ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

          บทเร้าวิงวอนข้อนี้หันเหความสนใจของเราจากพระเทวภาพในพระเยซูเจ้าไปสู่ธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์ และคุณธรรมเยี่ยงมนุษย์ของพระองค์ แม้ว่าพระบุคคลของพระเจ้าย่อมเป็นพระเจ้าเสมอ แต่ในพระองค์มีธรรมชาติมนุษย์ด้วย ซึ่งแม้จะมีสารัตถะที่ครบถ้วน แต่ไม่ได้เป็นปัจเจกเหมือนมนุษย์ทั่วไป ซึ่งได้อธิบายในรายละเอียดก่อนหน้านี้แล้ว

          แม้ว่าเราสมควรพูดถึงคุณลักษณะของพระเทวภาพ แต่ไม่เคยมีการกล่าวถึงคุณธรรมของพระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น คุณลักษณะเหล่านี้ยังรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมชาติ หรือธาตุแท้ของพระองค์ แต่คุณธรรมทางศีลธรรม เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความเพียรพยายาม และการต่อสู้อย่างไม่รู้จบกับการประจญ หรือโดยการขัดขืนความโน้มเอียงตามธรรมชาติ มนุษย์จะมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นได้ด้วยความพยายามโดยไม่หยุดพัก และความพยายามนี้ต้องดำเนินต่อไปตลอดชีวิตจนถึงวันตาย ผู้ประพันธ์หนังสือ “จำลองแบบพระคริสต์” เขียนไว้ว่า “ตราบใดที่เรายังดำรงชีพในโลกนี้ เราจะไม่ขาดความทุกข์ยาก และการประจญ ดังนั้นจึงมีเขียนไว้ในหนังสือโยบ ว่า ‘ชีวิตมนุษย์บนโลกนี้เป็นการประจญ’” (เล่มที่ 1 บทที่ 13) เราจะกล่าวถึงเพียงความอดทน และความเมตตากรุณา หรือความเวทนาสงสาร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นคุณสมบัติเหนือมนุษย์ของพระเจ้าที่บรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับมนุษย์ ดังนั้น พระคัมภีร์เล่มแรก ๆ จึงถือว่าพระเจ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้ พระเจ้าทรงมองดูอิสราเอล ด้วยความเมตตา และเวทนาสงสาร แม้ว่าอิสราเอล จะเป็นชนชาติที่ไม่ซื่อสัตย์ก็ตาม

 

เราจะไม่กล่าวถึงรายละเอียด แต่จะอ้างถึงข้อความที่เราระลึกถึงได้โดยง่าย ต่อไปนี้

 

          การต่อรองอย่างไม่จบสิ้นของอับราฮัม กับพระยาเวห์ เพื่อชาวเมืองโสโดม และโกโมราห์ เป็นข้อความที่ไม่อาจมองข้ามได้ (ปฐก 18:22-33) หนังสือกันดารวิถีเน้นถึงธรรมชาติของพระเจ้าผู้ทรงต้องอดทนมานาน ว่า “พระเจ้าทรงพระพิโรธช้า และทรงอุดมด้วยความรักมั่นคง” (14:18) เราจะพบข้อความทำนองนี้หลายครั้งในบทสดุดี เช่น “พระเจ้าผู้ทรงเวทนา ทรงเมตตา และอดทน” (สดด 86:15) “พระเจ้าผู้ทรงกรุณา อดทน และอุดมด้วยความเมตตา” (สดด 144:8) “พระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณา ทรงอดทน ทรงกริ้วช้า และทรงอุดมด้วยความรักมั่นคง พระองค์ทรงพร้อมจะเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษ” นี่คือคำตัดพ้อพระเยเวห์ โดยประกาศโยนาห์ (4:2)

 

          จากความอดทนของพระยาเวห์ ต่อประชากรของพระองค์ในพันธสัญญาเดิม บัดนี้ เราจะหันมาพิจารณาความคิดเดียวกันในพันธสัญญาใหม่ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องอุปมาอันน่าจับใจในบทที่ 15 ของพระวรสารของนักบุญลูกา พระองค์ไม่ได้เพียงกล่าวถึงความเมตตาของพระบิดาในสวรรค์เท่านั้น (หรือที่บางคนเรียกอย่างมีความหมายว่า บิดาผู้สุรุ่ยสุร่าย) แต่ทรงกล่าวถึงคุณสมบัติเดียวกัน ซึ่งเป็นคุณธรรมประจำพระหฤทัยของพระองค์เอง “ด้วยความอดทนต่อคนบาป และคำสอนของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงแสดงให้เห็นความอดทนของพระเจ้า พระองค์ทรงตำหนิศิษย์ที่ขาดความอดทน และอาฆาตแค้น” (ลก 9:55) “อุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเทศไร้ผล (ลก 13:6-9) คนรับใช้ที่ไร้ความเมตตา (มธ 18:23-35) ก็เป็นการเผยแสดงถึงความอดทนของพระเจ้า ผู้ทรงต้องการให้คนบาปได้รับความรอดจากบทเรียนสอนความอดทน และความรักที่ทรงนำมาสอนศิษย์ของพระองค์” (พจนานุกรม หน้า 410)

 

          ความเมตตาไม่ใช่อุดมการณ์ที่ห่างไกลในองค์พระเยซูเจ้า แต่เป็นสิ่งที่จริงแท้เช่นเดียวกับบาป คนบาปก็มีจริงและอยู่ใกล้ชิดรอบตัวพระองค์ ผู้ประพันธ์จดหมายถึงชาวฮีบรู กล่าวถึงพระองค์ด้วยประโยคสั้น ๆ ว่า “พระเยซูเจ้าทรงเป็นมหาสมณะผู้เมตตา” (2:17) ถ้าเราคิดว่า “ความอดทน” ในบทเร้าวิงวอนนี้เหมือนกับความอดกลั้น เมื่อนั้น ความเมตตาก็หมายถึงการให้อภัยบาป ซึ่งอธิบายไว้อย่างชัดเจนในคำบรรยายอัศจรรย์ที่ทรงรักษาคนเป็นอัมพาต เมื่อชาย 4 คนหย่อนแคร่ลงมาจากหลังคาบ้านในเมืองคาเปอร์นาอุม ที่ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงกำลังเทศนา ใน “เรื่องซึ่งเป็นหัวข้อถกเถียงกัน” นี้ (มธ 9:1-8) อัศจรรย์นี้เป็นมากกว่าเรื่องน่าพิศวง นี่คือเครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของกระบวนการช่วยให้รอดซึ่งพระเยซูเจ้าทรงริเริ่ม ผลของอานุภาพแห่งการช่วยให้รอดแสดงว่าพระองค์ทรงมีอำนาจที่ช่วยให้รอดพ้นจากบาป ไม่มีการเยียวยาแท้จริงสำหรับการป่วยของมนุษย์ เว้นแต่จะรักษาให้หายจากบาปเสียก่อน นี่คือความบริบูรณ์ของอำนาจที่ช่วยให้รอด มิใช่เพียงอำนาจในการแสดงปาฏิหารย์ ที่ทำให้มนุษย์สรรเสริญพระเจ้าเท่านั้น (Jerome Commentary 45:61) ตัวอย่างของความเมตตาของพระเยซูเจ้าคือหญิงคนบาปที่ได้รับการอภัยบาปในบ้านของซีมอน ชาวฟาริสี หญิงที่ถูกจับได้ว่าล่วงประเวณี และซักเคียส คนเก็บภาษี เรื่องเหล่านี้มีจุดประสงค์หนึ่งเดียวคือ แสดงว่าอำนาจในการให้อภัยนั้นออกมาจากพระหฤทัยของพระผู้ไถ่

 

          ทั้งคำว่าความอดทน (patience) และพระทรมาน (passion) มาจากรากศัพท์ภาษาละตินเดียวกัน คือ pati เป็นคำกริยาที่หมายถึงการทนทุกข์ทรมาน ดังนั้น ถ้าเราต้องการเข้าใจคำว่า ความอดทน อย่างครบถ้วน เราต้องมองหาในบทที่เล่าถึงพระทรมานในพันธสัญญาใหม่ ความอดทนของผู้เป็นยัญบูชาเปล่งแสงสว่างในบทเพลงของผู้รับใช้พระเจ้าในคำพยากรณ์ของอิสยาห์ (53:7)

                                    “ท่านถูกบีบบังคับ และถูกสบประมาท ถึงกระนั้น ท่านก็ไม่ปริปาก

                       เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด

                        ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น … ท่านถูกตีเพราะการทรยศของชนชาติของเรา”

 

          ความทุกข์ทรมานของพระเยซูเจ้าเป็นผลมาจากการตัดสินใจยอมรับการชำระเนื่องจากบาปของมนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นการยอมรับความทุกข์ทรมานแทนผู้อื่น ผู้นิพนธ์พระวรสารกล่าวประโยคเดียวกันว่า “พระเยซูเจ้าทรงนิ่งเงียบ”เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้กล่าวหา และผู้พิพากษา

 

          นักบุญออกัสติน นิยามความหมายของความอดทนไว้ว่า หมายถึงคุณธรรมที่ทำให้เราทนรับความชั่วร้ายได้ด้วยความสงบ นักบุญโทมัส อากวีนัส นิยามความหมายของความอดทนโดยใช้คำว่า “โดยไม่เศร้าเสียใจ” แทนคำว่าความสงบ คำนิยามนี้หมายความว่าการทนทุกข์ทรมานต้องสัมพันธ์กับความอดทน พระหฤทัยพระเยซูทรงอดทนในด้านใด? พระหฤทัยของพระเยซูเจ้ารู้จักทนทุกข์ทรมาน และสามารถทนทุกข์ทรมานได้ในเวลาปัจจุบัน เนื่องจากบาป หรือความอกตัญญูของเรา หรือการสบประมาทได้หรือไม่? เราไม่จำเป็นต้องย้ำคำอธิบายทางเทววิทยาในที่นี้ เพราะเราสามารถตอบคำถามนี้ด้วยข้อความที่คัดลอกมาได้ว่า “เราต้องแยกอย่างชัดเจนระหว่างการทนทรมานจริง และการขัดขืนของน้ำใจ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ทรมาน พระหฤทัยพระเยซูในพระสิริรุ่งโรจน์ในสวรรค์ หรือในศีลมหาสนิท ไม่สามารถรับทนทรมานจริง ๆ ได้อีกต่อไป สภาวะสิริรุ่งโรจน์ทำให้พระหฤทัยนี้ไม่สามารถเจ็บปวดได้อีก แต่น้ำพระทัยของพระเยซูเจ้าในฐานะมนุษย์ยังคงอยู่ และด้วยน้ำพระทัยมนุษย์นี้ แม้ในธรรมชาติที่ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในสวรรค์ ยังสามารถดำรงอยู่ร่วมกับความรังเกียจ ความชิงชังของน้ำพระทัยได้…อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแท้จริงเพื่อชดเชยบาปของมนุษย์ชาติ กล่าวคือในพระกายทิพย์ หรือพระศาสนจักร ซึ่งได้รับบาดแผล และฉีกขาดเพราะบาปของเรา และในความหมายนี้ พระทรมานอันศักดิ์สิทธิ์จึงเกิดขึ้นตลอดกาลเวลา” (McDonnell, S.J.)

 

          เห็นได้ชัดว่าผู้ศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถโอดครวญเพราะขาดความอดทนเมื่อประสบกับความยากลำบากที่พระเจ้าทรงส่งมาให้ แต่เขาควรมองดูพระเยซูเจ้า ขณะที่ปิลาตนำพระองค์ไปแสดงตัวต่อฝูงชนด้วยคำว่า “จงดูชายผู้นี้”และขอให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในความอดทนของพระองค์ และความลึกล้ำของพระเมตตาของพระองค์ และวิงวอนขออภัยสำหรับบาปของตนเอง และคนบาปทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

» พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต

» พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด

» พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

» พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์

» พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

» พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

» พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

» พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก

» พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

» พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

» พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย