ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

          บทเร้าวิงวอนข้อนี้หันเหความสนใจของเราจากพระเทวภาพในพระเยซูเจ้าไปสู่ธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์ และคุณธรรมเยี่ยงมนุษย์ของพระองค์ แม้ว่าพระบุคคลของพระเจ้าย่อมเป็นพระเจ้าเสมอ แต่ในพระองค์มีธรรมชาติมนุษย์ด้วย ซึ่งแม้จะมีสารัตถะที่ครบถ้วน แต่ไม่ได้เป็นปัจเจกเหมือนมนุษย์ทั่วไป ซึ่งได้อธิบายในรายละเอียดก่อนหน้านี้แล้ว

 

          แม้ว่าเราสมควรพูดถึงคุณลักษณะของพระเทวภาพ แต่ไม่เคยมีการกล่าวถึงคุณธรรมของพระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น คุณลักษณะเหล่านี้ยังรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมชาติ หรือธาตุแท้ของพระองค์ แต่คุณธรรมทางศีลธรรม เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความเพียรพยายาม และการต่อสู้อย่างไม่รู้จบกับการประจญ หรือโดยการขัดขืนความโน้มเอียงตามธรรมชาติ มนุษย์จะมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นได้ด้วยความพยายามโดยไม่หยุดพัก และความพยายามนี้ต้องดำเนินต่อไปตลอดชีวิตจนถึงวันตาย ผู้ประพันธ์หนังสือ “จำลองแบบพระคริสต์” เขียนไว้ว่า “ตราบใดที่เรายังดำรงชีพในโลกนี้ เราจะไม่ขาดความทุกข์ยาก และการประจญ ดังนั้นจึงมีเขียนไว้ในหนังสือโยบ ว่า ‘ชีวิตมนุษย์บนโลกนี้เป็นการประจญ’” (เล่มที่ 1 บทที่ 13) เราจะกล่าวถึงเพียงความอดทน และความเมตตากรุณา หรือความเวทนาสงสาร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นคุณสมบัติเหนือมนุษย์ของพระเจ้าที่บรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับมนุษย์ ดังนั้น พระคัมภีร์เล่มแรก ๆ จึงถือว่าพระเจ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้ พระเจ้าทรงมองดูอิสราเอล ด้วยความเมตตา และเวทนาสงสาร แม้ว่าอิสราเอล จะเป็นชนชาติที่ไม่ซื่อสัตย์ก็ตาม

 

เราจะไม่กล่าวถึงรายละเอียด แต่จะอ้างถึงข้อความที่เราระลึกถึงได้โดยง่าย ต่อไปนี้

 

          การต่อรองอย่างไม่จบสิ้นของอับราฮัม กับพระยาเวห์ เพื่อชาวเมืองโสโดม และโกโมราห์ เป็นข้อความที่ไม่อาจมองข้ามได้ (ปฐก 18:22-33) หนังสือกันดารวิถีเน้นถึงธรรมชาติของพระเจ้าผู้ทรงต้องอดทนมานาน ว่า “พระเจ้าทรงพระพิโรธช้า และทรงอุดมด้วยความรักมั่นคง” (14:18) เราจะพบข้อความทำนองนี้หลายครั้งในบทสดุดี เช่น “พระเจ้าผู้ทรงเวทนา ทรงเมตตา และอดทน” (สดด 86:15) “พระเจ้าผู้ทรงกรุณา อดทน และอุดมด้วยความเมตตา” (สดด 144:8) “พระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณา ทรงอดทน ทรงกริ้วช้า และทรงอุดมด้วยความรักมั่นคง พระองค์ทรงพร้อมจะเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษ” นี่คือคำตัดพ้อพระเยเวห์ โดยประกาศโยนาห์ (4:2)

 

          จากความอดทนของพระยาเวห์ ต่อประชากรของพระองค์ในพันธสัญญาเดิม บัดนี้ เราจะหันมาพิจารณาความคิดเดียวกันในพันธสัญญาใหม่ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องอุปมาอันน่าจับใจในบทที่ 15 ของพระวรสารของนักบุญลูกา พระองค์ไม่ได้เพียงกล่าวถึงความเมตตาของพระบิดาในสวรรค์เท่านั้น (หรือที่บางคนเรียกอย่างมีความหมายว่า บิดาผู้สุรุ่ยสุร่าย) แต่ทรงกล่าวถึงคุณสมบัติเดียวกัน ซึ่งเป็นคุณธรรมประจำพระหฤทัยของพระองค์เอง “ด้วยความอดทนต่อคนบาป และคำสอนของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงแสดงให้เห็นความอดทนของพระเจ้า พระองค์ทรงตำหนิศิษย์ที่ขาดความอดทน และอาฆาตแค้น” (ลก 9:55) “อุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเทศไร้ผล (ลก 13:6-9) คนรับใช้ที่ไร้ความเมตตา (มธ 18:23-35) ก็เป็นการเผยแสดงถึงความอดทนของพระเจ้า ผู้ทรงต้องการให้คนบาปได้รับความรอดจากบทเรียนสอนความอดทน และความรักที่ทรงนำมาสอนศิษย์ของพระองค์” (พจนานุกรม หน้า 410)

 

          ความเมตตาไม่ใช่อุดมการณ์ที่ห่างไกลในองค์พระเยซูเจ้า แต่เป็นสิ่งที่จริงแท้เช่นเดียวกับบาป คนบาปก็มีจริงและอยู่ใกล้ชิดรอบตัวพระองค์ ผู้ประพันธ์จดหมายถึงชาวฮีบรู กล่าวถึงพระองค์ด้วยประโยคสั้น ๆ ว่า “พระเยซูเจ้าทรงเป็นมหาสมณะผู้เมตตา” (2:17) ถ้าเราคิดว่า “ความอดทน” ในบทเร้าวิงวอนนี้เหมือนกับความอดกลั้น เมื่อนั้น ความเมตตาก็หมายถึงการให้อภัยบาป ซึ่งอธิบายไว้อย่างชัดเจนในคำบรรยายอัศจรรย์ที่ทรงรักษาคนเป็นอัมพาต เมื่อชาย 4 คนหย่อนแคร่ลงมาจากหลังคาบ้านในเมืองคาเปอร์นาอุม ที่ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงกำลังเทศนา ใน “เรื่องซึ่งเป็นหัวข้อถกเถียงกัน” นี้ (มธ 9:1-8) อัศจรรย์นี้เป็นมากกว่าเรื่องน่าพิศวง นี่คือเครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของกระบวนการช่วยให้รอดซึ่งพระเยซูเจ้าทรงริเริ่ม ผลของอานุภาพแห่งการช่วยให้รอดแสดงว่าพระองค์ทรงมีอำนาจที่ช่วยให้รอดพ้นจากบาป ไม่มีการเยียวยาแท้จริงสำหรับการป่วยของมนุษย์ เว้นแต่จะรักษาให้หายจากบาปเสียก่อน นี่คือความบริบูรณ์ของอำนาจที่ช่วยให้รอด มิใช่เพียงอำนาจในการแสดงปาฏิหารย์ ที่ทำให้มนุษย์สรรเสริญพระเจ้าเท่านั้น (Jerome Commentary 45:61) ตัวอย่างของความเมตตาของพระเยซูเจ้าคือหญิงคนบาปที่ได้รับการอภัยบาปในบ้านของซีมอน ชาวฟาริสี หญิงที่ถูกจับได้ว่าล่วงประเวณี และซักเคียส คนเก็บภาษี เรื่องเหล่านี้มีจุดประสงค์หนึ่งเดียวคือ แสดงว่าอำนาจในการให้อภัยนั้นออกมาจากพระหฤทัยของพระผู้ไถ่

 

          ทั้งคำว่าความอดทน (patience) และพระทรมาน (passion) มาจากรากศัพท์ภาษาละตินเดียวกัน คือ pati เป็นคำกริยาที่หมายถึงการทนทุกข์ทรมาน ดังนั้น ถ้าเราต้องการเข้าใจคำว่า ความอดทน อย่างครบถ้วน เราต้องมองหาในบทที่เล่าถึงพระทรมานในพันธสัญญาใหม่ ความอดทนของผู้เป็นยัญบูชาเปล่งแสงสว่างในบทเพลงของผู้รับใช้พระเจ้าในคำพยากรณ์ของอิสยาห์ (53:7)

                                    “ท่านถูกบีบบังคับ และถูกสบประมาท ถึงกระนั้น ท่านก็ไม่ปริปาก

                       เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด

                        ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น … ท่านถูกตีเพราะการทรยศของชนชาติของเรา”

 

          ความทุกข์ทรมานของพระเยซูเจ้าเป็นผลมาจากการตัดสินใจยอมรับการชำระเนื่องจากบาปของมนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นการยอมรับความทุกข์ทรมานแทนผู้อื่น ผู้นิพนธ์พระวรสารกล่าวประโยคเดียวกันว่า “พระเยซูเจ้าทรงนิ่งเงียบ”เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้กล่าวหา และผู้พิพากษา

 

          นักบุญออกัสติน นิยามความหมายของความอดทนไว้ว่า หมายถึงคุณธรรมที่ทำให้เราทนรับความชั่วร้ายได้ด้วยความสงบ นักบุญโทมัส อากวีนัส นิยามความหมายของความอดทนโดยใช้คำว่า “โดยไม่เศร้าเสียใจ” แทนคำว่าความสงบ คำนิยามนี้หมายความว่าการทนทุกข์ทรมานต้องสัมพันธ์กับความอดทน พระหฤทัยพระเยซูทรงอดทนในด้านใด? พระหฤทัยของพระเยซูเจ้ารู้จักทนทุกข์ทรมาน และสามารถทนทุกข์ทรมานได้ในเวลาปัจจุบัน เนื่องจากบาป หรือความอกตัญญูของเรา หรือการสบประมาทได้หรือไม่? เราไม่จำเป็นต้องย้ำคำอธิบายทางเทววิทยาในที่นี้ เพราะเราสามารถตอบคำถามนี้ด้วยข้อความที่คัดลอกมาได้ว่า “เราต้องแยกอย่างชัดเจนระหว่างการทนทรมานจริง และการขัดขืนของน้ำใจ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ทรมาน พระหฤทัยพระเยซูในพระสิริรุ่งโรจน์ในสวรรค์ หรือในศีลมหาสนิท ไม่สามารถรับทนทรมานจริง ๆ ได้อีกต่อไป สภาวะสิริรุ่งโรจน์ทำให้พระหฤทัยนี้ไม่สามารถเจ็บปวดได้อีก แต่น้ำพระทัยของพระเยซูเจ้าในฐานะมนุษย์ยังคงอยู่ และด้วยน้ำพระทัยมนุษย์นี้ แม้ในธรรมชาติที่ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในสวรรค์ ยังสามารถดำรงอยู่ร่วมกับความรังเกียจ ความชิงชังของน้ำพระทัยได้…อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแท้จริงเพื่อชดเชยบาปของมนุษย์ชาติ กล่าวคือในพระกายทิพย์ หรือพระศาสนจักร ซึ่งได้รับบาดแผล และฉีกขาดเพราะบาปของเรา และในความหมายนี้ พระทรมานอันศักดิ์สิทธิ์จึงเกิดขึ้นตลอดกาลเวลา” (McDonnell, S.J.)

 

          เห็นได้ชัดว่าผู้ศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถโอดครวญเพราะขาดความอดทนเมื่อประสบกับความยากลำบากที่พระเจ้าทรงส่งมาให้ แต่เขาควรมองดูพระเยซูเจ้า ขณะที่ปิลาตนำพระองค์ไปแสดงตัวต่อฝูงชนด้วยคำว่า “จงดูชายผู้นี้”และขอให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในความอดทนของพระองค์ และความลึกล้ำของพระเมตตาของพระองค์ และวิงวอนขออภัยสำหรับบาปของตนเอง และคนบาปทั้งปวง

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ