแทน

4

นอกจากการวิจัยทดสอบเรื่องสบู่ดำครบวงจรระดับหนึ่งข้างต้นนี้แล้ว ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ อดีตศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ประกอบด้วย อาจารย์ นิสิตปริญญาตรี-โท ในขณะนั้น ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับสบู่ดำในหัวข้อดังนี้ การศึกษาลักษณะทางชีววิทยาและการติดผลของสบู่ดำ , การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาค และเซลล์วิทยาของพืชไฮโดรคาร์บอนบางชนิด , ผลของเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวกิ่งปักชำต่อการเกิดรากของต้นสบู่ดำ , ผลของฮอร์โมน IBA ต่อการเกิดรากในกิ่งปักชำสบู่ดำ , อิทธิพลของน้ำในดินที่มีต่อการเจริญเติบโต และปริมาณสารอินทรีย์บางชนิดในต้นสบู่ดำ , การใช้ยากำจัดวัชพืชในต้นสบู่ดำ อายุ 1 ปี , การศึกษาการสกัดน้ำมันดิบจากพืชที่ให้ไฮโดรคาร์บอน และเมล็ดพืชน้ำมันบางชนิดด้วยวิธีทางเคมีจากเครื่องสกัด Solid liquid extractor , การปลูกต้นสบู่ดำเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล , การศึกษาการปลูกต้นสบู่ดำแปลงใหญ่ และการเปลี่ยนรูปเอสเตอร์ของน้ำมันสบู่ดำ ปี 2524 คุณพิศมัย เจนวนิชปัญจกุล และคณะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย ได้ศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของน้ำมันสบู่ดำ

เมื่อปี 2543 ราคาน้ำมันปิโตรเลียมสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ผู้เขียนทั้งสองจึงรวบรวมผลงานที่มีอยู่เดิมมาเขียนเป็นบทความเผยแพร่ในรูปสิ่งพิมพ์ วิทยุ กล่าวคือ ระยะแรกนี้มีต้นสบู่ดำเหลืออยู่น้อย ขอให้เกษตรกรเจ้าของรถไถนาปลูกต้นสบู่ดำเอง ทำน้ำมันสบู่ดำเอง และใช้กับรถไถนาของตนเองก่อน รวมทั้งได้เสนอขอความอนุเคราะห์จาก คุณวีระ พิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยสนับสนุนผลักดันเรื่องสบู่ดำนี้ด้วย ในการนี้ ทางสถาบันฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมจักรกลการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอ็ด ชัยนาท เพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่การปฏิบัติงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ศูนย์ส่งเสริมจักรกลการเกษตร จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2544 ผู้เขียนทั้งสองได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องราวสบู่ดำในอดีต และสาธิตการบีบอัดน้ำมันมาใช้เดินเครื่องยนต์ดีเซลบนรถไถนาเดินตาม พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สีด้วย และขอขอบคุณทุกท่านทั้งที่กล่าวนามและไม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี้

ปี 2546 ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ใช้เงิน 1 ล้านบาท ให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับสบู่ดำในระยะเวลา 1 ปี อันได้แก่ การรวบรวมพันธุ์สบู่ดำเพื่อใช้เป็นเชื้อพันธุกรรม การคัดเลือกสายพันธุ์การศึกษาปลูกต้นสบู่ดำ เนื้อที่ 6.25 ไร่ การทดลองปลูกในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และต้นทุนการผลิต การสร้างเครื่องมือกะเทาะฝัก เมล็ด และเครื่องบีบอัดสกัดน้ำมันสบู่ดำ การวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพน้ำมันสบู่ดำ และการใช้ประโยชน์ด้วยการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดสบู่ดำ

อนึ่ง ดร.จำนงค์ สมประสงค์ อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้แจ้งในที่ประชุมคณะที่ปรึกษาการเกษตรเดือนมิถุนายน 2546 ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าธนาคารสมอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีเงินงบประมาณเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจเหลือจ่าย สนับสนุนให้วุฒิอาสาธนาคารสมองเสนอหน่วยงานราชการ จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนม์มายุ 72 พรรษา ปีงบประมาณ 2547 ธนาคารสมองฯ ได้ให้เงิน 5,039,548 บาท แก่คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามโครงการปลูกสวนป่าสบู่ดำเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชำนาญ ฉัตรทอง วุฒิอาสาธนาคารสมองและคณะ เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินการ วิจัยและพัฒนาด้วยการผสมพันธุ์และคัดพันธุ์สบู่ดำให้ได้สายพันธุ์ใหม่มีผลผลิตต่อไร่สูงที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง น่าน สกลนคร ขอนแก่น สุรินทร์ นครราชสีมา ลพบุรี นครปฐม เนื้อที่รวม 100 ไร่ เท่าที่ทราบยังมีนักพัฒนาและคัดพันธุ์สบู่ดำ อาทิ อาจารย์แอนนา สายมณีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น ขำเลิศ นายสุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ และอื่น ๆ ซึ่งแต่ละคนมีพันธุ์ดีอยู่

นอกจากนี้ ธนาคารสมองฯ ยังอนุมัติเงิน 1,337,760 บาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโครงการนำร่องส่งเสริมการใช้น้ำมันสบู่ดำในไร่นา ซึ่งมีส่วนส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (จักรกลการเกษตร) จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอ็ด ชัยนาท เพชรบุรี โดยผู้เขียนทั้งสองเป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินการตามแผนงานที่หน่วยงานดังกล่าววางไว้ได้ดำเนินการรวม 18 จุดในจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยนาท ปราจีนบุรี เพชรบุรี รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำมันสบู่ดำ จุดละประมาณ 30 คน มีแปลงสาธิตปลูกต้นสบู่ดำจุดละ 2 ไร่ ในการอบรมได้ชี้แจงจุดประกายสาธิตการบีบอัดน้ำมันสบู่ดำ แล้วใช้เดินเครื่องยนต์ดีเซลให้เห็นด้วยตาตนเอง กับให้ยืมเครื่องบดแตกเมล็ดสบู่ดำ ตู้อบแสงอาทิตย์ เครื่องบีบอัดน้ำมันสบู่ดำ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผ่นพับ เอกสาร โปสเตอร์ แจกจ่ายกับทำวีซีดีเผยแพร่ ทั้งยังมีการออกรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและช่อง 11 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร ผู้สนใจ นักธุรกิจ เห็นความสำคัญประโยชน์ของน้ำมันสบู่ดำ เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซลและเบนซินในภาวะวิกฤตที่ราคาสูงขึ้น ตลอดมาและอาจจะสูงขึ้นอีก ซึ่งเป็นที่เดือดร้อนกันถ้วนหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในอันที่หันมาปลูกต้นสบู่ดำกันแพร่หลาย เพื่อช่วยลดการนำเข้าน้ำมันส่วนหนึ่งจากต่างประเทศ และช่วยให้ดุลการค้าดีขึ้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ