ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

         เมื่อเราอ่านพระวรสารบทแรกๆ เราจะพบข้อความ “นี่คือบุตรสุดที่รักของเรา ผู้ที่เราพอใจ” และคำประกาศทำนองเดียวกันจากสวรรค์ (โดยมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ในการบอกเล่าถึงการรับศีลล้าง และการสำแดงพระองค์ของพระเจ้าตามที่บันทึกไว้ในพระวรสารสหทรรศน์) เมื่อเราอ่านข้อความนี้บ่อย ๆ เราจะอ่านอย่างผิวเผิน และผ่านเลยไปยังข้อความอื่น โดยไม่ได้สนใจกับเชิงอรรถของพระวรสารของนักบุญมาระโก บทที่ 1 ข้อ 11 และข้อความคล้ายกันที่เขียนโดยผู้นิพนธ์พระวรสารรายอื่น ๆ เชิงอรรถนี้อ้างถึงอิสยาห์ 42,1 และบทสดุดี 2, 7ซึ่งบรรดาพระรับไบเชื่อกันมาช้านานว่าเป็นข้อความที่พูดถึงพระเมสสิยาห์ ข้อความเหล่านี้มีความสำคัญมากขึ้นเมื่อเราเริ่มพิจารณาบทเร้าวิงวอนข้อที่ 16 นี้

 

          พระคัมภีร์ฉบับ American Confraternity มีหมายเหตุว่า “พระวรสารสหทรรศ์ ถือว่าพระบิดาทรงระบุโดยตรงว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นข้ารับใช้ของพระยาเวห์…การแต่งตั้งให้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าสะท้อนภาพของการใช้บทสดุดี 2:7 ของคริสตชนยุคแรก ซึ่งถือว่าความเป็นบุตรที่เคยถูกพยากรณ์ไว้ได้กลายเป็นจริงในการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า” (ซึ่งเราอาจเพิ่มเติมว่า “และพระทรมานของพระองค์ก่อนหน้านั้น”)

 

          แม้ว่าคำอธิบายโดยสังเขปนี้อาจครอบคลุมหมายเหตุนี้ แต่ธรรมล้ำลึกของข้ารับใช้ของพระยาเวห์ จะยังคลุมเครือต่อไป เว้นแต่เราจะศึกษาให้ลึกมากขึ้น

 

          ส่วนที่สองของหนังสืออิสยาห์ เริ่มต้นจากบทที่ 40 และโดยเฉพาะบทที่ 49-66 (ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหนังสือแห่งความบรรเทา) เต็มไปด้วยคำพยากรณ์ที่แสดงความเวทนาสงสาร และธรรมประเพณีถือว่าเป็นคำบรรยายภาพนิมิตของอิสยาห์ ก่อนที่พระทรมานของพระเยซูเจ้าจะเกิดขึ้นถึง 6 ศตวรรษ บทเพลง 4 บท ที่สมควรอ่านในเวลานี้คือ อสย 42:1-4; 49:1-7, 50:4-11; 52:15-53:1 ต่อไปนี้คือบทเพลงที่สั้นที่สุด

1.    นี่คือผู้รับใช้ของเรา ผู้ที่เราเชิดชู ผู้เลือกสรรของเราผู้ที่เราพอใจ เราได้เอาวิญญาณของเราสวมใส่ในตัวท่านแล้ว ท่านจะนำความยุติธรรมไปสู่นานาชาติ

2.    ท่านจะไม่ร้อง หรือเปล่งเสียงดัง หรือทำให้ได้ยินเสียงของท่านบนถนน

3.   ไม้อ้อที่ช้ำแล้ว ท่านจะไม่หักทิ้ง และไส้ตะเกียงที่ริบหรี่ ท่านจะไม่ดับ

4.    จนกว่าท่านจะสถาปนาความยุติธรรมขึ้นในโลก แผ่นดินชายฝั่งทะเลจะรอคอยพระธรรมของท่าน

 

          ข้ออ้างอิงทั้ง 4 ข้อนี้ แต่ละข้อสื่อสารอย่างหนึ่ง แต่ข้อสุดท้ายที่แสดงถึงความโศกเศร้า และดูเหมือนจะอ้างถึงจุดเด่นของพระทรมาน จนถึงกับว่า แม้จะไม่มีการชี้นำ ผู้อ่านก็จะบอกตนเองว่า ใช่แล้ว นี่ต้องหมายถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของเราเป็นแน่! แต่ผู้ศึกษาพระคัมภีร์ระมัดระวังมากกว่า และได้พยายามหาคำอธิบายอื่น ๆ ด้วยเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่ามีใจลำเอียง พวกเขาได้คาดเดาต่าง ๆ นา ๆ เพียงเพื่อจะระบุตัว “ผู้รับใช้”บางคนบอกว่าเขามีลักษณะของประกาศกเยเรมีย์ บางคนบอกว่าชะตากรรมของเขาเหมือนกับอิสราเอล แต่มีคนอื่น ๆ ที่กล่าวว่าเขาแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากอิสราเอล จุดแตกต่างที่สำคัญคือความอดทน และความสุภาพถ่อมตนที่ทำให้เขาสามารถสละชีวิตของตน และด้วยความเจ็บปวดทรมานของเขา แผนการแห่งความรอดของพระยาเวห์ จึงสำเร็จลุล่วง ดังนั้น จึงสร้างความชอบธรรมให้แก่คนบาปของชาติต่าง ๆ เป็นต้น แต่นักวิชาการส่วนใหญ่ระบุว่าเขาคือพระเยซูเจ้า ผู้ทรงทำให้พันธกิจของผู้รับใช้เป็นพันธกิจของพระองค์เอง

          พระเยซูเจ้าทรงทราบ ขณะที่พระองค์ทรงรับพิธีล้างจากยอห์น ว่าพระบิดาทรงกำลังเลือกพระองค์ และมอบหมายพันธกิจของพระเมสสิยาห์ ให้แก่พระองค์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์ทรงเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะเป็นพระผู้ไถ่ บัดนี้ พระบิดาทรงกำลังบอกแผนการแห่งความรอดของพระองค์ต่อพระเยซูเจ้าในฐานะมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ เมื่อทรงได้รับแรงบันดาลใจจากพระจิตเจ้า พระเยซูจึงทรงเข้าไปอยู่ในที่เปลี่ยว เพื่อพิเคราะห์แยกแยะน้ำพระทัยของพระบิดา พระองค์ทรงรู้จักพันธสัญญาเดิมดีพอที่จะพิเคราะห์ได้ พระองค์ทรงทราบน้ำพระทัยของพระบิดาจากคำประกาศจากสวรรค์ ว่าพระองค์ควรทำให้คำพยากรณ์ของอิสยาห์ เป็นความจริงเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของ“ผู้รับใช้” จดหมายถึงชาวฮีบรู ช่วยเราได้ และยืนยันสิ่งที่เราสรุปได้ “จงเพ่งมองไปยังพระเยซูเจ้าผู้ทรงบุกเบิกความเชื่อ และทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ไม่ทรงถือว่าเป็นความตายที่น่าอับอาย เพราะทรงคำนึงถึงความยินดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ บัดนี้ พระองค์ประทับ ณ เบื้องขวาแห่งพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว” แต่มีหลักฐานอีกอย่างหนึ่งสนับสนุนความคิดของเรา คือถ้อยคำของพระเยซู ผู้ทรงเปิดจิตใจของศิษย์ทั้งสองที่กำลังเดินทางไปเอมมาอุส โดยแปลความหมายพระคัมภีร์ว่า “จำเป็นมิใช่หรือที่พระคริสตเจ้าควรทนทุกข์ทรมานเหล่านี้ และเข้าสู่พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์?”

 

          หลักฐานหนักแน่นที่สุดคือเหตุการณ์หลังจากกระบวนการอันยาวนานของการพิเคราะห์แยกแยะในที่เปลี่ยวด้วยการภาวนา และอดอาหาร นั่นคือปีศาจมาประจญพระเยซูเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงเปลี่ยนพระทัย ปิตาจารย์แห่งพระศาสนจักรคิดเสมอมาว่าการรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน และการประจญที่ตามมาเป็นธรรมล้ำลึกเดียวกัน และการประจญเหล่านี้ต่างจากการประจญของมนุษย์อื่น ๆ ซึ่งเป็นการเชิญชวนให้ทำบาป(นั่นคือคำนิยามโดยทั่วไปของการประจญ) หากแต่เป็นเครื่องมือที่ปีศาจใช้เพื่อทดสอบการเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซูเจ้า นี่คือเหตุผลที่เราเรียกการประจญเหล่านี้ว่าการประจญของพระเมสสิยาห์ ในเบื้องต้น ปีศาจต้องการพิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยาห์จริงหรือไม่ ประการที่สอง ปีศาจต้องการรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะใช้ในงานไถ่กู้แล้วหรือยัง ประการที่สาม ปีศาจต้องการแสดงให้พระเยซูเจ้าทรงเห็นวิธีการที่ง่าย และไม่เจ็บปวดที่จะเป็นพระเมสสิยาห์ ประเภทที่ประชากรคาดหวัง คือผู้ปลดปล่อยทางการเมือง ซึ่งจะรวบรวมกองทัพโดยแจกจ่ายอาหารอย่างสมบูรณ์แก่คนทั่วไป ทำให้คนเหล่านี้กระตือรือร้นเกี่ยวกับอาณาจักร และท้ายที่สุด ก็นำพวกเขาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่โรมัน และสร้างอาณาจักรขึ้นใหม่เหมือนในสมัยของกษัตริย์ดาวิด

 

คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก อธิบายความเชื่อทั้งหมดไว้ดังนี้ :

 

          “พระเยซูเจ้าทรงปฏิเสธการโจมตีเหล่านี้ ซึ่งสรุปการประจญของอาดัมในสวนสวรรค์ และชาวอิสราเอล ในทะเลทราย และปีศาจปล่อยพระองค์ไว้ ‘จนถึงเวลาอันเหมาะสม’ผู้นิพนธ์พระวรสารบอกว่าเหตุการณ์อันเป็นธรรมล้ำลึกนี้มีความหมายของการช่วยให้รอด คือพระเยซูเจ้าทรงเป็นอาดัมคนใหม่ผู้ยังรักษาความซื่อสัตย์ไว้ได้ ในขณะที่อาดัมคนแรกพ่ายแพ้ต่อการประจญ พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติตามกระแสเรียกของอิสราเอลอย่างซื่อสัตย์ ตรงกันข้ามกับคนที่ยั่วโทสะพระเจ้าระหว่างเวลา 40 ปี ในทะเลทราย พระคริสตเจ้าทรงแสดงพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ทรงนบนอบโดยสิ้นเชิงต่อน้ำพระทัยพระเจ้า ในการประจญนี้ พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ชนะ พระองค์ทรง ‘มัดคนแข็งแรง’ เพื่อนำสมบัติที่ปล้นสะดมได้กลับไป ชัยชนะของพระเยซูเจ้าเหนือผู้ประจญในทะเลทรายบ่งบอกว่าพระองค์จะทรงได้รับชัยชนะระหว่างพระทรมาน ซึ่งเป็นการแสดงความนบนอบสูงสุดของความรักฉันบุตรของพระองค์ที่ทรงมีต่อพระบิดา การประจญพระเยซูเจ้าเผยให้เห็นวิถีทางที่พระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยาห์ ซึ่งตรงกันข้ามกับวิถีทางที่ซาตานเสนอ และวิถีทางที่มนุษย์ปรารถนาจะให้พระองค์ทรงกระทำ” (ข้อ 538-540)

 

          หลักฐานทั้งหมดนี้ชี้ไปที่บุคคลเดียว ผู้พยายามปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยการยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน และบุคคลนั้นคือพระเยซูเจ้า ผู้ทรงย้ำหลายครั้งว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดา ทั้งหมดนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าเหตุใดพระบิดาจึงทรงพอพระทัยพระบุตร เพราะในฐานะพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์ของธรรมชาติพระเจ้าของพระบิดา ในฐานะมนุษย์ พระองค์ทรงมองเห็นความสมบูรณ์พร้อมของธรรมชาติมนุษย์ในองค์พระเยซูเจ้า และท้ายที่สุด เพราะพระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติคุณธรรมความสุภาพถ่อมตน ความนบนอบ ความรัก และความกระตือรือร้นที่จะถวายพระสิริรุ่งโรจน์แก่พระบิดาของพระองค์ในขั้นวีรชน ความสมบูรณ์พร้อมทั้งหมดนี้รวมอยู่ในพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า และทำให้พระองค์ทรงเป็นที่สบพระทัยของพระบิดาในสวรรค์

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ