ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

          บทเร้าวิงวอนข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ยากที่สุดที่จะเข้าใจ และยากยิ่งกว่าที่จะอธิบาย มิใช่เพราะว่ามีคำที่ยาก หรือเพราะไม่มีรากฐานมาจากพระคัมภีร์ ตรงกันข้าม นี่คือข้อความที่ยกมาจากพระคัมภีร์โดยตรง ซึ่งเราพบได้ 2 ครั้ง คือ ปฐมกาล 46:26 ซึ่งกล่าวว่ายาโคบเป็นผู้พูด ขณะที่เขาอวยพรโยเซฟ บุตรชายของเขาก่อนที่เขาจะตายในอียิปต์ ข้อความนี้มีอยู่ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 33:15 เมื่อโมเสส อวยพรแก่ชนเผ่าของโยเซฟ ขณะที่เขาให้คนเหล่านี้ตั้งรกรากใกล้กรุงเยรูซาเล็ม

          คำอวยพรของชาวยิวเท่าที่ปรากฏในพระคัมภีร์มักจะยาว โดยเฉพาะคำอวยพรของยาโคบ เพราะเขาต้องการอวยพรให้บุตรทั้ง 12 คน เขาบรรยายถึงบุตรแต่ละคน และปิดท้ายด้วยการอวยพรแต่ละคนตามที่เขาสมควรได้รับ บทที่ 49 ทั้งบท ซึ่งเป็นบทก่อนสุดท้ายของหนังสือปฐมกาล เหมือนกับบทกวี และผู้อ่านต้องใช้ความพยายามมากเพื่อจะจับใจความ คำอวยพรที่โยเซฟ ได้รับมีดังนี้ :

          “โยเซฟ เป็นกิ่งที่เกิดผล เป็นกิ่งที่เกิดผลอยู่ริมน้ำพุ…พรที่ได้รับจากบิดาของเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพรที่มาจากภูเขานิรันดร คือความสมบูรณ์แห่งเนินเขาอันถาวร ขอให้พรเหล่านั้นอยู่บนศีรษะของโยเซฟ และบนหน้าผากของเขา ผู้ต้องพรากจากพี่น้อง”

          เรารู้ประวัติของโยเซฟ และพระคัมภีร์ก็ให้รายละเอียดมากพอให้เราเดานิสัยและบุคลิกภาพของเขาได้ โยเซฟเป็นบุรุษผู้มองการณ์ไกล มีความเข้มแข็งทั้งด้านศีลธรรมและจิตวิญญาณ เขาเป็นแบบฉบับของการดำรงชีพอย่างดีที่สุดในพันธสัญญาเดิม เขาแสดงลักษณะเฉพาะตัวที่เหนือกว่าผู้อื่นในการสวมบทบาทต่าง ๆ ของเขา โดยรักษาความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอย่างมั่นคงเสมอ เขาเจริญรุ่งเรืองเหมือน “ต้นไม้ผลที่ยังเยาว์” สมดังคำที่บิดาของเขากล่าว เนื่องจากความเจริญเกินหน้าใคร ๆ นี่เอง เขาจึงควรคาดหมายได้ว่าจะมีคนริษยา และเป็นปฏิปักษ์กับเขา เขาเป็นคนที่แตกต่างจากผู้อื่น ทั้งหมดนี้ เป็นเหตุผลที่ยาโคบบรรยายอย่างยืดยาวขณะที่เขาให้พรในฐานะบิดา เราจะพยายามแปลความหมายวลี “เนินเขาอันถาวร” ในบทเร้าวิงวอนข้อนี้ รวมทั้ง “ภูเขานิรันดร”ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบทเร้าวิงวอนฉบับเก่า

 

          คำประกาศเทศกาลพระคริสตสมภพในศาสตร์ว่าด้วยมรณสักขี (martyrology) เริ่มต้นอย่างสง่าว่า “หกพันปีนับจากการสร้างโลก…” และเล่าต่อไปจนถึงเหตุการณ์น้ำท่วมโลก การเรียกอับราฮัม ยุคของประกาศก จนถึงสมัยของออกัสตัสซีซาร์ ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดจึงกำหนดอายุของโลกไว้ที่ 6,000 ปี ใครก็ตามที่ระบุเช่นนี้ในปัจจุบันจะถูกหัวเราะเยาะเพราะนักวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะนักธรณีวิทยา นักชีววิทยา และนักดาราศาสตร์ที่มีสิทธิ์จะพูดถึงประเด็นดังกล่าว จะบอกเรา หลังจากได้ศึกษาหลักฐานที่มีอยู่ว่า มีมนุษย์อยู่บนโลกนี้มานานกว่า 650,000 ปี แล้ว ซึ่งหมายความว่าโลกนี้มีอายุหลายล้านปี สิ่งที่มองเห็นได้เด่นชัดที่สุดบนพื้นผิวโลกคือภูเขา และเนินเขา ดังนั้น จึงสามารถบรรยายได้ว่าภูเขา และเนินเขาเป็นสิ่งที่ยั่งยืนนิรันดร คำว่า “นิรันดร” นี้ไม่ถือว่าเหมือนกับ “นิรันดร” ที่ใช้กับพระเจ้า พระเจ้าไม่ทรงมีจุดเริ่มต้น ดังนั้น พระองค์จึงทรงเป็นนิรันดร์ ในขณะที่เมื่อใช้กับเนินเขาจะหมายถึงระยะเวลาหลายล้านปี ส่วนคำว่า “ถาวร” (everlasting) มีความหมายแตกต่างกันไปตามบริบท แม้ตามปกติจะมีความหมายว่า “นิรันดร” แต่ถ้าหมายถึงระยะเวลาที่สม่ำเสมอ และไม่เปลี่ยนแปลงจะหมายถึง “เวลาอันยาวนาน” เนินเขาอันถาวรจึงหมายถึงเนินเขาที่ไม่เปลี่ยนแปลง

 

          แม้จะพูดถึง“เนินเขาอันถาวร” มากมายเช่นนี้ แต่เราก็ยังไม่เข้าใจ พระคัมภีร์ที่อ้างถึงก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับบทเร้าวิงวอนข้อนี้ เชิงอรรถของข้อความหลัก (26) ของคำอวยพรที่เอ่ยถึง “บรรพบุรุษ” หมายถึงสิ่งที่พระเจ้าสัญญาต่ออับราฮัม และอิซาอัค และแม้แต่โนอาห์ก่อนหน้านั้น ย้อนกลับไปจนถึงอาดัม นั่นคือแผนการของพระเจ้าที่ทรงเผยในหนังสือปฐมกาล (3:15) คือแผนการที่จะไถ่กู้มนุษยชาติที่ตกในบาปผ่านพระบุตรของพระองค์ ซึ่งเป็นแผนการที่อยู่ในใจของพระเจ้ามาตลอดนิรันดร์กาล มีการกล่าวถึงพระเมสสิยาห์ มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าบิดามารดาคู่แรกของเราก็รอคอยพระองค์ ยาโคบก็รอคอยพระองค์ คำพูดของโมเสสในหนังสืออพยพไม่ได้บอกอะไรชัดเจนเกี่ยวกับพระผู้จะเสด็จมาตามคำสัญญา แต่โมเสสเองก็เป็นผู้ไถ่กู้ด้วยเหมือนกัน เพราะเขาเป็นผู้นำและเครื่องมือของพระเจ้าในการปลดปล่อยชาวอิสราเอล อิสยาห์ร้องบอกก้อนเมฆให้โปรย “ความชอบธรรม” ลงมาบนโลกเพื่อให้กำเนิดพระผู้ไถ่ (45:8) ประกาศกอื่น ๆ ก็เช่นกัน โดยเฉพาะกษัตริย์ดาวิด ซึ่งเรียกหาพระผู้ไถ่หลายครั้งในบทสดุดี

 

          นอกจากบรรพบุรุษแล้ว โลกเองก็โหยหาพระเมสสิยาห์ เพราะบาปของอาดัม ส่งผลกระทบต่อโลกเช่นกัน และโลกต้องได้รับการไถ่กู้เช่นเดียวกับมนุษย์ นักบุญเปาโล กล่าวถึงโลกที่กำลังพยายามเป็นเหมือนพระผู้ไถ่ นักเพ่งฌานสมัยใหม่ ชื่อโปรแฮสก้า(Prohaszka) พูดถึงเหงื่อที่หลั่งออกมาเป็นโลหิตในสวนว่า “และโลหิตของผู้ที่กำลังทนทุกข์ทรมานก็หยดลง…เป็นครั้งแรกที่โลหิตนี้หลั่งลงบนพื้นโลกที่ตกในบาป เพื่อชะล้างคำสาปให้หมดไป โลหิตนี้ผลิดอกกลายเป็นลิลลี่ และกุหลาบ มันแทรกซึมผ่านหญ้าลงไปถึงรากของต้นไม้ที่ยังมีชีวิต และกลายเป็นน้ำมัน เป็นน้ำมันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของมรณสักขี” (บทรำพึง ภาคที่ 3 หน้า 101) เนินเขานิรันดรก็ปรารถนาจะได้รับการเสกให้ศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตล้ำค่าของพระเยซูเจ้า คอร์นีเลียส อา ลาปิเด และผู้อธิบายพระคัมภีร์อื่น ๆ เข้าใจว่าเนินเขานิรันดรเป็นคำเปรียบเทียบที่ใช้แทนทั้งจักรวาลที่ถูกสร้างขึ้น ในความหมายนี้ พระผู้ไถ่มนุษยชาติจึงเป็นที่ปรารถนาของสรรพสิ่งทั้งปวง

 

          คุณพ่อเปโดร อารูเป ซึ่งถูกอ้างคำพูดในคำนำของหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่อธิบายแนวความคิดนี้ หนังสือภาวนาของคณะเยสุอิต ที่เขียนโดยอิกญาซีโอ เอชานิส สะท้อนความรู้สึกนี้ในบทภาวนาที่มีชื่อว่า “หัวใจของจักรวาล” ว่า “งานเพื่อความรอดของพระคริสตเจ้า ครอบคลุมไกลเกินกว่ามนุษยชาติ รวมถึงสรรพสิ่งทางวัตถุ พระองค์ทรงเป็นศีรษะ ไม่เพียงสำหรับผู้ที่ได้รับการไถ่กู้ และสำหรับมนุษยชาติทั้งมวล แต่รวมถึงสำหรับทั้งจักรวาล พระหฤทัยของพระองค์คือหัวใจของทั้งโลก” (หน้า 153) ถูกแล้ว พระเยซูเจ้าคือศีรษะของสิ่งสร้างทั้งมวล จักรวาลนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระองค์ และโดยผ่านพระองค์ และทุกสิ่งเกาะตัวรวมกันในพระองค์

 

          ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติที่กล่าวถึงเนินเขานิรันดร มีเอ่ยถึงคำอวยพรที่โมเสสมอบให้แก่เผ่าพันธุ์ของโยเซฟ หลังจากได้จัดการให้เผ่าพันธุ์ที่จะเป็นผู้ปกครองและสงฆ์แล้ว โมเสสได้มอบกรุงเยรูซาเล็ม บนชายแดนของยูดาห์ ให้แก่เผ่าเบนยามิน ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และบัลลังก์ของพระเจ้า ยาโคบอวยพรโยเซฟเช่นกันว่า“เราจะยกเนินเขา (ไหล่เขา) แห่งหนึ่งที่เราตีได้จากคนอาโมไรต์ ด้วยดาบ และธนูของเรานั้นให้แก่เจ้า แทนที่จะให้พี่น้องของเจ้า” ไหล่เขานี้คงจะเป็นส่วนหนึ่งของเนินเขาที่พระเยซูทรงเดินแบกกางเขน และเนินเขากัลวารีโอ ที่พระองค์สิ้นพระชนม์ และทำให้งานไถ่กู้สำเร็จไป ดินแดนที่ยกให้โยเซฟ คงอยู่ไม่ไกลจากดินแดนที่ยกให้แก่น้องชายของโยเซฟ บุตรชายอีกคนหนึ่งของราเชล คือเบนยามิน

 

          คำอธิบายข้อนี้สรุปได้ว่า เราควรคิดถึงความปรารถนาของผู้ที่ศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เป็นกษัตริย์ของจักรวาลที่พระองค์ทรงไถ่กู้ ดังนั้น ผู้ที่ศรัทธาทุกคนจึงควรปรารถนาให้ “พระอาณาจักรของพระองค์จงมาถึง”ความปรารถนาข้อที่สองควรจะครอบคลุมไกลเกินกว่าโลกนี้ และควรสรุปด้วยความปรารถนาจะอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ ที่ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเป็นความโสมนัสปรีดาของนักบุญทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

» พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต

» พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด

» พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

» พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์

» พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

» พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

» พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

» พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก

» พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

» พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

» พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย