ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

การปลอบโยนพระเยซูเจ้า

หนังสือภาวนาเมื่อ50 ปี ก่อน มีโปรแกรมสำหรับการทำชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์เพื่อชดเชยบาปในวันศุกร์ต้นเดือน โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 15 นาที และมีบทภาวนาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วง 15 นาที คือแบ่งเป็น การนมัสการ การโมทนาพระคุณ การขอชดเชยบาป และการเสนอวิงวอน บทภาวนาสำหรับช่วงที่สาม คือช่วงชดเชยบาป ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรง ทั้งในการสนับสนุน และต่อต้าน เนื่องจากบทเร้าวิงวอนเพื่อปลอบโยนพระเยซูเจ้า ซึ่งมีบทตอบรับว่า “เราจะปลอบโยนพระองค์ พระเจ้าข้า!” บทนำของช่วงที่สามนี้เรียกร้องให้ผู้ร่วมภาวนาจินตนาการว่าพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตในสวนมะกอก และกำลังสิ้นหวังอย่างรุนแรง เนื่องจากบาปของมนุษยชาติ ผู้มีความรู้ตั้งคำถามว่า “จะมีใครสามารถปลอบโยนพระเยซูเจ้าได้ เมื่อพระองค์ไม่ทรงเจ็บปวดอีกต่อไปแล้ว แต่ทรงครองราชย์อย่างรุ่งเรืองในสวรรค์อยู่ในขณะนี้? เสียงคัดค้านนี้กำจัดความแตกต่างด้านกาลเวลาระหว่างบุคคลที่กำลังภาวนา และพระทรมานของพระคริสตเจ้า!

 

ต่อไปนี้คือคำตอบของราห์เนอร์ ต่อเสียงคัดค้าน :

“เป็นการถูกต้องที่จะพูดว่า (และในที่นี้ เรากำลังพูดถึงทฤษฎีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน และถูกเสนอในสมณสาสน์Miserentissimus Redemptor ของพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11) เนื่องจากพระองค์ทรงมองเห็นพระเจ้าโดยตรง และด้วยความรู้ที่พระองค์ได้รับ พระเยซูเจ้าทรงรับรู้ระหว่างการทนทรมานของพระองค์ถึงการชดเชยบาป และการร่วมรับความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทุกยุคสมัย ซึ่งรวมถึงผู้ที่จะเกิดมาภายหลังพระองค์ และจากความรู้นี้ พระองค์ทรงได้รับการบรรเทาความทุกข์ทรมานของพระองค์ และเป็นการปลอบโยนจิตใจมนุษย์ของพระองค์ ดังนั้น การที่เราร่วมรับความทุกข์พร้อมกับพระองค์ ‘วันนี้’ จึงเป็นการปลอบโยนพระองค์ ‘ในเวลานั้น’ ด้วย”

 

คำตอบนี้มักหมายถึงการปรากฏตัวของทูตสวรรค์ที่พระบิดาทรงส่งลงมา  ซึ่งถ้ามองอย่างผิวเผินก็น่าพอใจ แต่ไม่ใช่คำอธิบายที่พิสูจน์ได้ ยิ่งกว่านั้น ถ้ามีสิ่งใดที่ปลอบโยนพระเยซูเจ้าได้ สิ่งนั้นก็คือกิจการดีของมนุษย์ทุกยุคสมัยในอนาคต ที่กระทำด้วยความเชื่อ และความนบนอบ และมิใช่เพียงคำตอบรับในบทเร้าวิงวอนเพื่อปลอบโยน ประการสุดท้าย ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ที่คริสตชนธรรมดาจะคิดว่าเขากำลังภาวนาต่อพระคริสตเจ้าผู้ประทับอยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์ แต่น่าจะจินตนาการถึงพระคริสตเจ้าระหว่างพระทรมาน และเขากำลังปลอบโยนพระองค์ผู้กำลังทนทรมานอยู่ในขณะนั้นมากกว่า

 

ในทางปฏิบัติ เราอาจทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ได้ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงการชดเชยบาปที่ปาเรย์ แต่ดูเหมือนว่าการปลอบโยนพระองค์จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ของพระองค์ นอกจากนี้ ยังไม่จำเป็นต้องนำมารวมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ หรือเรียกร้องให้ผู้ที่ศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ต้องนำไปปฏิบัติ แม้ว่าอาจมีบางคนที่ถือว่านี่คือองค์ประกอบหนึ่งใน Miserentissimus Redemptor แต่ควรเข้าใจว่าเป็นเพียงคำอธิบายความจริงที่ว่า แท้จริงแล้ว พระคริสตเจ้าทรงได้รับการปลอบโยนจากการร่วมรับความทุกข์ทรมานของพระกายทิพย์ของพระองค์

ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในอดีต และปัจจุบัน
รากฐานความเชื่อของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
คำขอร้องของพระสันตะปาปา
ความศรัทธานี้ และความศรัทธาอื่นๆ
พระหฤทัยรักของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบัน
การชดเชยบาปต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
การปลอบโยนพระเยซูเจ้า
คำสัญญา 9 ข้อ ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ความเหมาะสมของความศรัทธาในสหัสวรรษที่ 3
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ และบทเร้าวิงวอนอื่นๆ
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ภาคผนวก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย