ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

 • พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
 • พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
 • พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
 • พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
 • พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
 • พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
 • พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
 • พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
 • พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
 • พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
 • พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
 • พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
 • พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
 • พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
 • พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
 • พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
 • พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
 • พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
 • พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
 • พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
 • พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
 • พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
 • พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
 • พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
 • พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
 • พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
 • พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
 • พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
 • พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
 • พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
 • พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
 • พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
 • พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

 

พระเยซู พระทัยอ่อนหวาน และสุภาพโปรดให้ใจของเราละม้ายพระหทัยของพระองค์

 

 

เราจงภาวนา: ข้าแต่พระบิดานิรันดร ผู้ทรงสรรพานุภาพ พระองค์ทรงโปรดให้พระหฤทัยแห่งพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ และพระผู้ไถ่ของเรา เปี่ยมไปด้วยความรักร้อนแรงต่อพระองค์ และความร้อนรนกระหายหาความรอดของชาวเรา ด้วยความสุภาพถ่อมตน และความนบนอบ ด้วยความอ่อนโยน และสันติภาพ ด้วยความกรุณาอันไม่อาจหาใดเทียบ และความรักเพื่อการรับใช้ เราขอถวายคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้ในพระหฤทัยแห่งพระบุตรของพระองค์ และขอวิงวอนพระองค์ทรงโปรดจำลองแบบคุณสมบัติเหล่านี้ในดวงใจของเราด้วยเทอญ

ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในอดีต และปัจจุบัน
รากฐานความเชื่อของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
คำขอร้องของพระสันตะปาปา
ความศรัทธานี้ และความศรัทธาอื่นๆ
พระหฤทัยรักของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบัน
การชดเชยบาปต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
การปลอบโยนพระเยซูเจ้า
คำสัญญา 9 ข้อ ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ความเหมาะสมของความศรัทธาในสหัสวรรษที่ 3
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ และบทเร้าวิงวอนอื่นๆ
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ภาคผนวก
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ