ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

         เมื่อเราอ่านพระวรสารบทแรกๆ เราจะพบข้อความ “นี่คือบุตรสุดที่รักของเรา ผู้ที่เราพอใจ” และคำประกาศทำนองเดียวกันจากสวรรค์ (โดยมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ในการบอกเล่าถึงการรับศีลล้าง และการสำแดงพระองค์ของพระเจ้าตามที่บันทึกไว้ในพระวรสารสหทรรศน์) เมื่อเราอ่านข้อความนี้บ่อย ๆ เราจะอ่านอย่างผิวเผิน และผ่านเลยไปยังข้อความอื่น โดยไม่ได้สนใจกับเชิงอรรถของพระวรสารของนักบุญมาระโก บทที่ 1 ข้อ 11 และข้อความคล้ายกันที่เขียนโดยผู้นิพนธ์พระวรสารรายอื่น ๆ เชิงอรรถนี้อ้างถึงอิสยาห์ 42,1 และบทสดุดี 2, 7ซึ่งบรรดาพระรับไบเชื่อกันมาช้านานว่าเป็นข้อความที่พูดถึงพระเมสสิยาห์ ข้อความเหล่านี้มีความสำคัญมากขึ้นเมื่อเราเริ่มพิจารณาบทเร้าวิงวอนข้อที่ 16 นี้

          พระคัมภีร์ฉบับ American Confraternity มีหมายเหตุว่า “พระวรสารสหทรรศ์ ถือว่าพระบิดาทรงระบุโดยตรงว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นข้ารับใช้ของพระยาเวห์…การแต่งตั้งให้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าสะท้อนภาพของการใช้บทสดุดี 2:7 ของคริสตชนยุคแรก ซึ่งถือว่าความเป็นบุตรที่เคยถูกพยากรณ์ไว้ได้กลายเป็นจริงในการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า” (ซึ่งเราอาจเพิ่มเติมว่า “และพระทรมานของพระองค์ก่อนหน้านั้น”)

 

          แม้ว่าคำอธิบายโดยสังเขปนี้อาจครอบคลุมหมายเหตุนี้ แต่ธรรมล้ำลึกของข้ารับใช้ของพระยาเวห์ จะยังคลุมเครือต่อไป เว้นแต่เราจะศึกษาให้ลึกมากขึ้น

 

          ส่วนที่สองของหนังสืออิสยาห์ เริ่มต้นจากบทที่ 40 และโดยเฉพาะบทที่ 49-66 (ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหนังสือแห่งความบรรเทา) เต็มไปด้วยคำพยากรณ์ที่แสดงความเวทนาสงสาร และธรรมประเพณีถือว่าเป็นคำบรรยายภาพนิมิตของอิสยาห์ ก่อนที่พระทรมานของพระเยซูเจ้าจะเกิดขึ้นถึง 6 ศตวรรษ บทเพลง 4 บท ที่สมควรอ่านในเวลานี้คือ อสย 42:1-4; 49:1-7, 50:4-11; 52:15-53:1 ต่อไปนี้คือบทเพลงที่สั้นที่สุด

1.    นี่คือผู้รับใช้ของเรา ผู้ที่เราเชิดชู ผู้เลือกสรรของเราผู้ที่เราพอใจ เราได้เอาวิญญาณของเราสวมใส่ในตัวท่านแล้ว ท่านจะนำความยุติธรรมไปสู่นานาชาติ

2.    ท่านจะไม่ร้อง หรือเปล่งเสียงดัง หรือทำให้ได้ยินเสียงของท่านบนถนน

3.   ไม้อ้อที่ช้ำแล้ว ท่านจะไม่หักทิ้ง และไส้ตะเกียงที่ริบหรี่ ท่านจะไม่ดับ

4.    จนกว่าท่านจะสถาปนาความยุติธรรมขึ้นในโลก แผ่นดินชายฝั่งทะเลจะรอคอยพระธรรมของท่าน

 

          ข้ออ้างอิงทั้ง 4 ข้อนี้ แต่ละข้อสื่อสารอย่างหนึ่ง แต่ข้อสุดท้ายที่แสดงถึงความโศกเศร้า และดูเหมือนจะอ้างถึงจุดเด่นของพระทรมาน จนถึงกับว่า แม้จะไม่มีการชี้นำ ผู้อ่านก็จะบอกตนเองว่า ใช่แล้ว นี่ต้องหมายถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของเราเป็นแน่! แต่ผู้ศึกษาพระคัมภีร์ระมัดระวังมากกว่า และได้พยายามหาคำอธิบายอื่น ๆ ด้วยเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่ามีใจลำเอียง พวกเขาได้คาดเดาต่าง ๆ นา ๆ เพียงเพื่อจะระบุตัว “ผู้รับใช้”บางคนบอกว่าเขามีลักษณะของประกาศกเยเรมีย์ บางคนบอกว่าชะตากรรมของเขาเหมือนกับอิสราเอล แต่มีคนอื่น ๆ ที่กล่าวว่าเขาแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากอิสราเอล จุดแตกต่างที่สำคัญคือความอดทน และความสุภาพถ่อมตนที่ทำให้เขาสามารถสละชีวิตของตน และด้วยความเจ็บปวดทรมานของเขา แผนการแห่งความรอดของพระยาเวห์ จึงสำเร็จลุล่วง ดังนั้น จึงสร้างความชอบธรรมให้แก่คนบาปของชาติต่าง ๆ เป็นต้น แต่นักวิชาการส่วนใหญ่ระบุว่าเขาคือพระเยซูเจ้า ผู้ทรงทำให้พันธกิจของผู้รับใช้เป็นพันธกิจของพระองค์เอง

          พระเยซูเจ้าทรงทราบ ขณะที่พระองค์ทรงรับพิธีล้างจากยอห์น ว่าพระบิดาทรงกำลังเลือกพระองค์ และมอบหมายพันธกิจของพระเมสสิยาห์ ให้แก่พระองค์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์ทรงเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะเป็นพระผู้ไถ่ บัดนี้ พระบิดาทรงกำลังบอกแผนการแห่งความรอดของพระองค์ต่อพระเยซูเจ้าในฐานะมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ เมื่อทรงได้รับแรงบันดาลใจจากพระจิตเจ้า พระเยซูจึงทรงเข้าไปอยู่ในที่เปลี่ยว เพื่อพิเคราะห์แยกแยะน้ำพระทัยของพระบิดา พระองค์ทรงรู้จักพันธสัญญาเดิมดีพอที่จะพิเคราะห์ได้ พระองค์ทรงทราบน้ำพระทัยของพระบิดาจากคำประกาศจากสวรรค์ ว่าพระองค์ควรทำให้คำพยากรณ์ของอิสยาห์ เป็นความจริงเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของ“ผู้รับใช้” จดหมายถึงชาวฮีบรู ช่วยเราได้ และยืนยันสิ่งที่เราสรุปได้ “จงเพ่งมองไปยังพระเยซูเจ้าผู้ทรงบุกเบิกความเชื่อ และทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ไม่ทรงถือว่าเป็นความตายที่น่าอับอาย เพราะทรงคำนึงถึงความยินดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ บัดนี้ พระองค์ประทับ ณ เบื้องขวาแห่งพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว” แต่มีหลักฐานอีกอย่างหนึ่งสนับสนุนความคิดของเรา คือถ้อยคำของพระเยซู ผู้ทรงเปิดจิตใจของศิษย์ทั้งสองที่กำลังเดินทางไปเอมมาอุส โดยแปลความหมายพระคัมภีร์ว่า “จำเป็นมิใช่หรือที่พระคริสตเจ้าควรทนทุกข์ทรมานเหล่านี้ และเข้าสู่พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์?”

 

          หลักฐานหนักแน่นที่สุดคือเหตุการณ์หลังจากกระบวนการอันยาวนานของการพิเคราะห์แยกแยะในที่เปลี่ยวด้วยการภาวนา และอดอาหาร นั่นคือปีศาจมาประจญพระเยซูเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงเปลี่ยนพระทัย ปิตาจารย์แห่งพระศาสนจักรคิดเสมอมาว่าการรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน และการประจญที่ตามมาเป็นธรรมล้ำลึกเดียวกัน และการประจญเหล่านี้ต่างจากการประจญของมนุษย์อื่น ๆ ซึ่งเป็นการเชิญชวนให้ทำบาป(นั่นคือคำนิยามโดยทั่วไปของการประจญ) หากแต่เป็นเครื่องมือที่ปีศาจใช้เพื่อทดสอบการเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซูเจ้า นี่คือเหตุผลที่เราเรียกการประจญเหล่านี้ว่าการประจญของพระเมสสิยาห์ ในเบื้องต้น ปีศาจต้องการพิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยาห์จริงหรือไม่ ประการที่สอง ปีศาจต้องการรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะใช้ในงานไถ่กู้แล้วหรือยัง ประการที่สาม ปีศาจต้องการแสดงให้พระเยซูเจ้าทรงเห็นวิธีการที่ง่าย และไม่เจ็บปวดที่จะเป็นพระเมสสิยาห์ ประเภทที่ประชากรคาดหวัง คือผู้ปลดปล่อยทางการเมือง ซึ่งจะรวบรวมกองทัพโดยแจกจ่ายอาหารอย่างสมบูรณ์แก่คนทั่วไป ทำให้คนเหล่านี้กระตือรือร้นเกี่ยวกับอาณาจักร และท้ายที่สุด ก็นำพวกเขาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่โรมัน และสร้างอาณาจักรขึ้นใหม่เหมือนในสมัยของกษัตริย์ดาวิด

 

คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก อธิบายความเชื่อทั้งหมดไว้ดังนี้ :

 

          “พระเยซูเจ้าทรงปฏิเสธการโจมตีเหล่านี้ ซึ่งสรุปการประจญของอาดัมในสวนสวรรค์ และชาวอิสราเอล ในทะเลทราย และปีศาจปล่อยพระองค์ไว้ ‘จนถึงเวลาอันเหมาะสม’ผู้นิพนธ์พระวรสารบอกว่าเหตุการณ์อันเป็นธรรมล้ำลึกนี้มีความหมายของการช่วยให้รอด คือพระเยซูเจ้าทรงเป็นอาดัมคนใหม่ผู้ยังรักษาความซื่อสัตย์ไว้ได้ ในขณะที่อาดัมคนแรกพ่ายแพ้ต่อการประจญ พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติตามกระแสเรียกของอิสราเอลอย่างซื่อสัตย์ ตรงกันข้ามกับคนที่ยั่วโทสะพระเจ้าระหว่างเวลา 40 ปี ในทะเลทราย พระคริสตเจ้าทรงแสดงพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ทรงนบนอบโดยสิ้นเชิงต่อน้ำพระทัยพระเจ้า ในการประจญนี้ พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ชนะ พระองค์ทรง ‘มัดคนแข็งแรง’ เพื่อนำสมบัติที่ปล้นสะดมได้กลับไป ชัยชนะของพระเยซูเจ้าเหนือผู้ประจญในทะเลทรายบ่งบอกว่าพระองค์จะทรงได้รับชัยชนะระหว่างพระทรมาน ซึ่งเป็นการแสดงความนบนอบสูงสุดของความรักฉันบุตรของพระองค์ที่ทรงมีต่อพระบิดา การประจญพระเยซูเจ้าเผยให้เห็นวิถีทางที่พระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยาห์ ซึ่งตรงกันข้ามกับวิถีทางที่ซาตานเสนอ และวิถีทางที่มนุษย์ปรารถนาจะให้พระองค์ทรงกระทำ” (ข้อ 538-540)

 

          หลักฐานทั้งหมดนี้ชี้ไปที่บุคคลเดียว ผู้พยายามปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยการยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน และบุคคลนั้นคือพระเยซูเจ้า ผู้ทรงย้ำหลายครั้งว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดา ทั้งหมดนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าเหตุใดพระบิดาจึงทรงพอพระทัยพระบุตร เพราะในฐานะพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์ของธรรมชาติพระเจ้าของพระบิดา ในฐานะมนุษย์ พระองค์ทรงมองเห็นความสมบูรณ์พร้อมของธรรมชาติมนุษย์ในองค์พระเยซูเจ้า และท้ายที่สุด เพราะพระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติคุณธรรมความสุภาพถ่อมตน ความนบนอบ ความรัก และความกระตือรือร้นที่จะถวายพระสิริรุ่งโรจน์แก่พระบิดาของพระองค์ในขั้นวีรชน ความสมบูรณ์พร้อมทั้งหมดนี้รวมอยู่ในพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า และทำให้พระองค์ทรงเป็นที่สบพระทัยของพระบิดาในสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

» พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต

» พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด

» พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

» พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์

» พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

» พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

» พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

» พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก

» พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

» พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

» พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย