ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

          คริสตชนทุกคนเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กว่า มนุษย์มีหน้าที่สรรเสริญ เคารพ รัก และรับใช้พระเจ้า นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ก่อนจะรับศีลมหาสนิทครั้งแรก เมื่อเราเติบโตขึ้น เราได้รับการสั่งสอนว่า การสรรเสริญคือรูปแบบหนึ่งของการภาวนา และแท้จริงแล้วเป็นการภาวนาที่ดีเลิศที่สุด อันที่จริง การสรรเสริญเทียบเท่ากับการนมัสการ เป็นแก่นแท้ของการนมัสการพระเจ้า ซึ่งเรียกกันว่า LATRIA พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าควรค่าแก่คำสรรเสริญทุกประการเพราะนั่นคือพระหฤทัยของพระเจ้า

 

          ไม่มีใครพอใจแต่เพียงสิ่งที่ตนเรียนรู้ในวัยเด็กเกี่ยวกับการภาวนา หรือการสรรเสริญ ขณะที่เราเจริญเติบโต เราต้องหาความรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการภาวนา และเราต้องสรรเสริญพระเจ้าตามที่กำหนดไว้ในพระคัมภีร์ ดังนั้น เราจึงควรหาความรู้ว่าพระคัมภีร์กล่าวถึงรูปแบบสูงสุดของการภาวนานี้อย่างไร

 

          “ตามพระคัมภีร์ บ่อยครั้งที่การสรรเสริญ และการโมทนาพระคุณจะรวมเป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งเดียวของวิญญาณ และมีสาระหนึ่งเดียวกัน อันที่จริง เราได้รับการเผยแสดงว่าพระเจ้าทรงคู่ควรแก่คำสรรเสริญทุกประการสำหรับสิ่งดีงามทั้งปวงที่พระองค์ประทานแก่มนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นธรรมดาที่การสรรเสริญจะกลายเป็นการโมทนาพระคุณ และการถวายพระพร” (พจนานุกรมเทววิทยาพระคัมภีร์ หน้า 442) เนื่องจากบทภาวนาของอิสราเอล ประกอบด้วยบทสดุดีต่าง ๆ (และหกสิบบทเป็นบทสรรเสริญ)การภาวนานี้จึงกลายเป็นการภาวนาเพื่อสรรเสริญเช่นเดียวกับการขับร้องบทเพลงสรรเสริญ และโมทนาพระคุณพระเจ้า เมื่อเราตระหนักในความเมตตากรุณาของพระเจ้าต่อมนุษย์ อันจะเห็นได้จากบทเพลงของนางมีเรียม ซึ่งเป็นบทสร้อยของเพลงที่โมเสส และชนชาติอิสราเอล ขับร้องด้วยความยินดีหลังจากที่พระเจ้าทรงนำพวกเขาผ่านทะเลแดง ว่า “จงขับร้องถวายพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างรุ่งเรือง”

 

          บทเพลงของเด็กชายทั้งสามในเตาไฟ ก็เป็นบทเพลงขนาดยาวสรรเสริญพระเจ้า เช่นเดียวกับบทเพลงโมทนาพระคุณของจูดิธ หลังจากที่เธอได้กระทำการอย่างกล้าหาญ ซึ่งนำชัยชนะมาสู่เธอ และชนชาติของเธอ ความกตัญญูรู้คุณต่อพระเจ้าเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับการสรรเสริญ การภาวนาทั้งสองรูปแบบนี้จึงเป็นการถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าเหมือนกัน ถ้าจะแยกความแตกต่างระหว่างเป้าหมายของความรู้สึกทั้งสองนี้ “การสรรเสริญมุ่งไปที่องค์พระเจ้ามากกว่าพระพรที่ได้รับจากพระองค์ การสรรเสริญมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง เพราะเราลืมตัวจมลึกอยู่ในพระเจ้ามากกว่า ใกล้เคียงกับการนมัสการมากกว่า และนำไปสู่ภวังค์ บทเพลงสรรเสริญมักไม่มีบริบทพิเศษ แต่เป็นการขับร้องถวายพระเจ้าเพียงเพราะว่าพระองค์คือพระเจ้า” (เอกสารเดียวกัน)

 

          แม้ว่าพระเจ้าจะเป็นเป้าหมายของการสรรเสริญเสมอไป แต่บ่อยครั้งที่การภาวนาในรูปแบบนี้จะเน้นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของพระองค์โดยเฉพาะ ดังนั้น ถ้าเราศึกษาบทสดุดี ซึ่งเป็นบทสรรเสริญ เราจะพบว่าบางตอนสรรเสริญความดีของพระองค์ บางตอนสรรเสริญความยุติธรรมของพระองค์ บางครั้งก็สรรเสริญความรักและความซื่อสัตย์ของพระองค์ บางครั้งก็สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ และพระสรรพานุภาพของพระองค์ และบ่อยครั้งทีเดียวที่เป็นการสรรเสริญพระเมตตา และความมีพระทัยดีต่อคนบาป แต่ท้ายที่สุดแล้ว คำสรรเสริญคือสิ่งที่พระเจ้าสมควรได้รับ ทั้งนี้เพราะความสูงส่ง และความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ หรืออาจกล่าวได้ว่า เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า– คือพระยาเวห์ ตลอดกาล

 

          การสรรเสริญแสดงออกได้หลายวิธี เช่นด้วยคำอุทาน การปรบมือด้วยความปิติยินดี การท่องบทสวด หรือบทเพลงประกอบดนตรี และการเต้นรำ ดาวิดแสดงการสรรเสริญเมื่อหีบบรรจุพระบัญญัติถูกนำมายังสถานที่พำนักของพระองค์ ด้วยการเต้นรำเบื้องหน้าหีบพระบัญญัตินั้น บางทีอาจไม่มีคำใดในภาษาฮีบรู ที่มีความหมายเท่ากับ Hillel ซึ่งแปลเป็นภาษาละตินในบทสดุดีโดยใช้คำว่า laudate บทสดุดีท่อนนี้บอกเหตุผลของการสรรเสริญ แต่เมื่อใดที่ไม่มีการบอกเหตุผล การสรรเสริญนั้นก็มีจุดประสงค์เพื่อการสรรเสริญ คืออัลเลลูยา ขอสรรเสริญพระยาเวห์

 

          คำว่า อัลเลลูยา เข้ามาอยู่ในพิธีกรรม และการนมัสการของคริสตชนตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ดังนั้น ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสรรเสริญแบบคริสตชน แม้ว่าโดยเนื้อแท้แล้วจะไม่แตกต่างจากการสรรเสริญในพันธสัญญาเดิม แต่ก็มีกลิ่นอายของคริสตศาสนา ซึ่งไม่มีคำอธิบายที่ดีไปกว่าประโยคอมตะของนักบุญออกัสติน ว่า “เราคือประชากรปัสกา (Easter people) อัลเลลูยาคือบทเพลงของเรา” ความยินดีแห่งปัสกา คือพระพรของพระผู้ทรงฟื้นคืนชีพ ผู้ประทานพระหรรษทานแห่งการไถ่กู้ ซึ่งทำลายบาป และชนะความตาย และประกอบกันเป็นบทเพลงของทูตสวรรค์ในเวลาที่พระผู้ไถ่ทรงบังเกิด คือบท กลอรีอา (GLORIA) ซึ่งสร้างความชื่นชมยินดีในหัวใจของคนเลี้ยงแกะที่ “กลับไปโดยถวายพระพร และสรรเสริญพระเจ้า” หลังจากได้พบพระกุมารแล้ว ถ้าจะอธิบายให้ชัดเจน ก็หมายถึงการประทานพระคริสตเจ้าให้แก่มนุษยชาติ ถ้ามองในแง่นี้ คำว่า โฮซานนา ของฝูงชนในวันอาทิตย์ใบลานก็คือการสรรเสริญพระคริสตเจ้าว่า “พระคริสตเจ้า โปรดทรงช่วยเราให้รอดเทอญ”

 

          นักบุญเปาโลเต็มเปี่ยมไปด้วยสำนึกในการสรรเสริญนี้ เมื่อท่านใช้ภาษาราวกับบทกวีอธิบายธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า และความรอดที่พระองค์ทรงนำมาสู่เรา เช่นในจดหมายถึงชาวฟิลิปปี (2:10-11) ถึงชาวโคโลสี (1:15) หรือถึงชาวเอเฟซัส (5:14)ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ อัลเลลูยา ของเทศกาลปัสกาในยุคกลางเน้น และให้ความสำคัญกับการนมัสการศีลมหาสนิทระหว่างสัปดาห์ฉลองพระคริสตกายา ศีลมหาสนิทคือธรรมล้ำลึกปัสกา ธรรมล้ำลึกแห่งพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พระองค์ทรงใช้ไถ่บาปของเรา เราจะค้นพบพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ได้ในที่ใด ถ้าไม่ใช่ในศีลมหาสนิทที่สมควรได้รับการสรรเสริญ และน่าบูชาที่สุด ในศีลมหาสนิท และในพิธีกรรมแห่งศีลมหาสนิทนี้เอง ซึ่งเป็นทั้งยัญบูชา และศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่คำสรรเสริญ และการนมัสการของเราลอยขึ้นไปหาพระบิดา

 

          คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก สรุปคำอธิบายข้างต้นนี้ว่า “การสรรเสริญคือรูปแบบของการภาวนาที่ยอมรับโดยทันทีว่าพระเจ้าคือพระเจ้า เป็นการยกย่องพระเจ้า และถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ไม่ใช่เพียงเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ แต่เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นการร่วมแบ่งปันในความสุขของผู้มีใจบริสุทธิ์ ผู้ที่รักพระเจ้าด้วยความเชื่อก่อนที่จะได้เห็นพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์ โดยอาศัยการสรรเสริญ พระจิตทรงรวมตัวกับจิตของเราเพื่อเป็นพยานว่าเราคือบุตรของพระเจ้า และยืนยันต่อพระบุตรแต่องค์เดียวผู้ที่ทำให้เราเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าในพระองค์ และเราถวายสิริรุ่งโรจน์แด่พระเป็นเจ้าโดยอาศัยพระองค์” (ข้อ 2639)

 

          บทเร้าวิงวอนข้อนี้นำเราเข้าสู่กิจการที่ประกอบขึ้นเป็นความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นผลที่จำต้องเกิดขึ้นจากคุณลักษณะที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ กล่าวคือ พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าสมควรแก่การสรรเสริญ การสรรเสริญนี้ต้องถวายผ่านการถวายเกียรติ และความเคารพ และแสดงนัยถึงการนบนอบต่อพระบัญญัติ อันเป็นบททดสอบ และการพิสูจน์ความรัก เราสามารถแสดงความเคารพได้ในระดับที่สูงกว่านี้ คือด้วยการเลียนแบบพระองค์ การภาวนา และการปฏิบัติกิจศรัทธา นักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา สอนเราในหนังสือ Spiritual Exercises ให้เราภาวนาเพื่อให้เรารู้จักพระเจ้า และเมื่อเรารู้จักพระองค์แล้ว เราจะรักพระองค์ และเมื่อเรารักพระองค์ เราจะเลียนแบบพระองค์ ดังนั้น ความศรัทธาของเราจึงต้องมีรากฐานอยู่ที่สติปัญญา เมื่อสติปัญญารู้แจ้งอย่างเหมาะสม การแสดงความเคารพ และความศรัทธาของน้ำใจ และความรักย่อมจะตามมา

 

            พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

            โปรดให้เราถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์เสมอด้วยการเจริญชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

» พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต

» พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด

» พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

» พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์

» พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

» พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

» พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

» พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก

» พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

» พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

» พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย