ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

รากฐานความเชื่อของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

แม้ว่าผู้มีอำนาจสั่งสอนในพระศาสนจักร และพระสันตะปาปาทั้งหลายในศตวรรษที่ 20 ได้บอกสัตบุรุษเสมอมาว่า “ข้อสรุปของทุกศาสนา และแบบแผนในการดำรงชีวิตอย่างครบครันยิ่งขึ้น บรรจุอยู่ในความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์” (ปีโอ ที่ 11, ค.ศ. 1928) “มีความศรัทธารูปแบบใดอีกหรือที่เหนือกว่าความศรัทธาต่อพระหฤทัยที่น่าเคารพยิ่งของพระเยซูเจ้า?” (ปีโอ ที่ 12, ค.ศ. 1956) แต่ชาวคาทอลิก ที่ได้รับการศึกษาสูงกลับแสร้งทำเป็นไม่รู้จักความศรัทธานี้!ความจริงที่ว่า เคยมีผู้ตั้งคำถามเดียวกันนี้บ่อยครั้ง แสดงนัยว่าในโลกปัจจุบันที่เราสามารถหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การเงิน และการค้า เป็นต้น เป็นไปได้ที่เราจะมองข้ามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และความเชื่อ และหลักปฏิบัติทางศาสนา ความจริงข้อนี้เตือนเราว่าเราอาจมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาโดยง่าย

 

เมื่อไม่นานมานี้ นักศึกษาปริญญาโท ซึ่งเป็นครูคำสอนในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งด้วย ถามว่า “นี่มันอะไรกัน เมื่อ 40 ปีก่อน เมื่อผมเรียนในโรงเรียนคอนแวนต์แห่งหนึ่ง พวกภคินีขอให้เราทำกิจศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ แต่เขาไม่เคยบอกเราว่าความศรัทธานี้คืออะไร ทุกวันนี้แม้แต่พระสงฆ์ก็ไม่พูดถึงกิจศรัทธานี้ อย่าว่าแต่จะอธิบายเลยว่าความศรัทธานี้คืออะไร!” บัณฑิตที่ศรัทธาอีกคนหนึ่งที่จบการศึกษาเมื่อ 2-3 ทศวรรษก่อน แสดงความงุนงง หลังจากได้ยินคนเอ่ยคำว่า เยเนซิส (ปฐมกาล) สองครั้งระหว่างการสนทนาครั้งหนึ่ง เขาถามตรง ๆ ว่า “บอกผมได้ไหมว่า เยเนซิสนี้เป็นใครกัน?”

 

ในสาสน์อภิบาลของพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ในหัวข้อ “ขุมทรัพย์อันสุดจะหยั่งถึงได้ของพระคริสตเจ้า” (6 กุมภาพันธ์ 1965) ที่ออกในช่วงเวลาที่เริ่มปรากฏการต่อต้านความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงวิงวอนว่า “เราปรารถนาให้รากฐานอันลึกซึ้ง และแท้จริง ซึ่งเผยให้เห็นขุมทรัพย์อันไร้ขอบเขตแห่งความรักของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ได้รับการอธิบายอย่างเหมาะสม และครบถ้วนแก่สัตบุรุษทั้งมวล”

 

แม้จะสามารถนิยามความหมายของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าโดยทั่วไปได้ แต่จะปลอดภัยกว่าถ้าจะอธิบายโดยใช้คำสั่งสอนของพระศาสนจักร พระสันตะปาปาและพระสังฆราช คือ “ครูแท้จริง”ที่ได้รับการมอบอำนาจจากพระคริสตเจ้าให้เทศน์สอนแก่คนทั่วไปที่พวกท่านได้รับมอบหมายให้ดูแล เกี่ยวกับข้อความเชื่อที่ต้องเชื่อ และนำไปปฏิบัติ” (คำสอน 2034) เนื่องจากสมณสาสน์ของพระสันตะปาปา คือ “อำนาจสั่งสอนโดยปกติ และสากลของพระสันตะปาปา” การศึกษาสมณสาสน์เหล่านี้ (ซึ่งหลายฉบับกล่าวถึงความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์) จึงควรช่วยให้เราทำงานนี้ได้อย่างน่าพอใจ ระหว่างระยะเวลา 100 ปี เริ่มต้นจาก Annum Sacrum ของพระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13 (ปีศักดิ์สิทธิ์ที่ 1899) ผ่าน Miserentissimus Redemptor (พระผู้ไถ่ผู้ทรงเมตตายิ่ง – 8 พฤษภาคม 1928) ของพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11 และ Haurietis Aquas (ท่านจะตักน้ำ – 15 พฤษภาคม 1956) ของพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 และสาสน์อภิบาล Investigabiles Divitias Christi (ขุมทรัพย์อันไม่อาจหยั่งถึงได้ของพระคริสตเจ้า – 6 กุมภาพันธ์ 1965) ของพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 จนถึง Redemptor hominis (พระผู้ไถ่ของมนุษยชาติ – มีนาคม 1979) ของพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาเหล่านี้ได้ทรงชักนำสัตบุรุษให้ศึกษา และปฏิบัติความศรัทธานี้อย่างซื่อสัตย์ ดังนั้นจึงไม่น่าจะยากเกินไปที่จะรวบรวมองค์ประกอบสำคัญต่าง ๆ ของความศรัทธานี้ และนำเสนอในลักษณะที่คนธรรมดาสามัญสามารถเข้าใจ และยอมรับได้

ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในอดีต และปัจจุบัน
รากฐานความเชื่อของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
คำขอร้องของพระสันตะปาปา
ความศรัทธานี้ และความศรัทธาอื่นๆ
พระหฤทัยรักของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบัน
การชดเชยบาปต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
การปลอบโยนพระเยซูเจ้า
คำสัญญา 9 ข้อ ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ความเหมาะสมของความศรัทธาในสหัสวรรษที่ 3
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ และบทเร้าวิงวอนอื่นๆ
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ภาคผนวก
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ