ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า

 

สำหรับความคิดเห็นของคุณพ่อแบงเวล ที่ให้ถือว่าหัวใจเป็นเพียงการอุปมานั้น เป็นการยากที่จะกล่าวว่าผู้เขียนมีเจตนาเช่นนั้นจริงหรือไม่ เราขออ้างคำของท่านว่า“ท้ายที่สุด ในภาษาปัจจุบัน เราจะมองข้ามสิ่งที่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง (the part) และมองเห็นแต่สิ่งที่ครบบริบูรณ์ (the whole) เสมอ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะใช้คำว่าหัวใจเพื่อแทนตัวบุคคลหนึ่ง” (สารานุกรมคาทอลิก เล่มที่ 3 หน้า 163)

 

แต่เราจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงหลุมพราง ราห์เนอร์เขียนถึงเรื่องนี้ว่า “การให้เกียรติบุคคลหนึ่งย่อมแตกต่างอย่างชัดเจนจากการให้เกียรติสิ่งของอย่างหนึ่ง เช่นรูปภาพ หรือพระธาตุ หรืออำนาจอย่างเป็นทางการของบุคคลหนึ่ง และความคิดหนึ่ง (เช่นหลักการ) และจะเป็นการให้เกียรติตามแก่นแท้ของบุคคลหนึ่งโดยทั่วไป และความเป็นปัจเจกชนของบุคคลนั้น สิ่งสำคัญในที่นี้คือความจริงที่ว่า บุคคลหนึ่งไม่ได้มีเพียง ‘คุณลักษณะ’ แต่ยังมีทัศนคติต่อผู้อื่นด้วย … ซึ่งสามารถค้นพบได้จากประวัติศาสตร์ มิใช่โดยการอนุมานทางอภิปรัชญา ทัศนคติเหล่านี้แสดงถึงความหลากหลาย แต่ในความหลากหลายนี้มีเอกภาพซึ่งผสมผสานทัศนคติต่างๆ ของบุคคลหนึ่งเข้าเป็นองค์รวมที่เป็นระบบและมีความหมาย เอกภาพนี้มีความสำคัญเหนือคุณลักษณะที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ บุคคลอื่นย่อมแสดงปฏิกิริยาต่อคุณลักษณะเหล่านี้ เช่นให้เกียรติเพราะคุณลักษณะเหล่านี้ผสมผสานเข้ากับทัศนคติของบุคคลนั้น บุคคลหนึ่งจะมีหัวใจเป็นแกนของตัวตน และมีทัศนคติที่มีไมตรีจิต ซึ่งเกิดจากจุดศูนย์กลางภายในตนเอง ซึ่งรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน และทำให้มีความหมายสูงสุด ดังนั้น การให้เกียรติบุคคลหนึ่งจึงเป็นการยอมรับ การตอบสนองด้วยความรักต่อความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรม กล่าวคือ ต่อทัศนคติของบุคคลนั้นที่ค้นพบได้จากความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ และในชั่วขณะใดที่ไม่อาจคาดเดาได้” ซึ่งนักปรัชญาคงจะอยากเรียกว่าexistentialism.

 

จากการนำหลักเกณฑ์เหล่านี้มาพิจารณาความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ราห์เนอร์ สรุปว่า “ดังนั้น ในความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ พระบุคคลของพระเยซูเจ้าจึงได้รับการถวายพระเกียรติ (cult of Latria) โดยอ้างถึงพระหฤทัยของพระองค์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางภายในที่ลึกที่สุด (ของมนุษย์ และพระเจ้า ที่มีร่างกาย และจิต) ของทัศนคติของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา ซึ่งเรารู้ได้จากประวัติศาสตร์แห่งความรอด แต่สิ่งสูงสุดที่เราค้นพบ คือ จุดศูนย์กลางนี้ (หัวใจ) ถูกกำหนดขึ้นโดยความรักอันอิสระ และไม่อาจหยั่งถึงได้ อันเป็น ‘แก่นแท้’ ภายในที่ลึกที่สุดของพระเจ้า ซึ่งประทานพระหรรษทานแก่เราโดยไม่คิดมูลค่า และรวมไว้ด้วยทัศนคติทั้งหมดของพระเยซูเจ้า” (การสืบสวนทางเทววิทยา, หน้า 336)

ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในอดีต และปัจจุบัน
รากฐานความเชื่อของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
คำขอร้องของพระสันตะปาปา
ความศรัทธานี้ และความศรัทธาอื่นๆ
พระหฤทัยรักของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบัน
การชดเชยบาปต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
การปลอบโยนพระเยซูเจ้า
คำสัญญา 9 ข้อ ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ความเหมาะสมของความศรัทธาในสหัสวรรษที่ 3
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ และบทเร้าวิงวอนอื่นๆ
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ภาคผนวก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย