ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

         เราอาจกล่าวได้โดยไม่เกินความจริงเลยว่า บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เป็นบทเร้าวิงวอนที่มีความสมดุลที่สุด ส่วนแรกของบทเร้าวิงวอนชี้ชวนให้เราสนใจกับพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ในพระองค์ ในฐานะหัวใจของพระบุคคลที่สองแห่งพระเทวภาพที่ไร้ขอบเขตในทุกด้าน และครบครันในทุกคุณลักษณะที่จะถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะของพระเจ้า บทเร้าวิงวอนข้อที่16. ซึ่งกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นที่สบพระทัยแห่งพระบิดา นำเราไปยังแม่น้ำจอร์แดน ที่ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าพิธีล้าง ระหว่างพิธีล้างนี้เอง พระเยซูเจ้าทรงได้รับการเจิมจากพระจิตเจ้า และทรงกลายเป็นพระเมสสิยาห์ คือพระคริสต์ ในพันธสัญญาเดิม มีบุคคลสามประเภทที่ได้รับการเจิม คือประกาศก พระสงฆ์ และกษัตริย์ และจากหนังสือคำสอน เรารู้ว่าพระเยซูเจ้าเองทรงเป็นผู้ถูกเจิมเพื่อให้ทรงปฏิบัติพันธกิจ 3อย่าง คือในฐานะประกาศก พระสงฆ์ และกษัตริย์ ซึ่งทำให้พระองค์ทรงเป็นคนกลางแท้จริงระหว่างพระเจ้า และมนุษย์

          สมญาข้อนี้คือจุดเริ่มต้นของการพิจารณาส่วนที่สองของบทเร้าวิงวอน ซึ่งมีอีก 16 สมญาที่ระบุผลประโยชน์มากมายที่เราได้รับผ่านพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า บทเร้าวิงวอนข้อนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับบทเร้าวิงวอนส่วนที่เหลือ

 

          เป็นการสมควรที่จะถามว่า ขุมทรัพย์ที่มีค่าที่สุดจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีใครเข้าถึงได้ และไม่สามารถนำมาเป็นของเราได้? แหล่งน้ำขนาดใหญ่บนที่ราบสูงจะมีประโยชน์อะไร ถ้าคนที่อาศัยบนที่ราบต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำนั้นได้ พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าไม่เหมือนกับขุมทรัพย์ หรือแหล่งน้ำดังกล่าว ประชากรของพระเจ้าไม่เพียงได้รับคำสัญญา แต่ได้มีส่วนแบ่งปันความบริบูรณ์ของพระหฤทัยนี้มานานหลายศตวรรษแล้ว เราต้องระลึกถึงภาพวาดที่เราได้เห็นเมื่อครั้งที่เราเริ่มต้นศึกษาเรื่องของศีลศักดิ์สิทธิ์ในวัยเด็ก คือภาพของสายธาร 7 สายที่ไหลลงมาจากบาดแผลที่สีข้างของพระคริสตเจ้า ผู้ทรงถูกตรึงกางเขน

 

          เราขอสรุปคำอธิบายของบทเร้าวิงวอนข้อที่ 15 และความหมายของคำว่า pleroma ที่นักบุญเปาโล ใช้ในจดหมายถึงชาวโคโลสี (1:19) เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากอาจารย์ที่มีความเชื่อแบบชาวยิว และคนนอกศาสนา ชาวโคโลสี จึงมีแนวโน้มที่จะคิดว่าพระเยซูคริสตเจ้าก็ไม่ต่างจากจิตจำนวนมากที่ปกครองจักรวาล นักบุญเปาโลตระหนักในอันตรายนี้ ท่านจึงอธิบายอย่างชัดเจนว่าพระคริสตเจ้าทรงอยู่เหนือฤทธิ์อำนาจในจักรวาลและในพระศาสนจักร ท่านใช้ข้อความที่อธิบายปรีชาญาณของพระเจ้าได้ดีที่สุด ท่านเตือนให้ระลึกถึงบทบาทของพระคริสตเจ้าในการสร้างสรรค์ และการควบคุมจักรวาลอย่างกลมกลืน “พระคริสตเจ้าทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าผู้ที่เรามองไม่เห็น…พระองค์ทรงเป็นนายของทุกสิ่ง…พระองค์ทรงเป็นศีรษะของร่างกาย คือพระศาสนจักร…เพราะความบริบูรณ์แห่งพระเทวภาพดำรงอยู่ในพระองค์” (1:15-19)

 

          นอกจากนี้ในอารัมภบทของพระวรสารของนักบุญยอห์น ยังมีข้อความที่เกี่ยวข้องกันว่า พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เรา เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน และความจริง…จากความบริบูรณ์ของพระองค์ เราทุกคนได้รับพระหรรษทานต่อเนื่องกัน (1:14, 16) Jerome Commentary เสนอความคิดเห็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้ (45:14) “เมื่อยอห์นมาถึงจุดสำคัญของอารัมภบทด้วยการกล่าวถึงพระวจนาตถ์ผู้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์แล้ว ท่านไม่เคยเรียกพระองค์ว่าพระวจนาตถ์อีกเลย พระวรสารเป็นพยานยืนยันไม่เพียงพระวจนาตถ์นิรันดร แต่รวมถึงพระวจนาตถ์ผู้รับธรรมชาติมนุษย์ คือพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า” ดังนั้น ในที่นี้จึงเป็นการอ้างถึงพระผู้ไถ่ ผู้ทรงซื้อความบริบูรณ์ไร้ขอบเขตมาให้เราด้วยการถูกตรึงกางเขน และกลับคืนชีพ”

 

          “เราควรเข้าใจ ‘ความบริบูรณ์’ ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่างไร พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนน้ำพุขนาดใหญ่ที่เอ่อล้น และหลั่งชะโลมพระหรรษทาน และพระพรล้ำค่าแห่งการไถ่กู้ลงมายังมนุษยชาติ ในที่นี้ เราอาจกล่าวได้ว่าพระหรรษทาน และพระพรแห่งการไถ่กู้เหล่านี้ ได้มาจากพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ไถ่ นอกจากความจริงที่ว่า ทุกสิ่งที่อ้างได้ว่าเป็นของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ย่อมเป็นของความเป็นมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วย เราจึงมีเหตุผลอื่น ๆ ที่จะอ้างได้ว่าความบริบูรณ์ของพระหรรษทานทั้งปวงมาจากพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ นักบุญโทมัส อากวีนัส เป็นผู้เสนอเหตุผลข้อแรกว่า ความรักเมตตาของความเป็นมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์คือต้นธารของบุญกุศล และความพึงพอใจของพระผู้ไถ่ และความรักเมตตาของความเป็นมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้าก็อยู่ในพระหฤทัยของพระองค์นั่นเอง นี่คือบทสรุปที่ชัดเจน เหตุผลข้อที่สองคือ เราอ้างว่า แม้ความเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้าได้รับความบริบูรณ์เพิ่มขึ้นจากความบริบูรณ์ของพระหรรษทาน และความจริง ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่ทุกคนยอมรับว่าพระหฤทัยคือคลังเก็บขุมทรัพย์เหล่านี้ เหตุผลข้อที่สามคือการแจกจ่ายพระพร และพระคุณต่าง ๆ เหล่านี้เป็นผลมาจากความรัก และความเมตตาของพระคริสตเจ้า ดังนั้น การแจกจ่ายนี้จึงเกิดจากการกระตุ้นของพระหฤทัยศักดิ์สิทธ์”

 

          ข้อความว่า“ท่านจะตักน้ำด้วยความยินดี” และคำตอบว่า “จากน้ำพุแห่งพระผู้ไถ่”กลายเป็นข้อความศักดิ์สิทธิ์เพราะถูกใช้ในพิธีกรรมของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ บทเร้าวิงวอนมักจบลงด้วยข้อความเหล่านี้ ตามด้วยบทภาวนาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของหญิงชาวสะมาเรีย ที่บ่อน้ำของยาโคบ เปิดโอกาสให้นักบุญยอห์น พัฒนาแนวคิดว่า น้ำแห่งศาสนายิว ได้ถูกแทนที่ด้วยน้ำพุที่ให้ชีวิตของพระคริสตเจ้า “หากท่านรู้จักของประทานของพระเจ้า และรู้จักผู้ที่บอกท่านว่า ‘ขอน้ำดื่มสักหน่อยเถิด’ ท่านคงกลับเป็นผู้ขอ และผู้นั้นจะให้ ‘น้ำที่ให้ชีวิต’ แก่ท่าน” ในจดหมายฉบับแรกของท่าน (1 ยน 5:6-9) นักบุญยอห์น ไม่ได้กล่าวถึงแต่น้ำ แต่กล่าวถึงโลหิต และพระจิตเจ้าด้วย “พระองค์ทรงเป็นผู้เสด็จมาโดยน้ำ และโดยพระโลหิต พระองค์คือพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์มิได้เสด็จมาโดยน้ำเพียงอย่างเดียว แต่เสด็จมาโดยน้ำ และโดยพระโลหิต และพระจิตเจ้าทรงเป็นพยานถึงเรื่องนี้ เพราะพระจิตเจ้าทรงเป็นความจริง”ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในระยะหลังนี้พยายามอธิยายปรากฏการณ์ทางสรีรศาสตร์ที่มีโลหิต และน้ำไหลออกมาทางสีข้างของพระผู้ไถ่ เมื่อพระองค์ถูกแทงด้วยหอกของทหาร แต่บรรดานักปราชญ์ และปิตาจารย์ของพระศาสนจักรได้เล็งเห็น และอธิบายนัยสำคัญทางเทววิทยาของเหตุการณ์นี้มาตั้งแต่ยุคต้นแล้ว สัญลักษณ์นี้นำเราย้อนกลับไปถึงสวนสวรรค์บนแผ่นดิน ที่ซึ่งเล่าไว้ในหนังสือปฐมกาล (2:21, 22) ว่า เอวาเกิดจากสีข้างของอาดัม ขณะที่เขานอนหลับ และจากสีข้างของอาดัมคนใหม่ ผู้นอนหลับในความตายบนไม้กางเขนหลังจากปฏิบัติภารกิจไถ่กู้สำเร็จลงแล้ว ก็เกิดเอวา คนใหม่ คือพระศาสนจักร คำว่าพระศาสนจักร หมายถึงระบบศีลศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักร ส่วนน้ำ และโลหิต คือสัญลักษณ์ของศีลล้างบาป และศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นศีลที่สำคัญที่สุดในบรรดาศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดประการ แม้ศีลทั้งสองจะถือว่าเป็น “ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้น”แต่ศีลล้างบาปเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตพระเจ้าในวิญญาณ ส่วนศีลมหาสนิทเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้วิญญาณเจริญเติบโต

 

          หลังจากพระเยซูเจ้าทรงสถาปนาศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ ระหว่างอาหารค่ำมือสุดท้าย พระองค์ทรงเล่าเรื่องเปรียบเทียบเรื่องเถาองุ่น และกิ่งองุ่นซึ่งมีนัยสำคัญ สำหรับเรา พระคริสตเจ้าทรงเป็นเถาองุ่น และรากของเถาองุ่นนี้คือพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เราคือกิ่งก้านที่ดึงน้ำเลี้ยงแห่งพระหรรษทานที่ให้ชีวิต และพละกำลังออกมาจากเถาองุ่นนั้น ตราบใดที่เรายังผนึกเป็นหนึ่งเดียวกับเถาองุ่นด้วยความรัก เราจะให้กำเนิดผล “ผู้ที่อยู่ในเรา และเราอยู่ในเขา ผู้นั้นจะบังเกิดผลมากมาย เพราะถ้าปราศจากเรา ท่านจะทำอะไรไม่ได้เลย”

 

          เราไม่ควรมองข้ามการอ้างถึงพระจิตเจ้า บุญกุศลที่พระคริสตเจ้าทรงได้มาโดยอาศัยความตายบนไม้กางเขนได้ถูกมอบให้แก่พระจิตเจ้า เพื่อช่วยให้มนุษยชาติศักดิ์สิทธิ์ ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ผู้ที่เชื่อในพระคริสตเจ้าจะได้รับพระจิตเจ้า ผู้ทรงแผ่ปีกของพระองค์เหนือน้ำ และพระกายของพระคริสตเจ้า เพราะพระจิตเจ้าจะไม่ถูกประทานให้ ตราบใดที่พระเยซูเจ้ายังทรงไม่ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ การยกพระเยซูเจ้าขึ้นตรึงบนไม้กางเขนคือการถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ดังนั้น หลังจากที่พระจิตเสด็จลงมา พระศาสนจักรจึงได้รับความบริบูรณ์ของพระจิตเจ้าด้วย

» พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

» พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต

» พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด

» พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

» พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์

» พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

» พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

» พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

» พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก

» พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

» พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

» พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย