ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

          ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 เมื่อเด็ก ๆ รู้จักพระคัมภีร์จากบทที่คัดลอกมา หรือเรื่องย่อ หรือเรื่องอุปมาในพระวรสาร อุปมาเรื่องเศรษฐี และลาซารัส ใช้ชื่อเรื่องว่า Dives and Lazarus ชื่อเรื่องนี้คงทำให้เด็กสมัยนี้หัวเราะ เพราะเขารู้ว่า Dives ไม่ใช่ชื่อของเศรษฐี แต่เป็นคำภาษาละติน ที่แปลว่าร่ำรวย และใช้เป็นคำนามในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า คนรวย คำเดียวกันนี้ปรากฏในบทเร้าวิงวอนฉบับภาษาละติน ว่า dives in omnes qui invocant te: (ร่ำรวยต่อทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์) คำว่าร่ำรวยนี้เป็นคำบรรยายบุคคล ไม่ใช่ชื่อเฉพาะของเขา เมื่อนำมาใช้กับพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์จึงกลายเป็นคำบรรยายพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น เราถึงสามารถบรรยายได้ว่าพระหฤทัยของพระเยซูเจ้ามั่งคั่งร่ำรวย (dives)

 

          เนื่องจากบทเร้าวิงวอนนี้ได้กล่าวถึงความมั่งคั่ง หรือขุมทรัพย์ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์มาก่อนแล้ว จึงไม่ควรพิจารณาในความหมายเดียวกันอีกสำหรับข้อนี้ นอกจากนี้ เนื่องจากบทเร้าวิงวอนค่อย ๆ เผยให้เห็นพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า จึงไม่ควรพิจารณาความมั่งคั่ง หรืออุดมบริบูรณ์ในตัวของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ แต่ความมั่งคั่งต่อผู้ศรัทธา อันที่จริง เราจะพบว่าบทเร้าวิงวอนข้อนี้มีความหมายมากทีเดียว เมื่อนักบุญเปาโล ใช้ข้อความเดียวกันนี้ในจดหมายถึงชาวโรมัน บทที่ 10 “เพราะไม่มีความแตกต่างกันระหว่างชาวยิว และชาวกรีก พระเจ้าองค์เดียวกันนี้ทรงเป็นพระเจ้าของทุกคน และประทานความมั่งคั่งของพระองค์ให้ทุกคนที่เรียกขานพระองค์” (10:10) เราจำเป็นต้องพิจารณาความนัยของคำว่า “มั่งคั่ง” ในความหมายของ “การให้ความมั่งคั่ง”

 

          Jerome Bible ช่วยเราสืบค้นความหมายนี้ได้มาก เราพบข้อความว่า “ในเบื้องต้น ดูเหมือนว่านักบุญเปาโล อ้างถึงพระยาเวห์ เพราะท่านใช้สำนวนของชาวยิวว่า ‘พระเจ้าของทุกคน’ ‘เรียกขานพระองค์’ และอ้างในบทที่ 10:13 ถึงประกาศกโยเอล 3:5 อย่างชัดเจน แต่ตามบริบท โดยเฉพาะหลังจาก 10:9 คำว่า Kyrios (พระเจ้า) หมายถึงพระเยซูเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของชาวยิว และชาวกรีก (เทียบ กจ 10:36, รม 9:5, ฟป 2:9-11) ในพันธสัญญาเดิม ‘ผู้ที่เรียกขานพระนามพระเจ้า’ เป็นคำบรรยายถึงชาวอิสราเอลที่จริงใจ และศรัทธาในพันธสัญญาใหม่ คำนี้เปลี่ยนไปเป็นคริสตชน (1 คร 1:2) และผู้ที่ถูกเรียกขานคือพระคริสตเจ้า บัดนี้ ชื่อที่เคยสงวนไว้สำหรับพระยาเวห์ ได้ถูกโอนมาใช้กับพระคริสตเจ้า บทที่ 10-13 ยืนยันว่าพระศาสนจักรในยุคต้นนมัสการพระคริสตเจ้าในฐานะ Kyrios ในพันธสัญญาเดิม มนุษย์คาดหมายความรอดจาก Kyrios แห่งพันธสัญญาเดิม (พระยาเวห์) บัดนี้ มนุษย์ได้รับรู้ว่าเขาได้รับความรอดผ่านพระองค์ ผู้ที่พระยาเวห์ ทรงตั้งให้เป็น Kyrios (กจ 2:36) นับจากที่พระองค์ทรงฟื้นคืนชีพ” (53:106)

 

          คอร์นีเลียส อา ลาปีเด ได้แปลความหมายของคำว่า dives ที่ใช้ข้างต้นกับพระคริสตเจ้า เขาเชื่อว่าคำนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการครอบครองขุมทรัพย์มหาศาล แต่รวมถึงความฟุ่มเฟือย และความใจกว้างในการแจกจ่ายขุมทรัพย์เหล่านี้ด้วย ดังนั้น คำว่ามั่งคั่ง จึงไม่ได้เป็นเพียงคำบรรยายถึงพระคริสตเจ้า แต่เป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับผู้ที่พระองค์ทรงไถ่กู้ “ความร่ำรวยไม่ได้สื่อความหมายถึงการให้อย่างฟุ่มเฟือย และความฟุ่มเฟือยก็ไม่ได้หมายถึงความร่ำรวย มหาเศรษฐีอาจเป็นคนตระหนี่ และขอทานอาจเป็นคนฟุ่มเฟือยได้ คำว่ามั่งคั่งที่ใช้ในสมญานี้ ยกให้พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้ามีทั้งความร่ำรวยไร้ขอบเขต และอิสระอันไร้ขอบเขตในการประทานความร่ำรวยนี้แก่เพื่อนๆ ของพระองค์” (McDonnell, S.J. หน้า 90) ผู้ที่เข้าใจบุญลาภประการแรก (เป็นบุญของผู้ที่มีใจยากจน)ย่อมเข้าใจเหตุผลข้างต้นนี้ได้ไม่ยาก

 

          ขณะที่นักบุญเปาโล กล่าวถึงชาวยิว และชาวกรีกในจดหมายถึงชาวโรมันดังกล่าว ท่านแสดงนัยว่า เราต้องร้องขอความรอด เพราะพระเจ้าไม่ทรงยัดเยียดความรอดให้ใคร ในกรณีนี้ก็เช่นกัน แม้ว่าพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าจะใจกว้าง แต่ก็มีเงื่อนไข กล่าวคือ คนที่ต้องการได้รับความมั่งคั่งของพระเยซูเจ้าควรเรียกขาน หรือวิงวอนพระองค์ มนุษย์ทุกคนได้รับพระหรรษทานอย่างเพียงพอเพื่อให้เขาสามารถเอาวิญญาณให้รอดได้ แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นที่จะทำให้พระหรรษทานมีประสิทธิผล เช่นเดียวกับที่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าทรงเผยขุมทรัพย์ หรือความมั่งคั่งในพระหฤทัยของพระองค์ แต่ไม่ทรงยัดเยียดให้แก่ทุกคน เราควรเข้าใจว่าขุมทรัพย์เหล่านี้มีค่าเพียงไรในงานแห่งความรอด หาไม่แล้ว ขุมทรัพย์เหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนไข่มุกที่ถูกโยนให้หมู

 

          “พระหรรษทานทุกประการเป็นพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า” คือคำสอนของศาสนา อีกนัยหนึ่งคือ พระคริสตเจ้าผู้ไถ่กู้ทรงหาพระหรรษทานเหล่านี้มาด้วยพระองค์เอง แม้จะมีพระหรรษทานรออยู่สำหรับทุกคน แต่จะเข้าใจได้หรือไม่ว่า ความใจกว้างของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าต่อผู้ที่วิงวอนพระองค์มีความหมายที่จำกัด?ถูกต้องแล้ว และดูเหมือนว่าบัดนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราจะกล่าวถึงคำสัญญาของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

          ในพระสมณสาสน์ Annum Sacrum (1899) พระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13 ทรงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ว่า “พระเยซูเจ้าทรงเรียกมนุษย์ทุกคน และดึงทุกคนเข้าไปหาพระองค์ด้วยคำสัญญาว่าจะประทานรางวัลอันอุดม”สิ่งตอบแทนที่ทรงสัญญาต่อทุกคนที่ปฏิบัติกิจศรัทธาอย่างใจกว้าง เป็นส่วนหนึ่งของสารที่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์มอบให้แก่นักบุญมาร์กาเร็ต มารีย์ หลายครั้ง สิ่งสำคัญสำหรับคำอธิบายของเราในที่นี้ไม่ใช่เพียงคำสัญญาของพระคริสตเจ้าที่จะประทานรางวัล แต่พระองค์ทรงย้ำความปรารถนาของพระองค์ให้ทุกคนรับรู้เรื่องรางวัลเหล่านี้ และฉวยโอกาสรับประโยชน์จากรางวัลเหล่านี้ แม้จะได้พิจารณาคำสัญญาเหล่านี้ในที่อื่นแล้ว แต่เราขอกล่าวรายละเอียดอีกครั้ง เพราะเกี่ยวข้องกับบทเร้าวิงวอนข้อนี้

1.  เราจะมอบพระหรรษทานทุกประการแก่เขา ซึ่งจำเป็นสำหรับสถานะของเขา

2.  เราจะมอบสันติสุขในครอบครัวของเขา

3.  เราจะบรรเทาใจเขาในความทุกข์ยากทุกประการของเขา

4.  เราจะเป็นที่หลบภัยอันมั่นคงทั้งในยามมีชีวิต และเมื่อเขาจะสิ้นใจ

5.  เราจะอวยพรการงานทุกอย่างของเขาอย่างบริบูรณ์

6.  คนบาปจะพบว่าดวงใจของเราเป็นต้นธาร และมหาสมุทรแห่งความเมตตาไร้ขอบเขต

7.  วิญญาณที่เฉื่อยชาจะกลับมีความศรัทธาร้อนรน

8.  วิญญาณที่ศรัทธาร้อนรนจะบรรลุถึงความครบครันขั้นสูง

9.  เราจะอวยพรบ้านที่ตั้ง และถวายเกียรติแด่ภาพพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของเรา

10.เราจะช่วยให้พระสงฆ์เข้าถึงหัวใจที่ดื้อกระด้างที่สุดได้โดยง่าย

11.บุคคลที่เผยแพร่ความศรัทธานี้จะได้รับการจารึกชื่อในดวงใจของเรา และจะไม่มีวันถูกลบออกไปจากดวงใจนี้

12. เราสัญญาด้วยความเมตตาอันล้นเหลือในดวงใจของเรา ว่าความรักอันทรงอานุภาพของดวงใจนี้จะมอบพระหรรษทานแห่งการสำนึกผิดขั้นสุดท้าย แก่ผู้ที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือนทุกเดือนติดต่อกัน 9 เดือน และเขาจะไม่ตายท่ามกลางความไม่พอใจของเรา หรือโดยไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ และดวงใจของเราจะเป็นที่หลบภัยอันแน่นอนสำหรับเขาในชั่วโมงสุดท้ายนั้น

 

          คำสัญญาเหล่านี้แสดงชัดถึงความใจกว้างของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในการหลั่งความมั่งคั่งมายังผู้ที่รัก และถวายเกียรติแด่พระองค์ วิถีทางของพระเจ้าต่างจากของเรา และมนุษย์ไม่สามารถกำหนดขีดจำกัดให้ความอารีของพระบิดา หรือพระเยซูเจ้า ผู้ไม่ทรงลังเลที่จะหลั่งพระโลหิตทุกหยดเพื่อมนุษย์ นี่คือของขวัญจากเพื่อน และคู่รัก ที่ห่อ และมัดด้วยสายใยของดวงใจ

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ