ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

         พระวรสารเล่าถึงความเป็นจริง โดยไม่พยายามปิดบังสิ่งที่เรียกกันว่า “ความจริงของชีวิต” เหมือนกับนิทานของคุณยายที่บอกว่า เมื่อเด็กเกิดมา นกกระสาเป็นผู้นำเขามาส่ง หรือเขาอยู่ในกระเป๋าของแพทย์ นักบุญลูกา เล่าเรื่องราวการปฏิสนธิ และการบังเกิดของพระเยซูเจ้าอย่างตรงไปตรงมา ด้วยเหตุนี้ เด็กเล็ก ๆ ในครอบครัวคริสตชนจึงระลึกถึงธรรมล้ำลึกแห่งการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า พร้อมกับบิดามารดาของพวกเขาวันละสามเวลา เมื่อได้ยินเสียงระฆังพรหมถือสารว่า “เทวทูตถือสารมาแจ้งแด่พระนางมารีอา  :

          และพระนางได้ทรงครรภ์ด้วยเดชะพระจิต”

 

          นักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร ไม่ได้เป็นเพียงผู้นิยมความจริง แต่นิยมสิ่งที่เหนือจริงด้วย(surrealist)  ท่านไม่ได้กล่าวว่า “และพระองค์ทรงปรากฎพระองค์เยี่ยงมนุษย์ท่ามกลางมนุษย์ทั้งมวล” แต่ท่านบอกว่า “พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์” นักบุญออกัสติน ใช้คำว่า “พระองค์ทรงมีเนื้อหนัง ซึ่งทำให้พระองค์ทรงรู้จักหิว และกระหาย” (บทเทศน์ 102) นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรซึ่งเป็นชาวอังกฤษ และเป็นที่รู้จักกันน้อยกว่า คือนักบุญอังแซล์ม ได้เขียนคำสั่งสอนเป็นภาษาละตินในหัวข้อ “เหตุใดพระเจ้าจึงทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์?” ซึ่งนักเทววิทยาต้องศึกษาในวิชาคริสตวิทยา เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างสมศักดิ์ศรี เพราะพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้ทำให้เกิด “การรับเอากาย”

 

          ในขณะที่คำวิงวอนก่อนหน้านี้กล่าวถึงธรรมชาติพระเจ้าในพระคริสต์ คำวิงวอนข้อนี้ชวนให้เราสนใจกับธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์ บทเร้าวิงวอนข้อนี้ประกอบด้วยสองประโยค คือ 1) พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าที่ถูกตกแต่งโดยการทำงานของพระจิตเจ้า และ 2)พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าที่ถูกตกแต่งในครรภ์ของพระมารดาพรหมจารี

 

          ในวันฉลองการปฏิสนธินิรมล พระศาสนจักรผู้เป็นมารดาศักดิ์สิทธิ์กำหนดให้เราภาวนาว่า“ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเตรียมครรภ์ของพระมารดาพรหมจารี โดยอาศัยพระจิตเจ้า ให้เป็นสถานที่พำนักอันคู่ควรสำหรับพระบุตรของพระองค์…” เหมือนกับนกที่เตรียมรังให้พร้อมสำหรับวางไข่ สถาปนิกสำคัญในธรรมล้ำลึกอันน่าพิศวงนี้คือพระบุคคลที่สามแห่งพระตรีเอกภาพ ที่เราเรียกอย่างคุ้นเคยว่า พระจิตแห่งความรักของพระเจ้า ผู้ทรงสืบเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร พระองค์ทรงถูกเรียกว่า Pneuma ในภาษากรีก (จิต ลมหายใจ ลม และพระวิญญาณบริสุทธิ์) พระองค์ทรงแตกต่างจากพระบิดา และพระบุตร แต่ไม่สามารถแยกออกจากทั้งสองพระองค์นี้ได้ พระนามต่าง ๆ ของพระองค์คือ Ruah (ฮีบรู) Spiritus (ละติน) Pneuma (กรีก) เป็นคำที่ถูกยืมมาจากพลังต่าง ๆ ของธรรมชาติ สัญลักษณ์ของพระองค์ คือ น้ำ ไฟ อากาศ ลม ในพันธสัญญาเดิม พระองค์ทรงเป็นแรงดลใจของบรรดาประกาศก และทรงได้รับหน้าที่ให้สร้างทุกสิ่งที่ดำรงอยู่ด้วยอำนาจของพระองค์ พระองค์ทรงหลั่งไหลเหมือนน้ำ ทรงปรากฏให้เห็นเหมือนนกพิราบ และลิ้นไฟ ทรงสั่นคลอนบ้านด้วยพลังของลมพายุ แต่ในบทเร้าวิงวอนข้อนี้ พระองค์ทรงเป็นพระจิตผู้สร้างสรรค์ เทวทูตแจ้งต่อพระนางพรหมจารีว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน” (ลก 1:35) พระวจนาตถ์ทรงเกิดจากพระบิดาตั้งแต่นิรันดรกาลแน่นอน แต่ความเป็นมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทำให้พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรมนุษย์นั้น ได้ถูกตกแต่งโดยการทำงานของพระจิตเจ้า

 

          นักบุญโทมัส อากวีนัส ยกเหตุผลสำคัญ 3 ข้อ มาอธิบายว่าเหตุใดการบังเกิดเป็นมนุษย์จึงถือว่าเป็นผลงานของพระจิตเจ้า 1) จุดประสงค์ของการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า คือ เพื่อยกชูมนุษยชาติและทำให้ศักดิ์สิทธิ์ และการเสกให้ศักดิ์สิทธิ์คือคุณลักษณะเฉพาะของพระจิตเจ้า 2) การบังเกิดเป็นมนุษย์ คือการประทานพระหรรษทานของพระเจ้า และนี่คือหน้าที่พิเศษของพระจิตเจ้า 3) การบังเกิดเป็นมนุษย์คืองานแห่งความรักของพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด พระจิตเจ้าทรงเป็นจิตแห่งความรักที่โดดเด่น หรืออาจกล่าวได้ว่าทรงเป็นความรักของพระบิดา และพระบุตร ความเป็นมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าคือผลงานชิ้นเอกแห่งสรรพานุภาพของพระเจ้า และศูนย์กลางของความเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้าคือพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

 

          ตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา ในบทที่ 1 ของพระวรสารของท่าน เมื่อพระจิตเจ้าทรงแผ่เงาปกคลุมพระนางพรหมจารีมารีย์ พระองค์ทรงเริ่มประทับในตัวพระเยซูเจ้าด้วยตั้งแต่วินาทีแรก และทำให้พระองค์ทรงเริ่มมีชีวิต พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าตั้งแต่นิรันดรกาล แต่ในประวัติศาสตร์ พระองค์เป็นที่รู้จักกันในฐานะบุตรของพระนางมารีย์เสมอ ตั้งแต่ทรงอยู่ในครรภ์มารดา พระจิตทรงทำให้พระองค์เป็นมนุษย์-พระ แต่พระศาสนจักรต้องใช้เวลานานกว่า 3 ศตวรรษก่อนจะประกาศความจริงเกี่ยวกับความเป็นมารดาของพระเจ้าของพระนางมารีย์ พระนางมารีย์ได้รับตำแหน่งพระมารดาพระเจ้าระหว่างการประชุมสภาสงฆ์ที่เอเฟซัส (ค.ศ. 431) “แท้จริงแล้ว ผู้ที่พระนางให้กำเนิดเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้า ผู้ที่ได้กลายเป็นบุตรของพระนางอย่างแท้จริงตามเลือดเนื้อเชื้อไขนั้นมิใช่ใครอื่น นอกจากพระบุตรนิรันดรของพระบิดา พระบุคคลองค์ที่สองแห่งพระตรีเอกภาพ ดังนั้น พระศาสนจักรจึงยอมรับว่าพระนางมารีย์เป็น ‘พระมารดาของพระเจ้า’ อย่างแท้จริง (THEOTOKOS)” “นับตั้งแต่ความเชื่อก่อรูปขึ้นเป็นครั้งแรก พระศาสนจักรยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางพรหมจารีมารีย์ ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้าเพียงประการเดียว และยืนยันความหมายทางวัตถุของเหตุการณ์นี้ด้วยว่า พระเยซูเจ้าทรงปฏิสนธิโดยพระจิตเจ้า โดยปราศจากน้ำเชื้อของมนุษย์” (สภาลาเตรัน ค.ศ. 649) “บรรดาปิตาจารย์แห่งพระศาสนจักรถือว่าการปฏิสนธิโดยที่มารดายังเป็นพรหมจารีนี้เป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นพระบุตรแท้ของพระเจ้าที่ทรงเข้ามาสวมสภาพมนุษย์เหมือนเรา…ข้อความในพระวรสารเข้าใจว่าการปฏิสนธิของพระเยซูเจ้าโดยที่มารดายังเป็นพรหมจารีนี้เป็นผลงานของพระเจ้าที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ และเหนือกว่าความเป็นไปได้ตามประสามนุษย์” (คำสอน ข้อ 496-497)

 

          พระคริสตเจ้าจึงเป็นบุตรของพระนางมารีย์อย่างแท้จริง ดังนั้นหัวใจของพระองค์จึงเป็นหัวใจมนุษย์เช่นกัน พระองค์ทรงมีเลือดเนื้อ และกระดูกเหมือนเรา เพื่อจะทรงเป็นหนึ่งเดียวกับเราและอาดัม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อว่าพระคริสตเจ้าจะทรงสามารถไถ่กู้เราด้วยความตายของพระองค์ เมื่อมองในแง่นี้ เราจะเห็นความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างดวงพระทัยของพระนางมารีย์ และพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พระมารดา และพระบุตรเชื่อมโยงกันอย่างไม่มีวันแยกจากกันได้ด้วยความผูกพันแห่งความรักต่อกัน จึงเห็นได้ชัดว่าดวงพระทัยทั้งสองได้ถูกนำมาเชื่อมโยงกันในความศรัทธาต่อดวงพระทัยทั้งสอง ซึ่งนักบุญยอห์น ยูดส์ เป็นผู้เผยแพร่

 

          สัญลักษณ์ของพระวิหาร และกระโจมในพันธสัญญาเดิมยังกลายเป็นเครื่องมือที่สื่อความจริงของธรรมล้ำลึกนี้ พระวิหาร ซึ่งถูกปิดบังจากสายตาของคนทั่วไปเป็นที่เก็บหีบพระบัญญัติพร้อมด้วยสิ่งล้ำค่าที่บรรจุอยู่ภายใน ร่างกาย และวิญญาณที่ปราศจากบาปของพระนางมารีย์จะเข้ามาแทนที่พระวิหารแห่งพระบัญญัติใหม่ และครรภ์ของพระนางมารีย์ จะกลายเป็นหีบพระบัญญัติที่พระบุตรของพระเจ้าจะพำนักอยู่ภายในเป็นเวลา 9 เดือน

 

          คำว่า “การเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ (incarnation)” ซ่อนความจริงที่นักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร ปรารถนาจะบอกเราผ่านประโยคสั้น ๆ ว่า “พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์” คำว่า “เนื้อหนัง” ในภาษาละตินคือ caro คำที่แตกออกมาจากรากเดียวกันคือ carnis แปลว่า “เกี่ยวกับเนื้อหนัง” ดังนั้น คำว่า incarnation จึงหมายความว่า “กลายเป็น หรือทำให้มีเนื้อหนัง” คำสอนอธิบายถึงจุดประสงค์ของการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ในขณะที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท่อนที่สามของบทภาวนา “สัญลักษณ์ของอัครสาวก” ว่า “ปฏิสนธิเดชะพระจิต บังเกิดจากพระนางมารีอาพรหมจารี”

 

          เหตุใดพระวจนาตถ์จึงทรงมารับสภาพมนุษย์? เพื่อช่วยเราให้รอด โดยให้เราคืนดีกับพระเจ้า การคืนดีในด้านหนึ่งได้สำเร็จลงแล้วด้วยการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ กล่าวคือ พระบุคคลของพระเยซูเจ้าได้นำธรรมชาติของพระเจ้า และของมนุษย์มารวมกันในพระองค์ เราอาจเพิ่มเหตุผลข้ออื่น ๆ ได้อีกว่า…เพื่อให้เรารู้จักความรักของพระเจ้า…เพื่อให้พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความศักดิ์สิทธิ์สำหรับเรา…เพื่อให้เราได้รับธรรมชาติของพระเจ้า คำอธิบายความจริงอันลึกซึ้งแต่ละข้อนี้เกินกว่าขอบเขตของบทเร้าวิงวอนข้อนี้ แต่แสดงให้เราเห็นความลึกล้ำของธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าที่เสนอต่อเราอย่างง่าย ๆ แต่ทรงพลังนี้ มันไม่ได้หมายความว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าส่วนหนึ่ง และมนุษย์ส่วนหนึ่ง และไม่ได้แสดงนัยว่าพระองค์ทรงเป็นส่วนผสมอันยุ่งเหยิงของพระเจ้าและมนุษย์ แต่บอกว่ามี 2 วิธีที่เราจะเข้าถึงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าได้ คือผ่านทางพระจิตเจ้า และผ่านทางดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ