ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

         เราอาจกล่าวได้โดยไม่เกินความจริงเลยว่า บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เป็นบทเร้าวิงวอนที่มีความสมดุลที่สุด ส่วนแรกของบทเร้าวิงวอนชี้ชวนให้เราสนใจกับพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ในพระองค์ ในฐานะหัวใจของพระบุคคลที่สองแห่งพระเทวภาพที่ไร้ขอบเขตในทุกด้าน และครบครันในทุกคุณลักษณะที่จะถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะของพระเจ้า บทเร้าวิงวอนข้อที่16. ซึ่งกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นที่สบพระทัยแห่งพระบิดา นำเราไปยังแม่น้ำจอร์แดน ที่ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าพิธีล้าง ระหว่างพิธีล้างนี้เอง พระเยซูเจ้าทรงได้รับการเจิมจากพระจิตเจ้า และทรงกลายเป็นพระเมสสิยาห์ คือพระคริสต์ ในพันธสัญญาเดิม มีบุคคลสามประเภทที่ได้รับการเจิม คือประกาศก พระสงฆ์ และกษัตริย์ และจากหนังสือคำสอน เรารู้ว่าพระเยซูเจ้าเองทรงเป็นผู้ถูกเจิมเพื่อให้ทรงปฏิบัติพันธกิจ 3อย่าง คือในฐานะประกาศก พระสงฆ์ และกษัตริย์ ซึ่งทำให้พระองค์ทรงเป็นคนกลางแท้จริงระหว่างพระเจ้า และมนุษย์

 

          สมญาข้อนี้คือจุดเริ่มต้นของการพิจารณาส่วนที่สองของบทเร้าวิงวอน ซึ่งมีอีก 16 สมญาที่ระบุผลประโยชน์มากมายที่เราได้รับผ่านพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า บทเร้าวิงวอนข้อนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับบทเร้าวิงวอนส่วนที่เหลือ

 

          เป็นการสมควรที่จะถามว่า ขุมทรัพย์ที่มีค่าที่สุดจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีใครเข้าถึงได้ และไม่สามารถนำมาเป็นของเราได้? แหล่งน้ำขนาดใหญ่บนที่ราบสูงจะมีประโยชน์อะไร ถ้าคนที่อาศัยบนที่ราบต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำนั้นได้ พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าไม่เหมือนกับขุมทรัพย์ หรือแหล่งน้ำดังกล่าว ประชากรของพระเจ้าไม่เพียงได้รับคำสัญญา แต่ได้มีส่วนแบ่งปันความบริบูรณ์ของพระหฤทัยนี้มานานหลายศตวรรษแล้ว เราต้องระลึกถึงภาพวาดที่เราได้เห็นเมื่อครั้งที่เราเริ่มต้นศึกษาเรื่องของศีลศักดิ์สิทธิ์ในวัยเด็ก คือภาพของสายธาร 7 สายที่ไหลลงมาจากบาดแผลที่สีข้างของพระคริสตเจ้า ผู้ทรงถูกตรึงกางเขน

 

          เราขอสรุปคำอธิบายของบทเร้าวิงวอนข้อที่ 15 และความหมายของคำว่า pleroma ที่นักบุญเปาโล ใช้ในจดหมายถึงชาวโคโลสี (1:19) เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากอาจารย์ที่มีความเชื่อแบบชาวยิว และคนนอกศาสนา ชาวโคโลสี จึงมีแนวโน้มที่จะคิดว่าพระเยซูคริสตเจ้าก็ไม่ต่างจากจิตจำนวนมากที่ปกครองจักรวาล นักบุญเปาโลตระหนักในอันตรายนี้ ท่านจึงอธิบายอย่างชัดเจนว่าพระคริสตเจ้าทรงอยู่เหนือฤทธิ์อำนาจในจักรวาลและในพระศาสนจักร ท่านใช้ข้อความที่อธิบายปรีชาญาณของพระเจ้าได้ดีที่สุด ท่านเตือนให้ระลึกถึงบทบาทของพระคริสตเจ้าในการสร้างสรรค์ และการควบคุมจักรวาลอย่างกลมกลืน “พระคริสตเจ้าทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าผู้ที่เรามองไม่เห็น…พระองค์ทรงเป็นนายของทุกสิ่ง…พระองค์ทรงเป็นศีรษะของร่างกาย คือพระศาสนจักร…เพราะความบริบูรณ์แห่งพระเทวภาพดำรงอยู่ในพระองค์” (1:15-19)

 

          นอกจากนี้ในอารัมภบทของพระวรสารของนักบุญยอห์น ยังมีข้อความที่เกี่ยวข้องกันว่า พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เรา เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน และความจริง…จากความบริบูรณ์ของพระองค์ เราทุกคนได้รับพระหรรษทานต่อเนื่องกัน (1:14, 16) Jerome Commentary เสนอความคิดเห็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้ (45:14) “เมื่อยอห์นมาถึงจุดสำคัญของอารัมภบทด้วยการกล่าวถึงพระวจนาตถ์ผู้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์แล้ว ท่านไม่เคยเรียกพระองค์ว่าพระวจนาตถ์อีกเลย พระวรสารเป็นพยานยืนยันไม่เพียงพระวจนาตถ์นิรันดร แต่รวมถึงพระวจนาตถ์ผู้รับธรรมชาติมนุษย์ คือพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า” ดังนั้น ในที่นี้จึงเป็นการอ้างถึงพระผู้ไถ่ ผู้ทรงซื้อความบริบูรณ์ไร้ขอบเขตมาให้เราด้วยการถูกตรึงกางเขน และกลับคืนชีพ”

 

          “เราควรเข้าใจ ‘ความบริบูรณ์’ ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่างไร พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนน้ำพุขนาดใหญ่ที่เอ่อล้น และหลั่งชะโลมพระหรรษทาน และพระพรล้ำค่าแห่งการไถ่กู้ลงมายังมนุษยชาติ ในที่นี้ เราอาจกล่าวได้ว่าพระหรรษทาน และพระพรแห่งการไถ่กู้เหล่านี้ ได้มาจากพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ไถ่ นอกจากความจริงที่ว่า ทุกสิ่งที่อ้างได้ว่าเป็นของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ย่อมเป็นของความเป็นมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วย เราจึงมีเหตุผลอื่น ๆ ที่จะอ้างได้ว่าความบริบูรณ์ของพระหรรษทานทั้งปวงมาจากพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ นักบุญโทมัส อากวีนัส เป็นผู้เสนอเหตุผลข้อแรกว่า ความรักเมตตาของความเป็นมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์คือต้นธารของบุญกุศล และความพึงพอใจของพระผู้ไถ่ และความรักเมตตาของความเป็นมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้าก็อยู่ในพระหฤทัยของพระองค์นั่นเอง นี่คือบทสรุปที่ชัดเจน เหตุผลข้อที่สองคือ เราอ้างว่า แม้ความเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้าได้รับความบริบูรณ์เพิ่มขึ้นจากความบริบูรณ์ของพระหรรษทาน และความจริง ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่ทุกคนยอมรับว่าพระหฤทัยคือคลังเก็บขุมทรัพย์เหล่านี้ เหตุผลข้อที่สามคือการแจกจ่ายพระพร และพระคุณต่าง ๆ เหล่านี้เป็นผลมาจากความรัก และความเมตตาของพระคริสตเจ้า ดังนั้น การแจกจ่ายนี้จึงเกิดจากการกระตุ้นของพระหฤทัยศักดิ์สิทธ์”

 

          ข้อความว่า“ท่านจะตักน้ำด้วยความยินดี” และคำตอบว่า “จากน้ำพุแห่งพระผู้ไถ่”กลายเป็นข้อความศักดิ์สิทธิ์เพราะถูกใช้ในพิธีกรรมของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ บทเร้าวิงวอนมักจบลงด้วยข้อความเหล่านี้ ตามด้วยบทภาวนาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของหญิงชาวสะมาเรีย ที่บ่อน้ำของยาโคบ เปิดโอกาสให้นักบุญยอห์น พัฒนาแนวคิดว่า น้ำแห่งศาสนายิว ได้ถูกแทนที่ด้วยน้ำพุที่ให้ชีวิตของพระคริสตเจ้า “หากท่านรู้จักของประทานของพระเจ้า และรู้จักผู้ที่บอกท่านว่า ‘ขอน้ำดื่มสักหน่อยเถิด’ ท่านคงกลับเป็นผู้ขอ และผู้นั้นจะให้ ‘น้ำที่ให้ชีวิต’ แก่ท่าน” ในจดหมายฉบับแรกของท่าน (1 ยน 5:6-9) นักบุญยอห์น ไม่ได้กล่าวถึงแต่น้ำ แต่กล่าวถึงโลหิต และพระจิตเจ้าด้วย “พระองค์ทรงเป็นผู้เสด็จมาโดยน้ำ และโดยพระโลหิต พระองค์คือพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์มิได้เสด็จมาโดยน้ำเพียงอย่างเดียว แต่เสด็จมาโดยน้ำ และโดยพระโลหิต และพระจิตเจ้าทรงเป็นพยานถึงเรื่องนี้ เพราะพระจิตเจ้าทรงเป็นความจริง”ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในระยะหลังนี้พยายามอธิยายปรากฏการณ์ทางสรีรศาสตร์ที่มีโลหิต และน้ำไหลออกมาทางสีข้างของพระผู้ไถ่ เมื่อพระองค์ถูกแทงด้วยหอกของทหาร แต่บรรดานักปราชญ์ และปิตาจารย์ของพระศาสนจักรได้เล็งเห็น และอธิบายนัยสำคัญทางเทววิทยาของเหตุการณ์นี้มาตั้งแต่ยุคต้นแล้ว สัญลักษณ์นี้นำเราย้อนกลับไปถึงสวนสวรรค์บนแผ่นดิน ที่ซึ่งเล่าไว้ในหนังสือปฐมกาล (2:21, 22) ว่า เอวาเกิดจากสีข้างของอาดัม ขณะที่เขานอนหลับ และจากสีข้างของอาดัมคนใหม่ ผู้นอนหลับในความตายบนไม้กางเขนหลังจากปฏิบัติภารกิจไถ่กู้สำเร็จลงแล้ว ก็เกิดเอวา คนใหม่ คือพระศาสนจักร คำว่าพระศาสนจักร หมายถึงระบบศีลศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักร ส่วนน้ำ และโลหิต คือสัญลักษณ์ของศีลล้างบาป และศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นศีลที่สำคัญที่สุดในบรรดาศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดประการ แม้ศีลทั้งสองจะถือว่าเป็น “ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้น”แต่ศีลล้างบาปเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตพระเจ้าในวิญญาณ ส่วนศีลมหาสนิทเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้วิญญาณเจริญเติบโต

 

          หลังจากพระเยซูเจ้าทรงสถาปนาศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ ระหว่างอาหารค่ำมือสุดท้าย พระองค์ทรงเล่าเรื่องเปรียบเทียบเรื่องเถาองุ่น และกิ่งองุ่นซึ่งมีนัยสำคัญ สำหรับเรา พระคริสตเจ้าทรงเป็นเถาองุ่น และรากของเถาองุ่นนี้คือพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เราคือกิ่งก้านที่ดึงน้ำเลี้ยงแห่งพระหรรษทานที่ให้ชีวิต และพละกำลังออกมาจากเถาองุ่นนั้น ตราบใดที่เรายังผนึกเป็นหนึ่งเดียวกับเถาองุ่นด้วยความรัก เราจะให้กำเนิดผล “ผู้ที่อยู่ในเรา และเราอยู่ในเขา ผู้นั้นจะบังเกิดผลมากมาย เพราะถ้าปราศจากเรา ท่านจะทำอะไรไม่ได้เลย”

 

          เราไม่ควรมองข้ามการอ้างถึงพระจิตเจ้า บุญกุศลที่พระคริสตเจ้าทรงได้มาโดยอาศัยความตายบนไม้กางเขนได้ถูกมอบให้แก่พระจิตเจ้า เพื่อช่วยให้มนุษยชาติศักดิ์สิทธิ์ ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ผู้ที่เชื่อในพระคริสตเจ้าจะได้รับพระจิตเจ้า ผู้ทรงแผ่ปีกของพระองค์เหนือน้ำ และพระกายของพระคริสตเจ้า เพราะพระจิตเจ้าจะไม่ถูกประทานให้ ตราบใดที่พระเยซูเจ้ายังทรงไม่ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ การยกพระเยซูเจ้าขึ้นตรึงบนไม้กางเขนคือการถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ดังนั้น หลังจากที่พระจิตเสด็จลงมา พระศาสนจักรจึงได้รับความบริบูรณ์ของพระจิตเจ้าด้วย

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ