ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

          ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 เมื่อเด็ก ๆ รู้จักพระคัมภีร์จากบทที่คัดลอกมา หรือเรื่องย่อ หรือเรื่องอุปมาในพระวรสาร อุปมาเรื่องเศรษฐี และลาซารัส ใช้ชื่อเรื่องว่า Dives and Lazarus ชื่อเรื่องนี้คงทำให้เด็กสมัยนี้หัวเราะ เพราะเขารู้ว่า Dives ไม่ใช่ชื่อของเศรษฐี แต่เป็นคำภาษาละติน ที่แปลว่าร่ำรวย และใช้เป็นคำนามในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า คนรวย คำเดียวกันนี้ปรากฏในบทเร้าวิงวอนฉบับภาษาละติน ว่า dives in omnes qui invocant te: (ร่ำรวยต่อทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์) คำว่าร่ำรวยนี้เป็นคำบรรยายบุคคล ไม่ใช่ชื่อเฉพาะของเขา เมื่อนำมาใช้กับพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์จึงกลายเป็นคำบรรยายพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น เราถึงสามารถบรรยายได้ว่าพระหฤทัยของพระเยซูเจ้ามั่งคั่งร่ำรวย (dives)

          เนื่องจากบทเร้าวิงวอนนี้ได้กล่าวถึงความมั่งคั่ง หรือขุมทรัพย์ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์มาก่อนแล้ว จึงไม่ควรพิจารณาในความหมายเดียวกันอีกสำหรับข้อนี้ นอกจากนี้ เนื่องจากบทเร้าวิงวอนค่อย ๆ เผยให้เห็นพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า จึงไม่ควรพิจารณาความมั่งคั่ง หรืออุดมบริบูรณ์ในตัวของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ แต่ความมั่งคั่งต่อผู้ศรัทธา อันที่จริง เราจะพบว่าบทเร้าวิงวอนข้อนี้มีความหมายมากทีเดียว เมื่อนักบุญเปาโล ใช้ข้อความเดียวกันนี้ในจดหมายถึงชาวโรมัน บทที่ 10 “เพราะไม่มีความแตกต่างกันระหว่างชาวยิว และชาวกรีก พระเจ้าองค์เดียวกันนี้ทรงเป็นพระเจ้าของทุกคน และประทานความมั่งคั่งของพระองค์ให้ทุกคนที่เรียกขานพระองค์” (10:10) เราจำเป็นต้องพิจารณาความนัยของคำว่า “มั่งคั่ง” ในความหมายของ “การให้ความมั่งคั่ง”

 

          Jerome Bible ช่วยเราสืบค้นความหมายนี้ได้มาก เราพบข้อความว่า “ในเบื้องต้น ดูเหมือนว่านักบุญเปาโล อ้างถึงพระยาเวห์ เพราะท่านใช้สำนวนของชาวยิวว่า ‘พระเจ้าของทุกคน’ ‘เรียกขานพระองค์’ และอ้างในบทที่ 10:13 ถึงประกาศกโยเอล 3:5 อย่างชัดเจน แต่ตามบริบท โดยเฉพาะหลังจาก 10:9 คำว่า Kyrios (พระเจ้า) หมายถึงพระเยซูเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของชาวยิว และชาวกรีก (เทียบ กจ 10:36, รม 9:5, ฟป 2:9-11) ในพันธสัญญาเดิม ‘ผู้ที่เรียกขานพระนามพระเจ้า’ เป็นคำบรรยายถึงชาวอิสราเอลที่จริงใจ และศรัทธาในพันธสัญญาใหม่ คำนี้เปลี่ยนไปเป็นคริสตชน (1 คร 1:2) และผู้ที่ถูกเรียกขานคือพระคริสตเจ้า บัดนี้ ชื่อที่เคยสงวนไว้สำหรับพระยาเวห์ ได้ถูกโอนมาใช้กับพระคริสตเจ้า บทที่ 10-13 ยืนยันว่าพระศาสนจักรในยุคต้นนมัสการพระคริสตเจ้าในฐานะ Kyrios ในพันธสัญญาเดิม มนุษย์คาดหมายความรอดจาก Kyrios แห่งพันธสัญญาเดิม (พระยาเวห์) บัดนี้ มนุษย์ได้รับรู้ว่าเขาได้รับความรอดผ่านพระองค์ ผู้ที่พระยาเวห์ ทรงตั้งให้เป็น Kyrios (กจ 2:36) นับจากที่พระองค์ทรงฟื้นคืนชีพ” (53:106)

 

          คอร์นีเลียส อา ลาปีเด ได้แปลความหมายของคำว่า dives ที่ใช้ข้างต้นกับพระคริสตเจ้า เขาเชื่อว่าคำนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการครอบครองขุมทรัพย์มหาศาล แต่รวมถึงความฟุ่มเฟือย และความใจกว้างในการแจกจ่ายขุมทรัพย์เหล่านี้ด้วย ดังนั้น คำว่ามั่งคั่ง จึงไม่ได้เป็นเพียงคำบรรยายถึงพระคริสตเจ้า แต่เป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับผู้ที่พระองค์ทรงไถ่กู้ “ความร่ำรวยไม่ได้สื่อความหมายถึงการให้อย่างฟุ่มเฟือย และความฟุ่มเฟือยก็ไม่ได้หมายถึงความร่ำรวย มหาเศรษฐีอาจเป็นคนตระหนี่ และขอทานอาจเป็นคนฟุ่มเฟือยได้ คำว่ามั่งคั่งที่ใช้ในสมญานี้ ยกให้พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้ามีทั้งความร่ำรวยไร้ขอบเขต และอิสระอันไร้ขอบเขตในการประทานความร่ำรวยนี้แก่เพื่อนๆ ของพระองค์” (McDonnell, S.J. หน้า 90) ผู้ที่เข้าใจบุญลาภประการแรก (เป็นบุญของผู้ที่มีใจยากจน)ย่อมเข้าใจเหตุผลข้างต้นนี้ได้ไม่ยาก

 

          ขณะที่นักบุญเปาโล กล่าวถึงชาวยิว และชาวกรีกในจดหมายถึงชาวโรมันดังกล่าว ท่านแสดงนัยว่า เราต้องร้องขอความรอด เพราะพระเจ้าไม่ทรงยัดเยียดความรอดให้ใคร ในกรณีนี้ก็เช่นกัน แม้ว่าพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าจะใจกว้าง แต่ก็มีเงื่อนไข กล่าวคือ คนที่ต้องการได้รับความมั่งคั่งของพระเยซูเจ้าควรเรียกขาน หรือวิงวอนพระองค์ มนุษย์ทุกคนได้รับพระหรรษทานอย่างเพียงพอเพื่อให้เขาสามารถเอาวิญญาณให้รอดได้ แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นที่จะทำให้พระหรรษทานมีประสิทธิผล เช่นเดียวกับที่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าทรงเผยขุมทรัพย์ หรือความมั่งคั่งในพระหฤทัยของพระองค์ แต่ไม่ทรงยัดเยียดให้แก่ทุกคน เราควรเข้าใจว่าขุมทรัพย์เหล่านี้มีค่าเพียงไรในงานแห่งความรอด หาไม่แล้ว ขุมทรัพย์เหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนไข่มุกที่ถูกโยนให้หมู

 

          “พระหรรษทานทุกประการเป็นพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า” คือคำสอนของศาสนา อีกนัยหนึ่งคือ พระคริสตเจ้าผู้ไถ่กู้ทรงหาพระหรรษทานเหล่านี้มาด้วยพระองค์เอง แม้จะมีพระหรรษทานรออยู่สำหรับทุกคน แต่จะเข้าใจได้หรือไม่ว่า ความใจกว้างของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าต่อผู้ที่วิงวอนพระองค์มีความหมายที่จำกัด?ถูกต้องแล้ว และดูเหมือนว่าบัดนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราจะกล่าวถึงคำสัญญาของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

          ในพระสมณสาสน์ Annum Sacrum (1899) พระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13 ทรงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ว่า “พระเยซูเจ้าทรงเรียกมนุษย์ทุกคน และดึงทุกคนเข้าไปหาพระองค์ด้วยคำสัญญาว่าจะประทานรางวัลอันอุดม”สิ่งตอบแทนที่ทรงสัญญาต่อทุกคนที่ปฏิบัติกิจศรัทธาอย่างใจกว้าง เป็นส่วนหนึ่งของสารที่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์มอบให้แก่นักบุญมาร์กาเร็ต มารีย์ หลายครั้ง สิ่งสำคัญสำหรับคำอธิบายของเราในที่นี้ไม่ใช่เพียงคำสัญญาของพระคริสตเจ้าที่จะประทานรางวัล แต่พระองค์ทรงย้ำความปรารถนาของพระองค์ให้ทุกคนรับรู้เรื่องรางวัลเหล่านี้ และฉวยโอกาสรับประโยชน์จากรางวัลเหล่านี้ แม้จะได้พิจารณาคำสัญญาเหล่านี้ในที่อื่นแล้ว แต่เราขอกล่าวรายละเอียดอีกครั้ง เพราะเกี่ยวข้องกับบทเร้าวิงวอนข้อนี้

1.  เราจะมอบพระหรรษทานทุกประการแก่เขา ซึ่งจำเป็นสำหรับสถานะของเขา

2.  เราจะมอบสันติสุขในครอบครัวของเขา

3.  เราจะบรรเทาใจเขาในความทุกข์ยากทุกประการของเขา

4.  เราจะเป็นที่หลบภัยอันมั่นคงทั้งในยามมีชีวิต และเมื่อเขาจะสิ้นใจ

5.  เราจะอวยพรการงานทุกอย่างของเขาอย่างบริบูรณ์

6.  คนบาปจะพบว่าดวงใจของเราเป็นต้นธาร และมหาสมุทรแห่งความเมตตาไร้ขอบเขต

7.  วิญญาณที่เฉื่อยชาจะกลับมีความศรัทธาร้อนรน

8.  วิญญาณที่ศรัทธาร้อนรนจะบรรลุถึงความครบครันขั้นสูง

9.  เราจะอวยพรบ้านที่ตั้ง และถวายเกียรติแด่ภาพพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของเรา

10.เราจะช่วยให้พระสงฆ์เข้าถึงหัวใจที่ดื้อกระด้างที่สุดได้โดยง่าย

11.บุคคลที่เผยแพร่ความศรัทธานี้จะได้รับการจารึกชื่อในดวงใจของเรา และจะไม่มีวันถูกลบออกไปจากดวงใจนี้

12. เราสัญญาด้วยความเมตตาอันล้นเหลือในดวงใจของเรา ว่าความรักอันทรงอานุภาพของดวงใจนี้จะมอบพระหรรษทานแห่งการสำนึกผิดขั้นสุดท้าย แก่ผู้ที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือนทุกเดือนติดต่อกัน 9 เดือน และเขาจะไม่ตายท่ามกลางความไม่พอใจของเรา หรือโดยไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ และดวงใจของเราจะเป็นที่หลบภัยอันแน่นอนสำหรับเขาในชั่วโมงสุดท้ายนั้น

 

          คำสัญญาเหล่านี้แสดงชัดถึงความใจกว้างของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในการหลั่งความมั่งคั่งมายังผู้ที่รัก และถวายเกียรติแด่พระองค์ วิถีทางของพระเจ้าต่างจากของเรา และมนุษย์ไม่สามารถกำหนดขีดจำกัดให้ความอารีของพระบิดา หรือพระเยซูเจ้า ผู้ไม่ทรงลังเลที่จะหลั่งพระโลหิตทุกหยดเพื่อมนุษย์ นี่คือของขวัญจากเพื่อน และคู่รัก ที่ห่อ และมัดด้วยสายใยของดวงใจ

» พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

» พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต

» พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด

» พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

» พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์

» พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

» พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

» พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

» พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก

» พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

» พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

» พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย