ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

          คำว่า abyssos ในภาษากรีกหมายถึงดินแดนคนตาย ในจดหมายถึงชาวโรมัน (10:7) นักบุญเปาโล ตั้งคำถามว่า “ใครจะอัญเชิญพระคริสตเจ้าขึ้นมาจากดินแดนผู้ตาย (abyss)?” ท่านหมายถึงโลกของผู้ตาย ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า Hades ที่ซึ่งผู้ตายกำลังรอคอยการกลับคืนชีพ เรายอมรับความจริงและยืนยันความเชื่อข้อนี้ทุกครั้งที่เราภาวนาว่า “เสด็จลงใต้บาดาล” แต่ภาพที่วาดขึ้นนี้ไม่ช่วยให้เราเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของบทเร้าวิงวอนข้อนี้ อย่างดีที่สุดก็เพียงแต่บอกเราว่าคำว่า ขุม หรือที่ลึกมากนี้ มีนัยสำคัญอย่างไร

 

          ภาษาอังกฤษมักแยกแยะระหว่างความสูงและความลึก ในขณะที่คำในภาษาละติน จะปล่อยให้ผู้อ่านกำหนดความหมายที่เหมาะสมเอง โดยใช้คำว่า altitudo ซึ่งหมายถึงทั้งความสูง และความลึก ดังนั้น คำว่า “ขุม” ซึ่งฟังดูสูงส่ง จึงดูเหมือนจะไม่ใช่คำอันเหมาะสมที่จะบ่งบอกความสูงส่งของความครบครันที่บรรลุถึงได้ด้วยการปฏิบัติฤทธิ์กุศลทางศีลธรรม ควรคิดถึงความบริบูรณ์ฝ่ายจิตของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าจึงจะถูกต้องกว่า ดังนั้น เราจึงควรยอมรับแนวคิดของนักบุญเปาโล ที่ระบุด้วยภาษาอันไพเราะในจดหมายถึงชาวเอเฟซัส ว่า “พระคริสตเจ้าจะได้ทรงพำนักในจิตใจของท่าน อาศัยความเชื่อ เมื่อท่านหยั่งราก และตั้งมั่นอยู่บนความรักแล้ว ท่านและบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้เข้าใจถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก อีกทั้งหยั่งรู้ถึงความรักซึ่งเกินกว่าจะหยั่งรู้ได้ของพระคริสตเจ้า เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ทั้งปวงของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” (3:17-19) ท่านย่อมจะรู้สึกวิงเวียน ถ้าท่านกำลังยืนอยู่บนขอบเหว!

 

          เราเรียกเทววิทยาส่วนที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์กุศลว่าเทววิทยาการบำเพ็ญพรต (ascetical theology) และการปฏิบัติฤทธิ์กุศลทางศีลธรรมก็คือการบำเพ็ญพรต (asceticism) ผู้เสนอให้แต่งตั้งนักบุญ จะต้องพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าผู้ที่เขากำลังเสนอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญ หรือบุญราศี ได้ปฏิบัติฤทธิ์กุศลในขั้นวีรชน ถ้าพระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างสำหรับคริสตชนทุกคน พระองค์ย่อมทรงเป็นแบบอย่างที่ไม่อาจหาใดเทียบสำหรับนักบุญทุกองค์ด้วย ดังนั้น จึงมีเหตุผลให้สรุปได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงมีฤทธิ์กุศลทุกประการในขั้นบริบูรณ์ พระเจ้าทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าไม่ได้รวมไว้ด้วยฤทธิ์กุศล ในขณะที่เราก็ไม่อาจพูดได้ว่ามนุษย์คนใดศักดิ์สิทธิ์ เว้นแต่เขาจะมีฤทธิ์กุศลเสียก่อน

 

          พระเยซูเจ้าทรงเป็นพยานยืนยันฤทธิ์กุศลทั้งปวงนับแต่นาทีแรกที่พระองค์ทรงมีชีวิตบนโลกนี้ ในจดหมายถึงชาวฟิลิปปี นักบุญเปาโลเน้นย้ำแก่เราว่าพระบุตรของพระเจ้าทรงสละตนเองเมื่อทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์“พระองค์ทรงรับสภาพดุจทาส” (2:7) มีความจริงที่ดูเหมือนขัดแย้งกันมากมายที่เกี่ยวข้องกับการบังเกิดของพระคริสตเจ้า ที่เน้นเนื้อเรื่องเดียวกัน กล่าวคือ พระผู้สร้างจักรวาลทรงกลายเป็นมนุษย์คนหนึ่ง พระผู้ทรงพิทักษ์รักษาดอกลิลลี่ในทุ่งกว้าง และนกบนท้องฟ้า ทรงต้องพึ่งน้ำนมมารดา พระผู้สร้างดวงดาว ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ทรงเกิดมาท่ามกลางความมืดยามเที่ยงคืน เป็นต้น การบังเกิดในรางหญ้าของพระองค์แสดงให้เห็นจิตตารมณ์ความนบนอบของพระนางมารีย์ และโยเซฟ ต่อคำบัญชาของจักรพรรดิ์ ความวางใจที่แสดงออกด้วยการหลบหนีไปอียิปต์ เป็นสิ่งที่น่าชมเชยอย่างแท้จริง เมื่อพระองค์กลับมาจากอียิปต์ พระเยซูเจ้า และบิดามารดาของพระองค์ทรงไปอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ในแคว้นกาลิลี ชื่อนาซาแร็ธ และทรงนบนอบต่อสิ่งสร้างของพระองค์ ระบบปกครองของชีวิตครอบครัวพลิกผันระเบียบเหนือธรรมชาติ ชีวิตที่นาซาแร็ธมีแต่งานหนักวันแล้ววันเล่า เพราะความยากจน และวิถีชีวิตของช่างฝีมือธรรมดาในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายในฐานะ “บุตรของช่างไม้คนหนึ่ง” เมื่อพระองค์ทรงยืนต่อแถวกับคนบาปทั้งหลายเพื่อขอรับพิธีล้างแห่งการสำนึกผิด และการใช้โทษบาปจากมือของยอห์น บัปติสต์ พระองค์ทรงปฏิบัติตนเหมือนเป็นคนบาปคนหนึ่งที่จำเป็นต้องสำนึกผิด และใช้โทษบาป!

          เราจะเห็นฤทธิ์กุศลของบุคคลหนึ่งได้จากวิธีการที่เขาปฏิบัติตนในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ผลมะกอกจะให้น้ำมันกลิ่นหอมได้เมื่อมันถูกบีบคั้น และตัวเรือดก็ส่งกลิ่นเหม็นเมื่อถูกบดขยี้เช่นกัน ถ้าบุคคลหนึ่งล้มลงเมื่อถูกกดดัน แสดงว่าฤทธิ์กุศลของเขาเป็นเพียงเปลือกนอก และเขากำลังสวมหน้ากากอยู่เท่านั้น ยังมีตัวอย่างอื่นๆ ที่ดีกว่านี้ พระเยซูเจ้าทรงพิสูจน์ฤทธิ์กุศลอันน่าพิศวงของพระองค์เมื่อทรงถูกทรมาน สิ่งที่ทรงแสดงออก คือความอดทน และจิตตารมณ์แห่งการให้อภัย… โรมาโน การ์ดินี ไม่สามารถสรรหาคำพูดใดที่เหมาะสมมาบรรยายการล้างเท้าอัครสาวกระหว่างอาหารค่ำมื้อสุดท้ายได้ นอกจากว่า “ความรักเท่านั้นที่ทำเช่นนั้นได้!” พระเจ้าเท่านั้นที่จะมีความอดทน ความกล้าหาญ และการให้อภัยศัตรูตลอดพระทรมานเช่นนั้นได้ เมื่อผู้นิยมเหตุผลอย่างวอลแตร์ อ่านคำที่พระเยซูเจ้าตรัสระหว่างที่เพชรฆาตตอกตะปูตรึงพระหัตถ์ และพระบาทกับไม้กางเขนว่า “พระบิดาเจ้า โปรดทรงอภัยโทษเข้าด้วย เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไป” เขาไม่อาจคิดเป็นอื่นได้ นอกจากว่าพระองค์ทรงเป็นยอดมนุษย์ ดังนั้น พระเยซูเจ้า จึงทรงเป็นแบบอย่างสำหรับมรณสักขีด้วยเช่นกัน พระองค์ทรงแสดงความรักจนถึงขีดสุด เมื่อทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อศัตรู มิใช่เพียงเพื่อมิตรสหาย ซึ่งเกินกว่าความหมายของพระวาจาของพระองค์ที่ว่า “มนุษย์จะมีความรักใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ เมื่อเขาสละชีวิตให้มิตรสหายของเขาได้”

 

          พระองค์ทรงท้าทายฟาริสี เหลี่ยมจัดว่า “ใครสามารถตัดสินได้ว่าเราทำบาป” ซึ่งเป็นคำท้าทายที่ชาวฟาริสี ยอมรับไม่ได้ จิตสำนึกอันเที่ยงธรรมของพระองค์สนับสนุนพระวาจาของพระองค์ พระองค์ทรงใช้คำประณามอันรุนแรงเช่น “คนหน้าซื่อใจคด” และ “ชาติอสรพิษ” กับชาวฟาริสีที่จองหอง แต่พระองค์ทรงแสดงความอ่อนโยนเมื่อทรงเรียกร้องคนที่ซื่อและอ่อนโยนให้พยายามเลียนแบบพระองค์ว่า “จงเรียนรู้จากเรา เพราะเราอ่อนโยน และมีใจสุภาพ” วรรณกรรมต่าง ๆ นำเสนอตัวอย่างของการตีสองหน้า และการเสแสร้างที่ซ่อนอยู่ภายใต้ “ท่าทีที่นอบน้อม”เพื่อปกปิดความทะเยอทะยาน เราหัวเราะกับความเจ้าเล่ห์ของ ยูรายห์ ฮีป แต่เราไม่ควรประหลาดใจ ถ้าเราพบกับคนประเภทนี้ในชีวิตจริง เราจึงควรภาวนาให้เรารอดพ้นจากหลุมพรางทำนองเดียวกันนี้

 

          เมื่อเราบอกว่าพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง เราหมายความว่าพระหฤทัยของพระผู้ไถ่ของเราบรรจุไว้ด้วยฤทธิ์กุศลทุกประการในระดับสูงสุดเท่าที่จะบรรจุได้ มีเหตุผลสองประการสนับสนุนว่าเหตุใดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าจึงอุดมไปด้วยฤทธิ์กุศลเช่นนี้ ประการที่หนึ่ง คือ ฤทธิ์กุศลเหล่านี้มีความอุดมตามระดับความใกล้ชิดของความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพระเจ้า และมนุษย์ พระเยซูเจ้าทรงใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ดังที่เราอธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็น “การร่วมสภาวะเดียวกัน” นักบุญโธมัส อากวีนัส เป็นผู้เสนอเหตุผลประการที่สอง คือ “ความเป็นมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า ถูกกำหนดให้เป็นสาเหตุ และต้นธารของพระหรรษทานสำหรับมวลมนุษย์มาตั้งแต่นาทีที่พระองค์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์แล้ว” อัครเทวดากาเบรียล ทักทายพระนางพรหมจารีมารีย์ ว่า พระนาง “เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน” แต่เป็นความเต็มเปี่ยมที่ไม่อาจเปรียบเทียบกันได้ “ในพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์กุศลทุกประการอย่างสมบูรณ์สูงสุดทั้งในแง่ของประเภท และระดับ” (Joseph McDonnel, S.J.) ผู้นิพนธ์พระวรสาร ผู้บินสูงราวกับนกอินทรี สามารถเข้าใจความจริงข้อนี้ได้ดี ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการดลใจให้เขียนเกี่ยวกับพระวจนาตถ์ผู้เสด็จมารับธรรมชาติมนุษย์ว่า พระองค์ทรง “เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน และความจริง” การใช้คำว่า “ขุม” ซึ่งแม้จะเป็นคำอุปมา แต่แสดงให้เห็นว่าความครบบริบูรณ์ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์นั้นเหนือกว่า ไม่เพียงความเข้าใจของมนุษย์ แต่ของนักบุญ และทูตสวรรค์ด้วย นอกจากนี้ แม้ว่าความครบบริบูรณ์เหล่านี้ในธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นของพระเยซูเจ้า (created nature) จะมีขอบเขต แต่ในอีกความหมายหนึ่งก็อาจกล่าวได้ว่าปราศจากขอบเขต นักบุญโทมัส อากวีนัส เป็นผู้ประกาศว่าพระเจ้าได้ประทานพระพรเหนือธรรมชาติให้แก่ความเป็นมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า รวมทั้งพระหรรษทานต่างๆ อย่างปราศจากขีดจำกัดทั้งปวง!

 

          ศิษย์คือบุคคลที่ดำรงชีวิตร่วมกับพระอาจารย์ เรียนรู้จากพระองค์ และเลียนแบบพระองค์ให้มากยิ่งขึ้น ขอให้ชีวิตแห่งความศักดิ์สิทธิ์ การปล่อยวาง ความอ่อนโยน ความสุภาพถ่อมตน และการเสียสละตนเองของเรา ทำให้เราสามารถแสดงแบบอย่างของพระเยซูเจ้าเถิด

            พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

            โปรดทรงปลูกฝังฤทธิ์กุศลทุกประการในดวงใจของเรา

            เพื่อให้เรากลายเป็นศิษย์แท้ของพระองค์เทอญ

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ