ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

          บทเร้าวิงวอนข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ยากที่สุดที่จะเข้าใจ และยากยิ่งกว่าที่จะอธิบาย มิใช่เพราะว่ามีคำที่ยาก หรือเพราะไม่มีรากฐานมาจากพระคัมภีร์ ตรงกันข้าม นี่คือข้อความที่ยกมาจากพระคัมภีร์โดยตรง ซึ่งเราพบได้ 2 ครั้ง คือ ปฐมกาล 46:26 ซึ่งกล่าวว่ายาโคบเป็นผู้พูด ขณะที่เขาอวยพรโยเซฟ บุตรชายของเขาก่อนที่เขาจะตายในอียิปต์ ข้อความนี้มีอยู่ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 33:15 เมื่อโมเสส อวยพรแก่ชนเผ่าของโยเซฟ ขณะที่เขาให้คนเหล่านี้ตั้งรกรากใกล้กรุงเยรูซาเล็ม

 

          คำอวยพรของชาวยิวเท่าที่ปรากฏในพระคัมภีร์มักจะยาว โดยเฉพาะคำอวยพรของยาโคบ เพราะเขาต้องการอวยพรให้บุตรทั้ง 12 คน เขาบรรยายถึงบุตรแต่ละคน และปิดท้ายด้วยการอวยพรแต่ละคนตามที่เขาสมควรได้รับ บทที่ 49 ทั้งบท ซึ่งเป็นบทก่อนสุดท้ายของหนังสือปฐมกาล เหมือนกับบทกวี และผู้อ่านต้องใช้ความพยายามมากเพื่อจะจับใจความ คำอวยพรที่โยเซฟ ได้รับมีดังนี้ :

          “โยเซฟ เป็นกิ่งที่เกิดผล เป็นกิ่งที่เกิดผลอยู่ริมน้ำพุ…พรที่ได้รับจากบิดาของเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพรที่มาจากภูเขานิรันดร คือความสมบูรณ์แห่งเนินเขาอันถาวร ขอให้พรเหล่านั้นอยู่บนศีรษะของโยเซฟ และบนหน้าผากของเขา ผู้ต้องพรากจากพี่น้อง”

          เรารู้ประวัติของโยเซฟ และพระคัมภีร์ก็ให้รายละเอียดมากพอให้เราเดานิสัยและบุคลิกภาพของเขาได้ โยเซฟเป็นบุรุษผู้มองการณ์ไกล มีความเข้มแข็งทั้งด้านศีลธรรมและจิตวิญญาณ เขาเป็นแบบฉบับของการดำรงชีพอย่างดีที่สุดในพันธสัญญาเดิม เขาแสดงลักษณะเฉพาะตัวที่เหนือกว่าผู้อื่นในการสวมบทบาทต่าง ๆ ของเขา โดยรักษาความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอย่างมั่นคงเสมอ เขาเจริญรุ่งเรืองเหมือน “ต้นไม้ผลที่ยังเยาว์” สมดังคำที่บิดาของเขากล่าว เนื่องจากความเจริญเกินหน้าใคร ๆ นี่เอง เขาจึงควรคาดหมายได้ว่าจะมีคนริษยา และเป็นปฏิปักษ์กับเขา เขาเป็นคนที่แตกต่างจากผู้อื่น ทั้งหมดนี้ เป็นเหตุผลที่ยาโคบบรรยายอย่างยืดยาวขณะที่เขาให้พรในฐานะบิดา เราจะพยายามแปลความหมายวลี “เนินเขาอันถาวร” ในบทเร้าวิงวอนข้อนี้ รวมทั้ง “ภูเขานิรันดร”ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบทเร้าวิงวอนฉบับเก่า

 

          คำประกาศเทศกาลพระคริสตสมภพในศาสตร์ว่าด้วยมรณสักขี (martyrology) เริ่มต้นอย่างสง่าว่า “หกพันปีนับจากการสร้างโลก…” และเล่าต่อไปจนถึงเหตุการณ์น้ำท่วมโลก การเรียกอับราฮัม ยุคของประกาศก จนถึงสมัยของออกัสตัสซีซาร์ ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดจึงกำหนดอายุของโลกไว้ที่ 6,000 ปี ใครก็ตามที่ระบุเช่นนี้ในปัจจุบันจะถูกหัวเราะเยาะเพราะนักวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะนักธรณีวิทยา นักชีววิทยา และนักดาราศาสตร์ที่มีสิทธิ์จะพูดถึงประเด็นดังกล่าว จะบอกเรา หลังจากได้ศึกษาหลักฐานที่มีอยู่ว่า มีมนุษย์อยู่บนโลกนี้มานานกว่า 650,000 ปี แล้ว ซึ่งหมายความว่าโลกนี้มีอายุหลายล้านปี สิ่งที่มองเห็นได้เด่นชัดที่สุดบนพื้นผิวโลกคือภูเขา และเนินเขา ดังนั้น จึงสามารถบรรยายได้ว่าภูเขา และเนินเขาเป็นสิ่งที่ยั่งยืนนิรันดร คำว่า “นิรันดร” นี้ไม่ถือว่าเหมือนกับ “นิรันดร” ที่ใช้กับพระเจ้า พระเจ้าไม่ทรงมีจุดเริ่มต้น ดังนั้น พระองค์จึงทรงเป็นนิรันดร์ ในขณะที่เมื่อใช้กับเนินเขาจะหมายถึงระยะเวลาหลายล้านปี ส่วนคำว่า “ถาวร” (everlasting) มีความหมายแตกต่างกันไปตามบริบท แม้ตามปกติจะมีความหมายว่า “นิรันดร” แต่ถ้าหมายถึงระยะเวลาที่สม่ำเสมอ และไม่เปลี่ยนแปลงจะหมายถึง “เวลาอันยาวนาน” เนินเขาอันถาวรจึงหมายถึงเนินเขาที่ไม่เปลี่ยนแปลง

 

          แม้จะพูดถึง“เนินเขาอันถาวร” มากมายเช่นนี้ แต่เราก็ยังไม่เข้าใจ พระคัมภีร์ที่อ้างถึงก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับบทเร้าวิงวอนข้อนี้ เชิงอรรถของข้อความหลัก (26) ของคำอวยพรที่เอ่ยถึง “บรรพบุรุษ” หมายถึงสิ่งที่พระเจ้าสัญญาต่ออับราฮัม และอิซาอัค และแม้แต่โนอาห์ก่อนหน้านั้น ย้อนกลับไปจนถึงอาดัม นั่นคือแผนการของพระเจ้าที่ทรงเผยในหนังสือปฐมกาล (3:15) คือแผนการที่จะไถ่กู้มนุษยชาติที่ตกในบาปผ่านพระบุตรของพระองค์ ซึ่งเป็นแผนการที่อยู่ในใจของพระเจ้ามาตลอดนิรันดร์กาล มีการกล่าวถึงพระเมสสิยาห์ มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าบิดามารดาคู่แรกของเราก็รอคอยพระองค์ ยาโคบก็รอคอยพระองค์ คำพูดของโมเสสในหนังสืออพยพไม่ได้บอกอะไรชัดเจนเกี่ยวกับพระผู้จะเสด็จมาตามคำสัญญา แต่โมเสสเองก็เป็นผู้ไถ่กู้ด้วยเหมือนกัน เพราะเขาเป็นผู้นำและเครื่องมือของพระเจ้าในการปลดปล่อยชาวอิสราเอล อิสยาห์ร้องบอกก้อนเมฆให้โปรย “ความชอบธรรม” ลงมาบนโลกเพื่อให้กำเนิดพระผู้ไถ่ (45:8) ประกาศกอื่น ๆ ก็เช่นกัน โดยเฉพาะกษัตริย์ดาวิด ซึ่งเรียกหาพระผู้ไถ่หลายครั้งในบทสดุดี

 

          นอกจากบรรพบุรุษแล้ว โลกเองก็โหยหาพระเมสสิยาห์ เพราะบาปของอาดัม ส่งผลกระทบต่อโลกเช่นกัน และโลกต้องได้รับการไถ่กู้เช่นเดียวกับมนุษย์ นักบุญเปาโล กล่าวถึงโลกที่กำลังพยายามเป็นเหมือนพระผู้ไถ่ นักเพ่งฌานสมัยใหม่ ชื่อโปรแฮสก้า(Prohaszka) พูดถึงเหงื่อที่หลั่งออกมาเป็นโลหิตในสวนว่า “และโลหิตของผู้ที่กำลังทนทุกข์ทรมานก็หยดลง…เป็นครั้งแรกที่โลหิตนี้หลั่งลงบนพื้นโลกที่ตกในบาป เพื่อชะล้างคำสาปให้หมดไป โลหิตนี้ผลิดอกกลายเป็นลิลลี่ และกุหลาบ มันแทรกซึมผ่านหญ้าลงไปถึงรากของต้นไม้ที่ยังมีชีวิต และกลายเป็นน้ำมัน เป็นน้ำมันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของมรณสักขี” (บทรำพึง ภาคที่ 3 หน้า 101) เนินเขานิรันดรก็ปรารถนาจะได้รับการเสกให้ศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตล้ำค่าของพระเยซูเจ้า คอร์นีเลียส อา ลาปิเด และผู้อธิบายพระคัมภีร์อื่น ๆ เข้าใจว่าเนินเขานิรันดรเป็นคำเปรียบเทียบที่ใช้แทนทั้งจักรวาลที่ถูกสร้างขึ้น ในความหมายนี้ พระผู้ไถ่มนุษยชาติจึงเป็นที่ปรารถนาของสรรพสิ่งทั้งปวง

 

          คุณพ่อเปโดร อารูเป ซึ่งถูกอ้างคำพูดในคำนำของหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่อธิบายแนวความคิดนี้ หนังสือภาวนาของคณะเยสุอิต ที่เขียนโดยอิกญาซีโอ เอชานิส สะท้อนความรู้สึกนี้ในบทภาวนาที่มีชื่อว่า “หัวใจของจักรวาล” ว่า “งานเพื่อความรอดของพระคริสตเจ้า ครอบคลุมไกลเกินกว่ามนุษยชาติ รวมถึงสรรพสิ่งทางวัตถุ พระองค์ทรงเป็นศีรษะ ไม่เพียงสำหรับผู้ที่ได้รับการไถ่กู้ และสำหรับมนุษยชาติทั้งมวล แต่รวมถึงสำหรับทั้งจักรวาล พระหฤทัยของพระองค์คือหัวใจของทั้งโลก” (หน้า 153) ถูกแล้ว พระเยซูเจ้าคือศีรษะของสิ่งสร้างทั้งมวล จักรวาลนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระองค์ และโดยผ่านพระองค์ และทุกสิ่งเกาะตัวรวมกันในพระองค์

 

          ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติที่กล่าวถึงเนินเขานิรันดร มีเอ่ยถึงคำอวยพรที่โมเสสมอบให้แก่เผ่าพันธุ์ของโยเซฟ หลังจากได้จัดการให้เผ่าพันธุ์ที่จะเป็นผู้ปกครองและสงฆ์แล้ว โมเสสได้มอบกรุงเยรูซาเล็ม บนชายแดนของยูดาห์ ให้แก่เผ่าเบนยามิน ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และบัลลังก์ของพระเจ้า ยาโคบอวยพรโยเซฟเช่นกันว่า“เราจะยกเนินเขา (ไหล่เขา) แห่งหนึ่งที่เราตีได้จากคนอาโมไรต์ ด้วยดาบ และธนูของเรานั้นให้แก่เจ้า แทนที่จะให้พี่น้องของเจ้า” ไหล่เขานี้คงจะเป็นส่วนหนึ่งของเนินเขาที่พระเยซูทรงเดินแบกกางเขน และเนินเขากัลวารีโอ ที่พระองค์สิ้นพระชนม์ และทำให้งานไถ่กู้สำเร็จไป ดินแดนที่ยกให้โยเซฟ คงอยู่ไม่ไกลจากดินแดนที่ยกให้แก่น้องชายของโยเซฟ บุตรชายอีกคนหนึ่งของราเชล คือเบนยามิน

 

          คำอธิบายข้อนี้สรุปได้ว่า เราควรคิดถึงความปรารถนาของผู้ที่ศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เป็นกษัตริย์ของจักรวาลที่พระองค์ทรงไถ่กู้ ดังนั้น ผู้ที่ศรัทธาทุกคนจึงควรปรารถนาให้ “พระอาณาจักรของพระองค์จงมาถึง”ความปรารถนาข้อที่สองควรจะครอบคลุมไกลเกินกว่าโลกนี้ และควรสรุปด้วยความปรารถนาจะอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ ที่ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเป็นความโสมนัสปรีดาของนักบุญทั้งหลาย

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ